Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Subsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021
CiteertitelSubsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Westerkwartier/CVDR619905.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202101-01-2023nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-339243

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van het Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van 15 december 2020, kenmerk 196948542;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 en de Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2020;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021.

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inzamelaar: een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, die belast is met het afzonderlijk inzamelen van de categorie huishoudelijke afvalstoffen oud papier en karton zoals aangewezen in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • b.

  garantiesubsidie: geldelijke ondersteuning die een minimale vergoeding waarborgt en die betaalbaar wordt gesteld op basis van de met de papierhandelaar overeengekomen papierprijs.

 

Artikel 2 Garantiesubsidie

Het college kan aan in de gemeente gevestigde inzamelaars zonder winstoogmerk, die binnen de grenzen van de gemeente maandelijks oud papier inzamelen, een garantiesubsidie verlenen per kilo ingezameld oud papier, zodat zij gegarandeerd een minimum bedrag per kilo ingezameld huishoudelijk oud papier en karton ontvangen.

 

Artikel 3 Vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal:

  • a.

   inzameling met eigen materiaal en aan de poort geleverd bij afnemer, opbrengst wordt maximaal aangevuld tot € 0,072 per kilo huishoudelijk oud papier en karton;

  • b.

   inzameling met gebruikmaking containers van afnemer, opbrengst wordt maximaal aangevuld tot €0,067,- per kilo huishoudelijk oud papier en karton;

  • c.

   inzameling met gebruikmaking van perskraakwagen van afnemer, opbrengst wordt maximaal aangevuld tot € 0,062,- per kilo huishoudelijk oud papier en karton.

 • 2.

  De hoogte van de aanvullende subsidie wordt bepaald op basis van de ontvangen vergoeding van de oud papierhandelaar per kilo huishoudelijk oud papier en karton. Als deze vergoeding de gestelde garantieprijs overstijgt dan, wordt de subsidie vastgesteld op € 0,00.

 

Artikel 4 Uitbetaling subsidie

De garantiesubsidie wordt rechtstreeks door de oud papierhandelaar uitbetaald aan de inzamelaar gelijktijdig met de uitbetaling van de vergoeding voor het ingezamelde oud papier.

 

Artikel 5 Aflevering

Inzamelaars zijn verplicht het oud papier en karton te leveren aan de papierhandelaren waar de gemeente contracten mee heeft afgesloten en waar zij in 2020 het materiaal al aanleverden.

 

Artikel 6 duur van de regeling

Deze subsidieregeling kent een looptijd van twee jaar, ingaande op 1 januari 2021 en eindigende op 1 januari 2023.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling oud papier en karton gemeente Westerkwartier 2021.

 

Artikel 8 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 december 2020.

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris