Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Weert

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Weert
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbaarheidsregelingen, inspraak en klachtenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bijlagen 1 t/m 4, genoemd bij de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8, zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 10 november 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201206-01-2014Nieuwe regeling

14-12-2011

Trompetter / Land van Weert, 21-12-2011

RAD-000545

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

De Raad van de gemeente Weert;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluitvast te stellen de:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • i.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Binnengemeentelijke afnemers

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de

  verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2. In bijlage 1 tot en met 3 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de GBA

 • 1. Beheerder van de GBA is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

 • 2. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere

   geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan

   gelijkgestelden.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1. Op grond van artikel 96 van de wet worden, met het oog op het met elkaar inverband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens verstrekt aan andere gemeentelijke registraties.

 • 2. In de door de verantwoordelijke vast te stellen bijlage 1 van deze verordeningwordt vermeld aan welke registraties gegevensverstrekking plaatsvindt, door wie de registratie wordt beheerd, welke gegevens worden verstrekt en voor welk doel de verstrekking plaatsvindt.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op de afdeling Publiekszaken en de afdeling Personeel, Informatie en Facilitair;

 • c.

  personen belast met het systeemonderhoud ten aanzien van de GBA, voor zover hun werkzaamheden die toegang vereisen;

 • d.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet, de door de verantwoordelijke in bijlage 2 van deze verordening vast te stellen binnengemeentelijke afnemers. In deze bijlage stelt de verantwoordelijke tevens vast welke gegevens verstrekt worden en voor welk doel gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 6 Systematische gegevensverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

 • 1. Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden systematisch gegevens verstrekt aan binnengemeentelijke afnemers.

 • 2. In de door de verantwoordelijke vast te stellen bijlage 3 van deze verordening wordt vermeld aan welke binnengemeentelijke afnemers gegevensverstrekking plaatsvindt, de gegevens die worden verstrekt en de doeleinden waarvoor.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1. Met inachtneming van artikel 100 van de wet kunnen aan derden, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, gegevens worden verstrekt.

 • 2. In de door de verantwoordelijke vast te stellen bijlage 4 van deze verordening wordt vermeld aan welke zogeheten vrije derden gegevensverstrekking plaatsvindt, de gegevens die worden verstrekt en de doeleinden waarvoor.

Artikel 8 Terugmeldplicht

 • 1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij direct of indirect verstrekt heeft gekregen uit de GBA, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2. De verantwoordelijke kan binnengemeentelijke afnemers aanwijzen die tevens mededelingen doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen zijn verstrekt. Een dergelijke vaststelling wordt opgenomen in bijlage 5 van deze verordening.

 • 3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de

  binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 9 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het door de verantwoordelijke vastgestelde informatiebeveiligingsplan Burgerzaken.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals laatstelijk vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009".

 • 4. Deze verordening ligt ter inzage bij de beheerder van de GBA.

 • 5. De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2009.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 Verbanden met andere gemeentelijke organisaties

Op grond van artikel 4 van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 zijn er verbanden gelegd en vindt er verstrekking van persoonsgegevens plaats vanuit de GBA aan de volgende binnengemeentelijke registraties:

RegistratieBeheerderDoelGegevens
Basisregistratie Globit-BRS                 De BRS is gekoppeld met de volgende registraties: a. Zichtbare koppelingen: - Gegevensmagazijn; - VOA: Koppeling BRS/VOA (GBA A) en Verzend en Ontvangst (GB2 A); - Financiën en Belastingen: GHS4All en HIS4all; - Onderwijs: CiVision Onderwijs (OIS).   b. Onzichtbare koppelingen - SBA; - DECOS; - SZW-Net.     beleidsadviseur belastingen/ applicatiebeheerderEenmalige vastlegging van persoonsgegevens voor meervoudig gebruikPersoonsgegevens Nationaliteitsgegevens Huwelijks- en partnerschapsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens Verblijfstitelgegevens Overlijdensgegevens  
CiVision Gegevensmagazijn / Gegevensmakelaar (CGM)Afdelingshoofd InformatievoorzieningEenmalige vastlegging van persoonsgegevens voor meervoudig gebruikPersoonsgegevens Oudergegevens Nationaliteitsgegevens Huwelijks- en partnerschapsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfsplaatsgegevens Kindgegevens Kiesrechtgegevens Gezagsverhouding-gegevens Verblijfstitelgegevens Reisdocumentgegevens Overlijdensgegevens  

