Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

beleidsregel sluitingstijden gemeente Wierden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregel sluitingstijden gemeente Wierden 2011
Citeertitelbeleidsregel sluitingstijden gemeente Wierden 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Wierden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011Onbekend

19-10-2010

Driehoek, 29-06-2011

NOTA2010-2352

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregel sluitingstijden gemeente Wierden 2011

 

 

 

Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

 • b.

  Inrichting: de lokaliteit waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte

 • c.

  Paracommerciële horeca: een instelling die buiten hun doelstelling om horecadiensten verlenen aan publiek. Het gaat hierbij om instellingen van wie de activiteiten geheel of grotendeels liggen op het terrein van onder andere gezondheidszorg, welzijn, godsdienstuitoefening, cultuur en sport.

 • d.

  Coolingdown periode: Een periode waarin bezoekers van een inrichting de gelegenheid krijgen om dit geleidelijk en op rustige wijze te verlaten met als doel overlast voor de leef- en woonomgeving tot een minimum te beperken. De coolingdown gaat in na de officiële sluitingstijd. Dit houdt in dat de inrichting gesloten is (de deur is op slot), maar dat de exploitant/barvrijwilligers ervoor zorg draagt dat de bezoekers tijdens deze periode de inrichting geleidelijk en in alle rust verlaten. Vanaf de sluitingstijd moet het geluidniveau omlaag, de verlichting aan en wordt geen drank meer geschonken.

1. Aanleiding

De afgelopen periode hebben bezoekers van horecabedrijven in de gemeente Wierden regelmatig overlast veroorzaakt. Veelal gebeurde dit ook op tijdstippen na de vastgestelde sluitingstijden zoals die nu gelden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- en horecaverordening van Wierden. Hierover is ook een flink aantal klachten ontvangen van omwonenden van horecabedrijven. Uit de gesprekken met deze omwonenden en politie bleek ook dat er veel onduidelijkheid is over de sluitingstijden. In het verleden zijn enkele informele afspraken gemaakt met horecaondernemers die nooit zijn geformaliseerd. Verder was de drank- en horecaverordening (vastgesteld 1993) verouderd en niet werkbaar in de praktijk.

In de gemeente Wierden wordt de horeca niet direct aangesproken op overschrijding van de sluitingstijden zolang er geen (stelselmatige) klachten zijn. Met andere woorden kan worden gezegd dat er sprake is van passieve handhaving; afhankelijk van de (mate van) overlast wordt er opgetreden.

De klachten en gesprekken met de politie hebben voldoende aanleiding gegeven om duidelijker beleid over de sluitingstijden te voeren.

1.1 Doelstelling

Met deze beleidsregel moeten de volgende doelen worden bereikt:

 • Ø

  Duidelijkheid verschaffen over sluitingstijden voor alle betrokken partijen zoals: horecaondernemers, bezoekers van horecabedrijven, omwonenden, politie en overige belanghebbenden. Het sluitingstijdenbeleid moet onder meer beschrijven dat overtreding van de sluitingstijden niet is toegestaan. De procedurebeschrijving die hier onderdeel van uitmaakt, dient onder meer als handvat voor de politie om handhavend op te kunnen treden.

 • Ø

  Zoveel mogelijk beperken z.q voorkomen van horecagerelateerde overlast t.a.v. het woon- en leefklimaat.

Hierbij is rekening gehouden met:

 • ·

  Het maatschappelijk belang; denk hierbij o.a. aan toeristen die graag een levendig centrum zien en aan de eigen jeugd. De jeugd moet voldoende uitgaansmogelijkheden worden geboden, zodat ze niet naar andere gemeenten vertrekt (op vrijdag- en zaterdagavond).

 • ·

  Het economisch belang om de horeca in de gemeente Wierden bestaansrecht te laten behouden.

2. Huidige beleid sluitingstijden

2.1 Algemene Plaatselijke Verordening

De bepalingen over sluitingstijden van horecabedrijven staan omschreven in hoofdstuk 2 ‘Openbare orde’ van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna te noemen: APV).

Op grond van artikel 2:29 APV moet een commercieel horecabedrijf in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag gesloten zijn tussen 02.00 en 05.00 uur. Op de andere dagen van de week moet een horecabedrijf tussen 01.00 en 05.00 uur gesloten zijn. In het verleden is met de horeca informeel afgesproken dat om 02.00 uur de tap dicht gaat en vervolgens heeft de horeca-exploitant een uitloop tot 02.45 uur om er voor te zorgen dat de bezoekers het horecabedrijf geleidelijk en in alle rust verlaten. Na 02.00 uur mogen geen nieuwe klanten naar binnen. Door de uitloop van driekwartier wordt getracht de overlast voor omwonenden te verminderen, dan wel te beperken. Op deze manier komen de bezoekers namelijk niet tegelijk op straat te staan.

2.2 Drank- en horecaverordening

In de oude drank- en horecaverordening (1993) stonden onderstaande aanvullende regels voor paracommerciële instellingen:

 • 2.

  Het is in afwijking van de sluitingsuurregeling als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening dezer gemeente de houder van:

  • a.

   de kantines van de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging op door-de-weekse dagen na 23.00 uur en op zaterdagen en zondagen na 19.00 uur verboden deze voor publiek geopend te hebben of daarin of aldaar publiek toe te laten of te laten verblijven;

  • b.

   de kantines van de tennisverenigingen, het Hippisch Centrum, de muziekverenigingen, de postduivenverenigingen en de hondensportverenigingen na 23.00 uur verboden deze voor publiek geopend te hebben of daarin of aldaar publiek toe te laten of te laten verblijven;

  • c.

   de kantines van de sporthallen te Enter en Wierden verboden deze één uur na afloop van de sportactiviteiten voor publiek geopend te hebben of daarin of aldaar publiek toe te laten of te laten verblijven.

De drank en horecaverordening is inmiddels geactualiseerd en de bovenstaande bepalingen m.b.t. sluitingstijden zijn er uit gehaald. Op 5 april 2011 is de nieuwe verordening door de gemeenteraad vastgesteld.

2.3 Sluitingstijden in de door ons omringende gemeenten

Om een volledig beeld te schetsen worden hieronder de sluitingstijden van de gemeenten in ons cluster in kaart gebracht. Daarnaast wordt Borne genoemd omdat deze gemeente qua omvang en horeca goed vergelijkbaar is met Wierden. Deze informatie heeft als richtlijn gediend voor het uiteindelijke beleid van de gemeente Wierden.

Commerciële horeca:

Gemeente Rijssen-Holten

APV

Vrijdag- en Zaterdagnacht : sluitingstijd 01.30 uur (coolingdown 0,5 uur)

Alle andere dagen sluitingstijd 00.30 uur (coolingdown 0,5 uur)

Uitzondering

Horecaondernemers die deelnemen aan het Keurmerk veilig uitgaan (KVU) mogen langer open blijven:

Vrijdag- en zaterdagnacht: 01.30 (coolingdown 1.5 uur)

alle andere dagen: 00.30 (coolingdown 1,5 uur)

Voor KVU deelnemers is er dus een verruiming met 1 uur t.o.v de APV.

Lucky is een uitzondering en mag van vrijdag- op zaterdagnacht tot 03.00 uur open blijven.

Gemeente Hellendoorn

APV

Vrijdag- en zaterdagnacht: sluitingstijd 02.00 uur (coolingdown 1,5 uur).

Alle andere dagen sluitingstijd 01.00 uur (coolingdown 1 uur)

Gemeente Borne

APV

Zaterdag en zondag: sluitingstijd 02.00 uur (coolingdown 1 uur)

Alle andere dagen: sluitingstijd 01.00 uur (coolingdown 1 uur)

Paracommerciële horeca

De gemeenten Almelo, Borne en de Hof van Twente hebben ten aanzien van paracommerciële horeca in hun APV opgenomen dat deze alle dagen open mogen blijven tot 00.00 uur.

