Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen
Citeertitelsubsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1, lid c van de Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

13-10-2009

Driehoek, 16-12-2009

NOTA2009-916

Tekst van de regeling

Intitulé

subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen

 

 

Subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Op grond van artikel 1.1, lid c van de Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2005 wordt vastgesteld de subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen.

Doel

Bevorderen en stimuleren dat jeugdleden tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, structureel deelnemen aan activiteiten bij sportverenigingen.

In aanmerking komende sportverenigingen

Als sportverenigingen worden beschouwd alle sportverenigingen, gevestigd en werkzaamin de gemeente Wierden, waarvan de overkoepelende organisatie is erkend en aangesloten bij de NOC*NSF, tenzij er sprake is van een vereniging waarvan er in de gemeente (nog) geen aanwezig is.Daarnaast ook sportverenigingen met een regionale functie die jeugdleden hebben vanuit de gemeente Wierden.

Aanvragen van waarderingssubsidie jeugdleden van sportverenigingen

1.De aanvraag voor de waarderingssubsidie voor jeugdleden van sportverenigingen wordt

vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan de subsidiejaar bij het College ingediend.

 • 2.

  De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende informatie:

  • -

   een lijst met jeugdleden tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Wierden, (stand per 1

januari van het lopende subsidiejaar, inclusief postcode);

 • -

  een lijst met het aantal bevoegde trainer(s)/leiding;

 • -

  een overzicht van de uit te voeren activiteiten in het subsidiejaar;

 • -

  een begroting voor het subsidiejaar waarvoor waarderingssubsidie wordt aangevraagd.

Hoogte en voorwaarden tot verstrekking van de waarderingssubsidie jeugdleden van sportverenigingen

1.Aan de sportvereniging wordt een jaarlijkse waarderingssubsidie toegekend tot een bedrag

van € 10,00 per jeugdlid tot 18 jaar;

2.Een sportvereniging komt voor maximaal 250 jeugdleden voor waarderingssubsidie in

aanmerking;

3.De sportvereniging beschikt tenminste over 1 bevoegde trainer/leider, die voldoet aan de

eisen die NOC*NSF daaraan stelt;

4.In zeer bijzondere omstandigheden kan het College vrijstelling verlenen van het bepaalde

onder punt 3;

5.De gemeente wijst bij de subsidieverlening de jeugdverenigingen op de wettelijke verplichting

dat ze geen alcohol mogen schenken aan jongeren onder de 16 jaar;

 • 6.

  De sportvereniging moet beschikken over een verklaring van goed gedrag van alle aanwezige leiding;

 • 7.

  Een vereniging moet minimaal één activiteit per jaar houden ter promotie van de sport en de sport vereniging waaraan eigen leden en met name potentiële nieuwe jeugdleden deel kunnen nemen. Sportverenigingen stimuleren op deze wijze de jeugd tot beweging. Voor deze activiteit wil de gemeente Wierden een uitnodiging ontvangen.

Algemene Subsidieverordening gemeente Wierden 2005

De subsidieregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2005 worden hierbij van toepassing verklaard.

Inwerkingtreding subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Deze subsidieregel kan worden aangehaald als ´subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen` en treedt in werking op 1 januari 2010.

Hiermee vervalt het recht op de tot nu toe verkregen waarderingssubsidie.