Bijlage 2 Rechtstreekse toegang

Naast de in artikel 5 onder a, b en c van de verordening genoemde personen kunnen ook andere personen werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie of die hiermee worden gelijkgesteld rechtstreekse toegang krijgen tot de GBA. Deze binnengemeentelijke afnemers kunnen één of meer schermen met persoonsgegevens uit de GBA oproepen. Raadplegen is alleen mogelijk indien en voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Bij de hierna vermelde afdelingen zijn medewerkers werkzaam die rechtstreekse toegang hebben tot de GBA.

AfdelingDoelGegevens
OMBBehandelen van aanvragen, vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van ruimte, alsmede de behandeling van bezwaar en beroep. Bijv. bestemmingsplan, projectbesluit, aanlegvergunning, planschade, onteigeningen, Wet voorkeursrecht gemeenten, bouwvergunning, hogere grenswaarden geluid (incl. bijkomende facetten zoals luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem etc.).Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens  
 Ontwikkelen, onderhouden en beheren van bestemmingsplannen en structuurvisies.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Behandelen van een woningtoewijzing en woningonttrekkingPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
MBZBehandelen van aanvragen vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur, monumenten en milieu. Bijv.ontheffing bestemmingsplan, bouwvergunning, milieuvergunning, brandpreventie en gebruiksvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, reclamevergunning indien bouwvergunning vereist is, monumentenvergunning, ontheffing ihkv Wet geluidhinder.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens  
 Ontheffing vervoer van gevaarlijke stoffen.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Toezicht en handhaving m.b.t. milieu, bouwen, gebruik en monumenten.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Afhandeling klachten m.b.t. milieu, bouwen, gebruik en monumentenPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
PlanrealisatieOpstellen exploitatieplanPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
IBORAlgemene Plaatselijke Verordening; Verlenen van vergunning of ontheffing of behandelen van een melding of kennisgeving op basis van de APVPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens   
 Uitvoering van taken m.b.t. andere gemeentelijke verordeningen, bijv. standplaatsen m.b.t. de standplaatsenverordeningPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Beslissingen m.b.t. de Wegenverkeerswet 1994Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Drank en Horeca; Verlenen en intrekken van vergunning aan horecabedrijf of slijtersbedrijf (artikel 35 ontheffing Drank- en Horecawet)Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Gehandicaptenparkeerkaart; behandelen van verzoeken voor een parkeervergunning Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 GehandicaptenparkeerplaatsenPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
OORToezicht en handhaving; opsporing van strafbare feiten in verband met handhaving openbare orde (bij of krachtens wet of verordening)Persoonsgegevens Nationaliteitsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens Verblijfstitelgegevens Reisdocumentgegevens
 Gevonden voorwerpen; Werkzaamheden m.b.t. het traceren van de rechtmatige eigenaarPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Uitvoering afvalstoffenverordening Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
B&BAlgemene Plaatselijke Verordening; Verlenen van vergunning of ontheffing of behandelen van een melding of kennisgeving op basis van de APVPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Beslissingen m.b.t. andere gemeentelijke verordeningen.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Winkeltijden; Verlenen en intrekken van vergunning/vrijstelling m.b.t. openstelling winkelsPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Kansspelen; Verlenen en intrekken van vergunning m.b.t. speelautomatenPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Drank en horeca; Verlenen en intrekken van vergunning aan horecabedrijf of slijtersbedrijfPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Toezicht en handhavingPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bobz)Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Klachtenbehandeling + klachtencoördinatie ihkv hoofdstuk 9 AwbPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
OSCARBeslissingen m.b.t. (voorlopige) subsidieverlening en subsidievaststelling.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Dispensatie niet openbare archiefstukken (nodig?)Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens  
WelzijnBeslissingen m.b.t. (voorlopige) subsidieverlening en subsidievaststelling.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Leerplicht  Persoonsgegevens Oudergegevens Nationaliteitsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfsplaatsgegevens Gezagsverhouding-gegevens Verblijfstitelgegevens Overlijdensgegevens
 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid (voorschoolse voorzieningen en schakelklassen)Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Regionaal meldpunt coördinatie vroegtijdig schoolverlatenPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Ondersteuning peuterspeelzaalbeleidPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
Inkomen en ZorgUitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van inkomen en zorg. Het betreft o.a. de volgende regelingen: Wet Werk en Bijstand, inclusief Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet inkomensvoorziening oudere en -gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en –gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet werk en inkomen kunstenaars; Wet investeren in jongeren; Wet Inburgering; Wet Kinderopvang Wet Inburgering Sociaal Cultureel FondsPersoonsgegevens Oudergegevens Nationaliteitsgegevens Huwelijks- en partnerschapsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfsplaatsgegevens Kindgegevens Verblijfstitelgegevens Reisdocumentgegevens Overlijdensgegevens  
 Sociale zekerheidsfraudePersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
DPOPensioenen raadleden en wethouders (uitbesteed door DPO)Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Wachtgelden gemeentepersoneel (uitbesteed door DPO)Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
Financiën en BelastingenGemeentelijke belastingen; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen. Het betreft o.a. de volgende belastingen, heffingen en rechten: -Onroerende zaakbelasting -Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten - Forensenbelasting - Toeristenbelasting - Parkeerbelasting - Hondenbelasting - Reclamebelasting - Precariobelasting - Rioolrechten - Grafrechten - Heffingen ivm gebruik gemeentelijke bezittingen en/of door gemeentebestuur verleende diensten (leges)Persoonsgegevens Oudergegevens Nationaliteitsgegevens Huwelijks- en partnerschapsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfsplaatsgegevens Kindgegevens Gezagsverhouding-gegevens Verblijfstitelgegevens Overlijdensgegevens
 Waardering onroerende zaken; het verlenen van een beschikking voor het vaststellen van de waarde van een onroerende zaak.Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 Afvalstoffenheffing; heffen en invorderen van de afvalstoffenheffing. Persoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens
 KwijtscheldingPersoonsgegevens Inschrijvingsgegevens Verblijfplaatsgegevens

