Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2013
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Westervoort 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201603-03-2016intrekking

16-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 02-03-2016

Z-07073
08-03-201303-03-2016nieuwe regeling

26-02-2013

Westervoort Post, 06-03-2013

M en O1

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2013

Onderwerp : Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort en de burgemeester van de gemeente Westervoort

Ieder voor zover zij bevoegd zijn,

overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Westervoort 2013 (APV Westervoort 2013) nadere voorschriften dienen vast te stellen;

gelet op de door de gemeenteraad van Westervoort op 28 januari 2013 vastgestelde APV Westervoort 2013;

gezien het voorstel de dato 26 februari 2013;

besluit vast te stellen:

Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2013

Artikel 1 Straatartiest

Op grond van artikel 2:9 lid 2 en 3 van de APV worden aan de ontheffing de volgende voorwaarden opgelegd:

a. de straatartiest mag maximaal 2 uur op dezelfde plek muziek ten gehore brengen;

b. de straatartiest dient bij een nieuwe plek zich minimaal 200 meter te verplaatsen;

c. de vrijgekomen plek mag niet langer dan 2 uur gebruikt worden.

Artikel 2 Voorwerpen op de weg

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2.10, zesde lid, APV gelden voor de volgende categorieën van voorwerpen het verbod van artikel 2:10, eerste lid, APV niet.

1. Containers, mits aan alle hierna genoemde criteria wordt voldaan.

a. de container bevindt zich alleen op of langs de rijbaan als dat geen gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert;

b. er bestaat geen gevaar voor de verkeersveiligheid als bestuurders de rijbaan over voldoende afstand kunnen overzien en voldoende tijd hebben om op het obstakel te reageren;

c. ongemotoriseerd en langzaam verkeer moet voldoende doorgangsruimte hebben;

d. onverlichte containers op of langs de rijbaan dienen te worden gemarkeerd door middel van het aanbrengen van retroreflecterende markeringsstrepen op de container;

e. op de container dient duidelijk leesbaar, ter tracering, de naam en het telefoonnummer van de verhuurder te staan;

f. de container mag niet langer dan twee weken op de weg worden geplaatst.

2. Bouwmaterialen, mits aan alle hierna genoemde criteria wordt voldaan:

a. bakstenen, mits op het trottoir, niet los gestapeld en met een maximale inhoud van 1m³;

b. bouwzand, mits op het trottoir en met een maximale inhoud van 1m³.

3. Spandoeken, mits deze worden aangebracht op de volgende locaties;

a. Aan het gemeentehuis.

b. Het kruispunt Hamersestraat/Rivierweg.

1. Aanbrengen van versieringen, mits aan alle hierna genoemde criteria wordt voldaan:

a. de versieringen moeten zodanig worden aangebracht dat een vrije doorgang voor hulpdiensten mogelijk blijft;

b. de doorrijdhoogte voor hulpdiensten moet, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, minstens 4,20 meter zijn.

 

Artikel 3 Evenementen

Meldingsplichtig

1. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:25, tweede lid, APV is geen vergunning vereist in de zin van artikel 2:25, eerste lid, APV voor een zogenaamd “klein evenement” indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

a. er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur;

b. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan of bromfietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en

c. is door de organisator binnen 3 weken, voorafgaand aan het evenement, gemeld aan de burgemeester.

2. De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van evenement, als bedoeld in het eerste lid, te verbieden indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Vergunningvrij

Voor eenvoudige buurtbarbecues (barbecue met partytent) en voor muziekserenades of jubilarissen en spontane optochten geldt geen vergunning- en meldingsplicht onder naleving van de volgende voorwaarden:

a. de openbare orde en veiligheid dient te worden gewaarborgd;

b. er dienen geen wegen te worden afgesloten.

c. organisatoren dienen rekening te houden met de algemene regels voor buurtbarbecues, optochten en muziekserenades.

Artikel 4 Aanplakborden

  • 1

    Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vierde lid, APV worden de aanplakborden die van gemeentewege worden geplaatst voor de verkiezingen van publiekrechtelijke organen en de vrije plakplaatsen in de gemeente aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

  • 2

    De vrije plakplaatsen als bedoeld in het eerste lid staan op de volgende plaatsen:

    a. Nabij locatie aan de Zuidelijke Parallelweg;

    b. Nabij het sportcomplex “De Pals”.

Artikel 5 Alcoholhoudende drank

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, APV worden de volgende locaties aangewezen als gebieden waar het verboden is om op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

a. de bebouwde kom van de gemeente Westervoort;

b. het terrein aan de Veerdam

Artikel 6 Loslopende honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, onder c, APV wordt als “ander identificatiemerk”in de zin van dit artikellid de hondenpenning aangewezen.

Artikel 7 Plaatsen verboden voor vuurwerk.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, APV is het, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, verboden vuurwerk te bezigen in de directe nabijheid van de volgende locaties:

a. schoolgebouwen;

b. brandstofoverslag/tankstation;

c. brandbare opstallen (rietdak)/opslag brandbare stoffen;

d. dierenpension, veehouderijen;

e. winkelgalerijen/passages;

f. vuurwerkopslag-/verkoop.

Artikel 8 Collectieve festiviteiten

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, APV worden de volgende dagen aangewezen als jaarlijks terugkerende collectieve activiteit.

a. Carnaval:

4 dagen (zaterdag tot en met dinsdag/kerkelijk bepaald)

b. Koningdag: 

1 dag

c. Midzomerrun en Wyborghfeesten:

1 dag

d. Viering jaarwisseling:

1 dag (1 januari)

e. Westervoort in beweging:

3 dagen

f. Kermis:

4 dagen

 

Artikel 9 Vaststelling formulier kennisgeving incidentele festiviteiten

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:3, derde lid, APV wordt een kennisgevingsformulier vastgesteld voor het doen van een kennisgeving voor het houden van een incidentele festiviteit in de zin van artikel 4:3, eerste lid, APV.

Artikel 10 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, APV worden alle vanaf de weg af zichtbare plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 11 Parkeren grote voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, APV worden alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Westervoort aangewezen waar het naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente om een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter of een breedte van meer dan 2,05 meter heeft, te parkeren.

Artikel 12 Meldingsplichtig collecteren

Op grond van artikel 5:13 lid 4 van de APV worden aan de volgende instellingen vrijstelling verleend van de vergunningplicht, onder naleving van de volgende voorwaarden:

a. Plaatselijke verenigingen, stichtingen en scholen dienen volgens de statuten een algemeen gemeenschapsbelang na te streven;

b. Instellingen dienen de collecte te melden bij de afdeling Publiekszaken;

c. De melding dient tenminste 3 weken voor de inzameling schriftelijk aan het college te zijn doorgegeven.

d. De meldingen dienen te worden bijgehouden en toegevoegd aan het algemene collecterooster.

Artikel 13 Vergunningvrije standplaatsen

Op grond van artikel 5:18 lid 4 van de APV geldt voor de volgende categorieën geen vergunningplicht;

a. Idieële  instellingen of politieke partijen die zich richten tot het aanbieden van gedrukte stukken, flyers of gadgets met een maximale oppervlakte van 10 m2;

b. Koek- en zoopietenten.

Bovengenoemde instellingen en organisatoren dienen wel rekening te houden met algemene regels voor vergunningvrije standplaatsen.

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

de secretaris,                       de burgemeester,

P.J.E. Breukers           mr. J.J.G.M. Geukers

Algemene regels voor buurtbarbecue en bakkramen, optochten en muziekserenades 1  

Bij gebruik van een barbecue en bakkramen en –wagens zijn de volgende voorschriften van toepassing:

a. Algemeen

Nabij het bereidingstoestel (o.a. barbecue) moet een blusmiddel met een inhoud van tenminste 6 kg c.q. liter voor de brandklassen A, B en C aanwezig zijn;

b. Bereiding op vaste stoffen, zoals houtskool (bijvoorbeeld: barbecue op houtskool)

i. Een bereidingstoestel gestookt op vaste stoffen (o.a. houtskool) mag niet in een tent dan wel onder een overkapping geplaatst worden. Het bereidingstoestel dient op tenminste 5 meter afstand buiten een tent dan wel overkapping te worden geplaatst, zodanig dat er geen brandgevaar bestaat voor de directe omgeving en het tijdelijk bouwsel;

ii. Voor het aanmaken van een met houtskool gestookt bereidingstoestel mag alleen gebruik worden gemaakt van de speciaal daarvoor be¬stemde aanmaakblokjes. Het gebruik van brandbare vloei¬stoffen voor het aanmaken van een dergelijk bereidingstoestel is verboden;

c. Bereiding op gas of elektriciteit

i. De aangesloten en reserve gasflessen bij een barbecue op gas dienen:

