Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelVerordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.5 van de Wet dieren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2020Nieuwe regeling

03-11-2020

gmb-2020-303053

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 3.5 van de Wet dieren;

 

 

Besluit:

 

vast te stellen de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Wet dieren;

 • b.

  houder: eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier;

 • c.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren, waaronder honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren als er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwhuisdieren, zoals runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten, worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren;

 • d.

  ondernemer: eigenaar of exploitant van een door onze minister erkend categorie 1-verwerkingsbedrijf of een categorie 2-verwerkingsbedrijf als bedoeld in artikel 3.5 van de wet.

 

Artikel 2 Verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

 

Artikel 3 Aangeven, bewaren, ophalen en overdragen

 • 1.

  De houder is verplicht dode gezelschapsdieren uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop zij dood zijn aangetroffen, af te geven op een aangewezen verzamelplaats of aan de ondernemer.

 • 2.

  Tot het tijdstip van afgifte moet de houder de dode gezelschapsdieren zodanig bewaren dat er geen vermenging is met ander materiaal.

 

Artikel 4 Begraven en cremeren

In afwijking van artikel 3 kan de houder dode gezelschapsdieren afgeven aan een dierenbegraafplaats of -crematorium of begraven op een terrein dat hem ter beschikking staat.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Westerkwartier 2020.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening wordt de Verordening op de destructie in de gemeente Leek, zoals vastgesteld op 30 januari 1995, vervallen verklaard.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 3 november 2020

A. van der Tuuk, Voorzitter

J.L. de Jong, Griffier