Bijlage 3 Systematische verstrekkingen

Op grond van artikel 6 van de verordening ontvangen de onderstaande onderdelen van de gemeen-telijke organisatie - indien en voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken - van eenheid Burgerzaken periodiek een overzicht met (geactualiseerde) gegevens. Dit geschiedt middels selecties en mutatieoverzichten.

Afdeling DoelGegevens
Sociale Zaken/ Activering en WerkUitvoering van wet- en regelge-ving op het gebied van activering en inburgeringPersoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens Nationaliteitsgegevens
Sociale Zaken/ Inkomen en ZorgUitvoering van wet- en regelge-ving op het gebied van inkomen en zorgPersoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens Nationaliteitsgegevens
Secretariaat Burgemeester & WethoudersFelicitaties jubilea  Persoonsgegevens Burgerlijke staat gegevens Verblijfplaatsgegevens
Burger- en BestuurszakenUitvoering van de Rijkswet van 15 april 1994, tot wijziging van de Wet van 4 april 1892 houdende de instelling van de Orde van Oranje Nassau en van de wet van 29 september 1815, instellen van de Orde van Nederlandse Leeuw, alsmede de instelling van het Kapittel voor de Civiele Orden. (uitnodigingen ko/eb/pv) Persoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens Aantekeningen uit vak 99.05  
Burger- en BestuurszakenUitvoering Burgerpeiling  Persoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens
Onderwijs, Sport, Cultuur, Archief en RecreatieUitvoering breedtesportimpuls n.a.v. subsidie ministerie van VWSPersoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens  
Welzijn-Uitvoering burgerparticipatie  door gericht inwoners uit wij-  ken en dorpen te benaderen -Uitvoering van taken binnen  het welzijnsbeleidPersoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens   Persoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens
Burger- en BestuurszakenNieuwe inwoners voorzien van een informatiepakket gemeente WeertPersoonsgegevens Gezinsverhouding Verblijfplaatsgegevens
GriffieBurgerparticipatie 20 a-selecte kiesgerechtigden voor uitnodiging gemeenteraadsvergadering  Persoonsgegevens Verblijfplaatsgegevens  

Bijlage 4 Vrije derden

Gegevensverstrekking uit de GBA is toegestaan aan de hierna genoemde personen en instanties, de zg. vrije derden op grond van artikel 7 van de verordening. De vrije derde moet in zijn aanvraag vermelden waarvoor hij de gegevens nodig heeft en mag ze ook alleen voor dat doel gebruiken. Bovendien moet te allen tijde worden voldaan aan de voorwaarden die art. 100 Wet GBA stelt:

 • 1.

  er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk;

 • 2.

  verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene dan wel van de rechten of vrijheden van anderen;

 • 3.

  nagegaan moet worden of de verstrekking gerechtvaardigd is door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn;

 • 4.

  aan natuurlijke personen mogen alleen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang. Bovendien is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

 

De burger heeft altijd het recht om geheimhouding van zijn gegevens te vragen. Een dergelijk verzoek hoeft niet gemotiveerd te worden. Heeft de burger om geheimhouding verzocht, dan kan in geen geval tot verstrekking van gegevens aan vrije derden worden overgegaan.

 

In art. 100 lid 2 Wet GBA wordt bepaald dat gegevensverstrekking aan vrije derden uitsluitend betrekking kan hebben op: algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Aan instellingen die niet als vrije derde zijn opgenomen, en ook niet op andere gronden recht hebben op informatie, kunnen geen persoonsgegevens worden verstrekt. Wel kan er in uitzon-derlijke gevallen, als daar een maatschappelijk belang mee wordt gediend, voor worden gekozen om het verzoek om gegevens door te sturen aan betrokkene (d.w.z. aan degene van wie de gegevens worden gevraagd). Betrokkene kan dan zelf besluiten of hij de gevraagde gegevens al dan niet wenst door te geven. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verzoek van een fondsenwervende organisatie die op zoek is naar het nieuwe adres van een verhuisde donateur.

 

In bijgaande lijst gaat het om Nederlandse organisaties, tenzij anders vermeld.

 

VRIJE DERDEDOEL
Instellingen voor schuldhulpverlening, voor zover geen onderdeel van een gemeente danwel middels een gemeenschappelijke regeling aan een gemeente gelieerd[1]Uitvoering schuldsaneringsregeling
Instellingen op het terrein van de algemene en geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze niet reeds geautoriseerd zijn door de verant-woordelijke minister van BZK[2]Zorgverlening en/of preventie, inclusief direct daarmee verbonden doelen
Instellingen voor maatschappelijke of sociale dienstverlening (gehandicaptenzorg, jeugdwelzijnszorg, ouderenzorg e.d.)Uitvoering activiteiten in het kader van maatschappelijke of sociale dienstverlening, inclusief direct daarmee verbonden doelen
WoningbouwverenigingBestrijding onrechtmatige bewoning
ScholenVerantwoording “cumi-faciliteiten”
Kerk- en bijbelgenootschappenLedenadministratie
Niet gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriaBijhouden administratie rechthebbenden
Openbare bibliotheek Weert en StramproyBoekpromotie 0-3-jarigen
Buitenlandse overheden binnen de Europese UnieUitvoering publiekrechtelijke taken met een Nederlands publiek belang. Uitdrukkelijke toestemming van de burger kan noodzakelijk zijn.
Buitenlandse overheden buiten de Europese Unie (met een volgens het College Bescherming Persoonsgegevens passend beschermings-niveau; artikel 76 Wet bescherming persoonsgegevens)Uitvoering publiekrechtelijke taken met een Nederlands publiek belang. Uitdrukkelijke toestemming van de burger kan noodzakelijk zijn.
Buitenlandse rechtspersonen binnen de Europese Unie Uitvoering publiekrechtelijke taken met een Nederlands publiek belang. Uitdrukkelijke toestemming van de burger kan noodzakelijk zijn.
Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande Uitvoering publiekrechtelijke taken
Pensioenfondsen, voor zover deze niet reeds geautoriseerd zijn door de minister van BZK[2]Uitvoering van de pensioen- en spaarfondsenwet
Natuurlijke personenPersoonlijk, niet commercieel belang

 

[1] Instellingen die onderdeel zijn van een gemeente of daaraan middels een gemeen-schappelijke regeling gelieerd zijn, zijn bestuursorgaan en krijgen derhalve als afnemer gegevens verstrekt.