1. buiten een tent en overkapping te zijn opgesteld,

2. niet voor onbevoegden toegankelijk te zijn,

3. goed geventi¬leerd te zijn opgesteld en

4. tegen opwarming door zonne¬straling te zijn beschermd;

ii. De waterinhoud van een gevulde of een lege gasfles¬ mag niet meer dan 45 liter bedragen. De aanwezige gevulde en lege gasflessen mogen gezamenlijk maximaal een totale waterinhoud hebben van 115 liter;

iii. De verbindingsslang(en) tussen de gasflessen en het bereidingstoestel moet(en):

1. zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer staaldraad- en/of textielinla¬gen, volgens NEN 3143;

2. met behulp van deugdelijke slangenklemmen vast aan de gasfles¬sen en aan het bereidingstoestel zijn beves¬tigd en vrij ongespannen zijn aangelegd;

3. zodanig zijn aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan ontoelaatbare tempera¬tuurs¬in¬vloe¬den worden bloot gesteld of mechanisch kunnen worden beschadigd;

4. zo kort mogelijk worden gehouden en geen grotere lengte hebben dan 1 meter;

5. in goede staat verkeren; dit wil zeggen dat de verbindingsslang niet poreus mag zijn;

d. Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

i. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen;

ii. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken;

iii. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn (NEN 6065 klasse 2), dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en een warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed;

iv. Een bakkraam in de omgeving van brandgevaarlijke materialen is niet toegestaan. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden, bijvoorbeeld door het verplaatsen van de kraam of het aanbrengen van een isolerende laag, dat de brandbare materialen niet hun eigen ontbrandingstemperatuur zullen bereiken;

e. Mobiele bakwagens

i. De LPG-systemen ten behoeve van kook- en verwarmingsdoeleinden in bak- en frituurvoertuigen dienen te voldoen aan het gestelde in NPR 2577:2006. Waar de richtlijn NPR 2577:2006 conflicteert met de norm NEN-EN 1949:2002 geldt de norm;

ii. Het voorhanden hebben en het gebruik van autogas, handelspropaan of –butaan in autogastanks, anders dan voor de tractie van motorvoertuigen, is verboden. 

Overige regels voor optochten en muziekserenades

1. Er mogen geen wegen en openbare parkeerplaatsen afgesloten worden;

2. Er mogen geen omleidingsroutes voor het verkeer ingesteld worden;

3.Bij het organiseren van een tocht is de organisatie verplicht op drukke punten door of namens de burgemeester aangestelde verkeersregelaars in te zetten. Bij het inzetten van verkeersregelaars is de organisatie van het evenement verantwoordelijk voor de (inzet van) verkeersregelaars en kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Om deze reden is een verzekering voor verkeersregelaars verplicht;

4. Het evenement moet zodanig worden georganiseerd dat een vrije doorgang voor hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) mogelijk blijft.

5. De doorrijdbreedte op de openbare weg minstens 4,00 meter zijn waar de openbare weg deze breedte toelaat. Indien de openbare weg deze breedte niet toelaat, wordt voor de minimale doorrijdbreedte, de breedte van de openbare weg aangehouden;

6. De doorrijdhoogte voor hulpdiensten moet, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, minstens 4,20 meter zijn.

7. (Aansluitingen voor) bluswatervoorzieningen moeten vrijgehouden worden (minimaal een straal van 50 centimeter, gemeten vanuit de brandkraan);

8. Bordjes voor bluswatervoorzieningen moeten duidelijk zichtbaar blijven;

9. Reguliere uitgangen en nooduitgangen van openbare inrichtingen.

Algemene regels voor vergunningvrije standplaatsen 2  

1. Alle aanwijzingen en bevelen van politie en/of brandweer en toezichthouders dienen te worden opgevolgd.

2. De instelling of organisatie moet zelf de standplaats innemen en kan zijn rechten niet overdragen aan een ander.

3. U bent verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente of derden schade lijden, overlast ondervinden door het innemen van de standplaats.

4. U bent verplicht de schade die u, door het innemen van de standplaats, toebrengt aan gemeente- eigendom te vergoeden.

5. De standplaats mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

6. Als er tijdens het gebruik van de standplaats verontreiniging van de omgeving ontstaat, moet dit door u binnen 2 uur na het sluiten van uw kraam (bezem)schoon zijn opgeruimd. Als het terrein na afloop door de gemeente moet worden schoongemaakt, worden de kosten hiervan op basis van nacalculatie bij u in rekening gebracht.

7. De standplaats mag niet voor 08.00 uur worden opgebouwd.

8. Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan.

9. Het evenement moet zodanig worden georganiseerd dat een vrije doorgang voor hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) mogelijk blijft.