Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020
CiteertitelSubsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwar-tier 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Westerkwartier/CVDR619905.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202101-12-202001-04-2021nieuwe regeling

24-11-2020

gmb-2020-319151

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

overwegende dat de Covid-19 pandemie van grote invloed is op het culturele- en maatschappelijke leven, organisaties en instellingen zwaar getroffen worden door de Covid-19 pandemie;

 

overwegende dat de gemeente Westerkwartier op basis van maatwerk de culturele- en maatschappelijke organisaties ondersteunt, die in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de Covid-19 pandemie;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

 

 

B E S L U I T :

 

 

de Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties Covid-19 gemeente Westerkwartier 2020 vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1 algemene subsidieverordening van toepassing

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verlenen van maatwerk als gevolg van de Covid-19 pandemie. De subsidieregeling is van toepassing tijdens de periode dat de gemeente Westerkwartier gebruik kan maken van compensatiemaatregelen die zij ontvangen van de Rijksoverheid.

 

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Covid-19 pandemie: de periode dat het Covid-19 virus actief is in onze samenleving en dit gevolgen heeft voor de financiële situatie voor instellingen en organisaties;

 • b.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een maatwerkvoorziening zoals in deze regeling wordt bedoeld;

 • c.

  eenmalige subsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt als maatwerkvoorziening binnen de vastgestelde periode, passend binnen deze subsidieregeling;

 • d.

  subsidieontvanger: de rechtspersoon die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is.

 

Artikel 4 Doel

Doel van de subsidieregeling is om de culturele- en maatschappelijke organisaties, zoals de lokale vrijwilligersorganisaties Jeugd, de lokale culturele instellingen en de buurt- en dorpshuizen van de gemeente Westerkwartier te ondersteunen op basis van maatwerk, wanneer zij als gevolg van de Co-vid-19 pandemie in hun voortbestaan worden bedreigd.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  culturele instellingen/ organisaties (waaronder musea, theater, podia e.d.);

 • b.

  buurt- en dorpshuizen;

 • c.

  vrijwilligersorganisaties Jeugd (waaronder scouting, speeltuinverenigingen, dierenweides e.d.).

 

Artikel 6 Voorwaarden

 • 1.

  Het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd wanneer er geen financiële compensatie plaatsvindt.

 • 2.

  De huidige financiële problemen zijn veroorzaakt of sterk verergerd door COVID-19.

 • 3.

  De organisatie heeft, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de landelijke en provinciale regelingen die mogelijk waren/zijn.

 • 4.

  Noodzaak en gederfde inkomsten zijn aantoonbaar financieel onderbouwd, met een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019 en 2020.

 • 5.

  Definitieve vaststelling van de compensatie vindt plaats nadat officiële jaarstukken van 2019 en 2020 zijn aangeleverd bij de gemeente.

 • 6.

  De regeling maatwerkondersteuning heeft betrekking op de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het college kan deze periode verlengen indien zij dit noodzakelijk acht in verband met het voortduren van de Covid-19 pandemie

 

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 15 maart 2020 en na 31 december 2020;

 • b.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling;

 • c.

  kosten die geen verband houden met de financiële problematiek die is ontstaan door de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 8 Subsidievorm

De subsidie kan verleend worden ter zake van onder andere kwijtschelding of tegemoetkoming van pacht, huur, gemeentelijke belastingen of jaarlijkse aflossingsplicht op leningen.

 

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6.

 

Artikel 10 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde formulier, dat bereikbaar is via www.westerkwartier.nl.

 • 2.

  De aanvraag moet voor 1 april 2021 zijn ingediend.

 • 3.

  Daarnaast bevat een subsidieaanvraag de volgende documenten:

  • a.

   een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019 en 2020, waaruit de invloed van de Co-vid-19 pandemie blijkt;

  • b.

   een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud;

 • 4.

  Na afsluiting van het boekjaar worden de jaarcijfers verstrekt aan de gemeente Westerkwartier, zodat een definitieve berekening kan worden gemaakt.

 

Artikel 11 Subsidieplafond

Het college stelt een subsidieplafond voor deze regeling vast. Het subsidieplafond wordt bepaald door de hoogte van de compensatie die de gemeente van de Rijksoverheid voor de culturele instellingen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd ontvangt, minus 15% uitvoeringskosten. Daarnaast wordt op de ontvangen compensatie € 50.000 in mindering gebracht voor het uitvoeren van de subsidieregeling ‘COVID-19 proof maken voor culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties jeugd en buurt- en dorpshuizen gemeente Westerkwartier’.

 

Artikel 12 Beslistermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt er binnen een termijn van 6 weken beslist op een subsidieaanvraag. Indien de financiële situatie van de subsidieaanvrager verder onderzoek behoeft, kan deze termijn worden verlengd met 6 weken.

 

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidieaanvraag wordt behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 

Artikel 14 Subsidievaststelling

Na aanlevering van de definitieve jaarcijfers door de subsidieaanvrager, wordt de subsidie definitief vastgesteld.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling maatwerkondersteuning aan maatschappelijke organisaties gemeente Westerkwartier 2020.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 1 april 2021. De subsidieregeling heeft terugwerkende kracht tot 1 december 2020. Mocht blijken dat er vanuit de Rijksoverheid een vergelijkbare, aanvullende regeling wordt verstrekt dan kan het college de termijn van de inwerking zijn van deze subsidieregeling verlengen tot een nader door het college te bepalen einddatum.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 24 november 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris