Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westland

Mandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westland
Officiële naam regeling Mandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars
CiteertitelMandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Regeling verkeersregelaars 2009
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201401-01-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad Westland, 03-04-2014

Gbw, 2014, 07

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars

De burgemeester van Westland;

overwegende, dat evenementenverkeersregelaars als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009 bevoegd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling;

dat de aanstelling van personen tot evenementenverkeersregelaars op grond van artikel 56, lid 1, aanhef en onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) een bevoegdheid van de burgemeester is, doch dat zij hun werk uitvoeren onder het directe toezicht van de politie;

dat voor de aanstelling als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd op grond van artikel 9, lid 2 van de Regeling Verkeersregelaars 2009 in aanmerking komen personen die de leeftijd van tenminste 16 jaren hebben bereikt en die in het bezit zijn van een door de politie afgegeven instructieverklaring waaruit blijkt dat een uitgebreide theoretische instructie is gevolgd;

dat de theoretische instructie van de evenementenverkeersregelaars via een digitale instructie, onder de verantwoordelijkheid van de politie, kan worden gevolgd en dat voor 2014 de administratieve afhandeling door het NIVOO Opleidingen en Uitgeverij te Maartensdijk (verder: NIVOO) wordt verzorgd;

dat uit efficiencyoverwegingen het de voorkeur verdient dat de door de burgemeester af te geven aanstellingsbesluiten als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Regeling verkeersregelaars 2009 aan NIVOO wordt gemandateerd;

dat mandatering van de bevoegdheid tot aanstelling van evenementenverkeersregelaars aan NIVOO mogelijk is en dat de burgemeester geen beletselen aanwezig acht hiertoe over te gaan;

dat ingevolge artikel 10:4 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht mandaatverlening aan een niet onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever werkzame persoon alleen mogelijk is indien de gemandateerde hiermee instemt;

dat NIVOO, hiertoe rechtens vertegenwoordigd door de algemeen directeur de heer H. Kroon, met een mandaat zoals hier omschreven instemt;

gelet op artikel 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling verkeersregelaars 2009;

B E S L U I T :

Enig-artikel

 • 1.

  NIVOO mandaat te verlenen voor de aanstelling van evenementenverkeersregelaars voor het jaar 2014;

 

 • 2.

  aan het mandaat de voorwaarde te verbinden dat de aanstelling alleen kan plaatsvinden indien door middel van een door de politie afgegeven instructieverklaring als bedoeld in artikel 9, lid 2 van de Regeling Verkeersregelaars 2009, is aangetoond, dat een uitgebreide theoretische instructie is gevolgd.

Ondertekening

Westland,17 december 2013

De burgemeester,

J. van der Tak

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar de burgemeester, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • 5.

  de handtekening van de indiener.

 

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoek ik u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

 

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijs ik u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis, daar kunt u de folder afhalen bij de receptie.

 

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.