Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2018Verordening

10-12-2018

gmb-2019-6277

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam

De raad van de gemeente Werkendam

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de;

Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

Begraafplaats

De begraafplaats:

Borcharenweg te Werkendam;

't Laantje te Werkendam;

Kerkeinde te Sleeuwijk.

Eigen graf

Een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen begraven en begraven houden van lijken;

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

Algemeen graf

Een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

Eigen urnengraf

Een columbariumelement, een urnengrafkelder of een urnennis waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

Columbariumelement

Bovengronds op zichzelf staand monument voor het bijzetten van één of twee asbussen;

Asbus

Een bus ter berging van as van een overledene;

Urn

Een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

Urnennis

Een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

Strooiveld

Een permanent daarvoor bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

het begraven van levenloos geboren kinderen of zuigelingen, die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6. Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 8. Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de aanslag.

 

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvraag van de dienstverlening of van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

 

Artikel 12. Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingrechten 2018 van 7 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam’.

 

 

 

mw. drs. A.R. Visser Y.C.M.G. de Boer

Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam

 

Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gewoon graf wordt geheven:

 

 

1.1.1

voor een periode van 30 jaar

1.665,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor kinderen tot en met 11 jaar wordt geheven:

 

 

1.2.1

voor een periode van 30 jaar

912,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een keldergraf wordt geheven:

 

 

1.3.1

voor een periode van 30 jaar

2.364,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengrafkelder, urnennis of columbariumelement wordt geheven:

 

 

1.4.1

voor een periode van 30 jaar

1.099,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 tot en met 1.4 wordt, per jaar verlenging, een recht geheven dat gelijk is aan een 1/30e deel van het op het tijdstip van de aanvraag geldende tarief voor het verlenen van het desbetreffende uitsluitend recht.

 

 

1.6

Over de periode van de verlenging als bedoeld in 1.5 is de onderhoudsregeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de tarieventabel naar tijdsgelang van overeenkomstige toepassing.

 

 

1.7

Indien in een, voor een periode van dertig jaar uitgegeven graf, een begrafenis plaatsvindt binnen de laatste 10 jaar voor het aflopen van de periode van dertig jaar, is in verband met de wettelijke periode van grafrust van tien jaar, verlenging van de periode van dertig jaar noodzakelijk. Het recht bedraagt 1/30e deel van het dan geldende dertig jaartarief, per jaar waarover de verlenging plaatsvindt.

 

 

1.8

Over de periode van de verlenging als bedoeld in 1.7 is de onderhoudsregeling als bedoeld in hoofdstuk 7 van de tarieventabel naar tijdsgelang van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Hoofdstuk 2. Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

1.138,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot en met 11 jaar wordt geheven

569,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een levenloos geboren kind en van een kind jonger dan 1 jaar wordt geheven

285,00

 

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen en verstrooien

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven

285,00

3.2

Voor het verstrooien van as op een gemeentelijk strooiveld wordt per asbus geheven

569,00

 

Hoofdstuk 4. Grafbedekking en grafkelder

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen of gedenkteken, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Werkendam wordt geheven per voorwerp of gedenktekenen

125,00

4.2

voor de aanleg van een grafkelder

3.147,00

 

Hoofdstuk 5. Inschrijven en overboeken van graven en urnengraven

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

65,00

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

65,00

 

Hoofdstuk 6. Ruimen van graven en geschikt maken voor hergebruik

6.1

Voor het ruimen van een eigen graf en geschikt maken voor hergebruik

911,00

6.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot

911,00

 

Hoofdstuk 7. Onderhoudsregeling

7.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de graven als bedoeld in hoofdstuk 1 van deze tabel en van de begraafplaats worden de bedragen geheven als bedoeld in onderdeel 7.3.

 

 

7.2

De onderhoudsregeling is van toepassing voor alle soorten graven zoals genoemd in artikel 7.3.

 

 

 

 

 

 

7.3

Tarieven onderhoudsregeling:

 

 

soort graf

Basisbedrag

Termijn van 10 jaar

Termijn van 15 jaar

Termijn van 30 jaar

eigen grondgraf

€71,29

€598,85

NVT

€ 1.283,24

algemeen graf

€40,86

NVT

€473,95

NVT

eigen kindergraf

€40,86

€343,20

NVT

€735,44

algemeen kindergraf

€40,86

NVT

€473,95

NVT

keldergraf

€56,77

€476,88

NVT

€ 1.021,87

urnenkelder

€33,59

€282,13

NVT

€604,57

Columba-riumelement

€33,59

€282,13

NVT

€604,57

urnennis

€33,59

€282,13

NVT

€604,57

 

 

 

 

7.4

De tarieven van de onderhoudsregeling worden als volgt berekend

 

 

Aantal jaar

Onderhoudskosten (a) x basisbedrag

aantal jaar

onderhoudskosten (a) x basisbedrag

aantal jaar

Onderhoudskosten (a) x basisbedrag

1

a = 1,0

11

a = 9,1

21

a = 14,6

2

a = 2,0

12

a = 9,8

22

a = 15,0

3

a = 2,9

13

a = 10,4

23

a = 15,5

4

a = 3,8

14

a = 11,0

24

a = 15,9

5

a = 4,6

15

a = 11,6

25

a = 16,2

6

a = 5,5

16

a = 12,1

26

a = 16,6

7

a = 6,2

17

a = 12,7

27

a = 17,0

8

a = 7,0

18

a = 13,2

28

a = 17,3

9

a = 7,7

19

a = 13,7

29

a = 17,7

10

a = 8,4

20

a = 14,1

30

a = 18,0

 

 

 

 

7.5

Indien de grafbedekking bestaat uit beplanting, gras of onbegroeide grond zijn de bedragen voor een eigen grondgraf van toepassing.

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Werkendam van 10 december 2018.

 

De griffier,

 

 

 

Mw. drs. A.R. Visser

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam van 10 december 2018

De griffier, De voorzitter,