[2] Sommige van deze instellingen (veelal de grotere) zijn geautoriseerd en kunnen via het GBA-netwerk gegevens opvragen. Kleinere instellingen hebben, vanwege het kosten-pect, een dergelijke autorisatie vaak niet aangevraagd. Zij kunnen als vrije derde gege-vens opvragen.

Toelichting op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Algemeen

Met ingang van 1 april 2007 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een aantal punten gewijzigd. De GBA is vanaf 1 januari 2010 dé basisregistratie personen voor de overheid. Afnemers worden verplicht de in het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun wettelijke taakuitvoering en bij gerede twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens dit aan gemeenten terug te melden.

Deze verordening regelt de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens. Tevens bevat deze verordening een voorziening voor de verstrekking aan zogeheten vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De gemeente Weert voldoet hiermee aan de vereisten, zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder volgt een artikelsgewijze toelichting.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening gaat alleen over de GBA. Termen als bevolkingsadministratie spelen dan ook geen rol meer.

Artikel 2 Binnengemeentelijke afnemers

Voor de binnengemeentelijke verstrekking van gegevens uit de GBA dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat overigens ook een voorziening voor de verstrekking aan zogeheten vrije derden (zie artikel 7). De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA zodanig dat de binnengemeentelijke afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b (verplicht gebruik) en 62 (terugmelding) van de wet kunnen voldoen.

Artikel 3 Beheer van de GBA

Het hoofd afdeling Publiekszaken is belast met de dagelijkse zorg over de GBA. Dit volgt uit de beheerregeling, die op grond van artikel 14 van de wet, door de verantwoordelijke is vastgesteld.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van dit artikel vindt een directe of indirecte verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De wet verplicht tot

het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, door wie de gegevens worden beheerd, welke gegevens worden verstrekt en waarvoor.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang betekent het door middel van een “online verbinding” kunnen raadplegen van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Onderdeel a, b en c regelen de toegang van de beheerder, de ambtenaren van de afdeling Publiekszaken en de afdeling Personeel, Informatie en Facilitair en de personen belast met het systeemonderhoud ten aanzien van de GBA, tot de GBA. Onderdeel d regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers. Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Deze komen dan ook niet voor in deze verordening.

Artikel 6 Systematische gegevensverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens kunnen worden verstrekt. In dit verband kan gedacht worden aan periodieke selecties en mutatieoverzichten. Deze verstrekkingen moeten eveneens inzichtelijk worden gemaakt. Ook hiervoor gelden de vereisten van de wet (artikel 88 en 89 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

In dit artikel kunnen de verstrekkingen die de gemeente wil toestaan op grond van artikel 100 van de wet, worden geregeld. Dat zijn de verstrekkingen aan 'vrije derden'. Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 van de wet stelt. Deze voorwaarden zijn:

 • -

  Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden: commerciële instellingen;

 • -

  In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangegeven;

 • -

  Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene dan wel van de rechten of vrijheden van anderen;

 • -

  Nagegaan moet worden of de verstrekking gerechtvaardigd is door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn;

 • -

  Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit;

 • -

  Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is. Of landen een passend beschermingsniveau bieden, kan worden nagevraagd bij het College bescherming persoonsgegevens;

 • -

  Wanneer gegevens worden verstrekt aan natuurlijke personen, ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt, vereist.

De gegevens die mogen worden verstrekt zijn opgesomd in artikel 100, tweede lid, van de wet.

Artikel 8 Terugmeldplicht

Een goede adequate behandeling van een terugmelding is van groot belang voor de kwaliteit van de GBA.

Artikel 9 Beveiliging

Artikel 31 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Hiertoe is een informatiebeveiligingsplan Burgerzaken door de verantwoordelijke vastgesteld.

Artikel 10 Slotbepalingen

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals laatstelijk vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2005, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het Land van Weert.

In lid 3 en 4 is de citeertitel opgenomen, respectievelijk de terinzagelegging geregeld. Tenslotte wordt de verantwoordelijke opgedragen de in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 genoemde bijlagen vast te stellen; de hoofdlijnen vermeld in deze verordening, worden door de raad bepaald.