3. Nieuw beleid sluitingstijden

3.1Regulier commercieel horecabedrijf

De huidige sluitingstijden uit de APV van de gemeente Wierden blijven hetzelfde. Daarnaast kent de gemeente Wierden een coolingdown van één uur. Deze coolingdown houdt in dat het horecabedrijf gesloten is (de deur is op slot), maar dat aanwezige bezoekers op het moment van sluiting tot een bepaalde tijd wel in het bedrijf aanwezig mogen zijn. De horeca-exploitant moet ervoor zorg dragen dat de bezoekers tijdens deze periode het horecabedrijf geleidelijk en in alle rust verlaten. Vanaf de sluitingstijd moet het geluidniveau omlaag, de verlichting aan en wordt geen drank meer geschonken. Beide tijden zijn in onderstaand schema weergegeven.

Dag

Sluitingstijd (= deur op slot)

Coolingdown

Maandagnacht

01.00 uur

01.00 – 02.00 uur

Dinsdagnacht

01.00 uur

01.00 – 02.00 uur

Woensdagnacht

01.00 uur

01.00 – 02.00 uur

Donderdagnacht

01.00 uur

01.00 – 02.00 uur

Vrijdagnacht

02.00 uur

02.00 – 03.00 uur

Zaterdagnacht

02.00 uur

02.00 – 03.00 uur

Zondagnacht

01.00 uur

01.00 – 02.00 uur

Ter verduidelijking: De maandagnacht is de nacht van maandag op dinsdag enz.

Uitzondering

Het sportcafé in sporthal ’n Dikken is in de loop der jaren een commerciële horecaonderneming geworden omdat de Stichting Accommodaties Wierden Enter (SAWE) dit verhuurd aan een commerciële partij. Dit is een gegeven waar de gemeente niets aan kan veranderen. Echter vanwege de bestemming (recreatieve doeleinden) en de aard van het café (in een sporthal) geldt hier een beperking op de sluitingstijden. Het sportcafé mag dagelijks geopend zijn tot 00.00 uur, waarbij net als bij reguliere horeca een coolingdownperiode van één uur geldt. Deze coolingdown houdt in dat het horecabedrijf gesloten is (de deur is op slot), maar dat aanwezige bezoekers op het moment van sluiting tot een bepaalde tijd wel in het bedrijf aanwezig mogen zijn. De horeca-exploitant moet ervoor zorg dragen dat de bezoekers tijdens deze periode het horecabedrijf geleidelijk en in alle rust verlaten. Vanaf de sluitingstijden moet het geluidniveau omlaag, de verlichting aan en wordt geen drank meer geschonken.

3.2Paracommercieel horecabedrijf

Paracommerciële instellingen zijn niet-commerciële inrichtingen die zich specifiek richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Bijvoorbeeld wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen en sporthallen. Paracommerciële horeca-inrichtingen zijn in principe ondersteunend aan de hoofdbestemming en niet altijd als horeca opgenomen in het bestemmingsplan. Paracommerciële instellingen hebben voordelen ten opzichte van reguliere horeca, zoals het werken met vrijwilligers, fiscaal gunstige voorwaarden, niet gebonden zijn aan de horeca-cao. Hierdoor kunnen zij vaak hun consumpties goedkoper verkopen en kan er oneerlijke concurrentie ontstaan.

Om duidelijkheid te creëren is besloten om voor alle paracommerciële horeca in Wierden dezelfde sluitingstijd te hanteren. Daarnaast is er een coolingdownperiode van één uur ingesteld. Dit houdt in dat de paracommerciële horeca tijdens deze tijd gesloten is (de deur is op slot), maar dat aanwezige bezoekers op het moment van sluiting tot een bepaalde tijd wel in het bedrijf aanwezig mogen zijn. De barvrijwilligers moeten ervoor zorg dragen dat de bezoekers tijdens deze periode de kantine geleidelijk en in alle rust verlaten. Vanaf de sluitingstijden moet het geluidniveau omlaag, de verlichting aan en wordt geen drank meer geschonken.

Dag

Sluitingstijd (= deur op slot)

Coolingdown

Alle dagen van de week

23.00 uur

00.00

Het bovenstaande is een realistische tijd en doordat het voor alle paracommerciële horeca gelijk is kan hier ook makkelijker op worden gehandhaafd. Het is voor de politie ondoenlijk om per gemeente heel veel verschillende regels te hebben.

Wel wordt als advies meegegeven dat paracommerciële instellingen alcoholvrije uren instellen op periodes dat 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 16 jaar.

3.3 Terras

De afspraken met betrekking tot sluitingstijden terras staan opgenomen in de beleidsregel terrassen gemeente Wierden 2011.

3.4 Ontheffing sluitingstijden

Horecabedrijven kunnen bij tijdelijke gelegenheden van incidentele aard bij de burgemeester ontheffing sluitingsuur aanvragen. Een ontheffing voor de sluitingstijden geeft toestemming om op een bepaalde datum (of een bepaalde periode) een horecabedrijf langer geopend te hebben dan de geldende algemene openingstijden.

De aanvraag

De aanvraag voor een ontheffing kan worden ingediend door middel van een vastgesteld formulier “ontheffing sluitingstijden horeca”. Dit is te vinden op de website www.wierden.nl onder producten en diensten of af te halen bij het loket bouwen en wonen.

De aanvraag wordt ter advisering inzake de openbare en veiligheid aan de politie voorgelegd. De inhoud van dit advies weegt zwaar bij de beoordeling van de aanvraag.

Voorschriften

Aan de ontheffing sluitingstijden zijn een aantal voorschriften verbonden. Deze zijn te vinden in bijlage 1.

3.5 Handhaving sluitingstijden

Om de overlast tot een minimum te beperken is het van belang dat de sluitingstijden worden

gehandhaafd. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd dient er adequaat te worden opgetreden. Met de politie worden afspraken gemaakt dat elke overtreding gemeld wordt aan de gemeente zodat ook de bestuursrechterlijke procedure in gang gezet kan worden.

Last onder bestuursdwang of dwangsom

Als het moet, kan de overheid er met bestuursdwang voor zorgen, dat burgers en bedrijven zich aan de regels houden.

Het gemeente bestuur kan besluiten om een last onder bestuursdwang toe te passen of een last onder dwangsom.

Bij een last onder bestuurdwang wordt aan de overtreder de last opgelegd om een bepaalde overtreding ongedaan te maken of niet meer te begaan. Voldoet de overtreder niet aan de opgelegde last, dan kan het gemeentebestuur de last zelf uitvoeren op kosten van overtreder. In het kader van sluitingstijden kan de burgemeester bijvoorbeeld, na een constateerde overtreding, besluiten een horeca-inrichting eerder te doen sluiten. Als de horecaondernemer niet meewerkt, zal de inrichting onder dwang gesloten worden.

Wanneer een last onder dwangsom wordt toegepast wordt er een geldsom verbeurd, iedere keer dat er wordt geconstateerd dat sluitingstijden worden overtreden. In de beslissing staat een maximale dwangsom genoemd. Wanneer deze is bereikt zal het gemeentebestuur zich beraden op andere maatregelen die veelal zwaardere gevolgen hebben voor de overtreder.

Wanneer wordt opgetreden tegen het overtreden van sluitingstijden, is het doel voorkomen dat de overtreding nogmaals wordt begaan. We spreken dan van een preventieve last onder bestuursdwang of dwangsom. Voordat overtreder wordt aangeschreven zal er door de gemeente een dossier worden opgemaakt. Deze zal bestaan uit rapporten en proces-verbalen van toezichthouders waaruit blijkt dat de sluitingstijden zijn overtreden. Wanneer er een herhaling van overtreding plaatsvindt, ontstaat al gauw het vermoeden dat de overtreding vrijwel zeker nogmaals zal worden begaan. Dit is de aanleiding om preventief handhavend op te treden. Het besluit om handhavend op te treden heeft pas gevolgen voor de ondernemer als is geconstateerd dat de overtreding nogmaals is begaan. Wanneer de ondernemer zich houdt aan de sluitingstijden, heeft de aanschrijving geen directe gevolgen. De aanschrijving blijft in principe altijd geldend. Als er binnen een jaar na de aanschrijving geen overtredingen worden geconstateerd kan de ondernemer het verzoek doen aan het gemeentebestuur om de aanschrijving in te trekken.

Afwijking sluitingstijd; (tijdelijke) sluiting

Naast een dwangsom kan de burgemeester in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of (tijdelijk) sluiting bevelen (art. 2:30 APV). Mocht de overtreding van sluitingstijden dus leiden tot openbare orde problemen dan is (tijdelijke) sluiting een optie.

Stappenplan handhaving sluitingstijden:

De gemeente Wierden gaat bij het toepassen van eventuele bestuursrechtelijke sancties uit van een individuele benadering door het toepassen van ‘maatwerk’.

 

Overtreding

Handhaving

 

Constatering 1e overtreding

1.Politie maakt proces-verbaal op

Binnen half jaar na de 1e overtreding.

Constatering 2e overtreding

1.Politie maakt proces-verbaal op

a.Gemeente stuurt schriftelijke waarschuwing waarbij wordt aangegeven dat bij een overtreding binnen een half jaar bestuurlijke maatregelen genomen worden.

Binnen half jaar na de 2e overtreding

Constatering 3e overtreding e.v.

1.Politie maakt proces-verbaal op.

2.Gemeente past bestuursrechtelijke handhaving toe, die afhankelijk van de aard van de overtreding bestaat uit:

a.Eerst; Invordering dwangsom

b.Daarna; beperking van de openingstijd met 2 uur voor een periode van 1 maand.

c.Als laatste; Tijdelijke/algehele sluiting (uitzondering).

Uitgaansgeweld in of rondom een horeca-inrichting kan door de burgemeester beschouwd worden als een ernstige aantasting van de openbare orde. Wanneer er sprake is van een geweldsdelict van enige betekenis (bijvoorbeeld in geval van aantoonbaar letsel), waarbij een relatie kan worden gelegd tussen het geweld en de wijze van exploiteren van een horecabedrijf, dan wordt de eerste stap (het geven van een waarschuwing) overgeslagen. Dit betekent dat direct kan worden over gegaan tot het opleggen van een sanctie.

4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2011. Bijlage 1: Voorschriften ontheffing sluitingstijden

Aan de ontheffing sluitingstijd zijn de volgende voorschriften verbonden, geldend voor de (eigenaar en/of bedrijfsleider van de) inrichting:

 • 1.

  De exploitatie van het horecabedrijf dient zodanig te geschieden dat zowel in de inrichting alsmede in de onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat in de onmiddellijke omgeving niet wordt aangetast;

 • 2.

  Voorkomen moet worden dat door gedragingen van de bezoekers de openbare orde wordt verstoord zowel in de inrichting alsmede in de onmiddellijke omgeving van de inrichting en het woon- en leefklimaat wordt aangetast in de onmiddellijke omgeving van de inrichting;

 • 3.

  Het is niet toegestaan activiteiten te ontplooien die samenscholing voor de inrichting zouden kunnen stimuleren;

 • 4.

  Glaswerk en drank mag door bezoekers van de inrichting niet buiten de inrichting worden mee genomen;

 • 5.

  Tijdens de coolingdownperiode worden geen consumpties meer verstrekt;

 • 6.

  De burgemeester kan, naast deze voorschriften, in specifieke gevallen aanvullende voorschriften opleggen om verstoring van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen (zoals bedoeld in de voorschriften 1 en 2).

Voorts wordt gewezen op de volgende geldende voorschriften die de Drank- en Horecawet reeds stelt:

 • 7.

  Aan personen die zich in staat van dronkenschap bevinden mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt;

 • 8.

  Aan personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt en aan personen beneden de 18 jaar mogen geen sterk alcoholische dranken worden verstrekt;