Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wijchen

Lokaal evenementenbeleid gemeente Wijchen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wijchen
Officiële naam regelingLokaal evenementenbeleid gemeente Wijchen 2011
CiteertitelLokaal evenementenbeleid gemeente Wijchen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-201123-09-2015nieuwe regeling

23-08-2011

Wegwijs, 31-08-2011

11/6446

Tekst van de regeling

1. Inleiding

In Wijchen vinden jaarlijks veel evenementen en festiviteiten plaats in de vrijetijdssfeer. Het gaat daarbij zowel om toeristische als plaatselijke evenementen, zoals de kermis en kindervakantieweken. Kenmerk van al deze evenementen is dat zij voor een algemeen publiek toegankelijk zijn.

Evenementen zijn om drie redenen belangrijk voor Wijchen:

Economische redenen

Evenementen brengen extra bezoekers naar de gemeente. Deze bezoekers zorgen vooral in de horeca voor extra omzet. In mindere mate geldt dit ook voor de detailhandel. Daarnaast maken nieuwe bezoekers veelal op positieve wijze kennis met de gemeente en komen op een later tijdstip mogelijk terug.

Imago en promotie

Evenementen brengen leven in de brouwerij en dragen bij aan het beeld van een attractieve, sfeervolle en gezellige gemeente, waar regelmatig iets te beleven valt. Ze vormen de inhoud van positieve gesprekken over de gemeente, versterken de naamsbekendheid, het leefklimaat, de culturele identiteit en het gewenste imago.

Sociaal-maatschappelijke redenen

Evenementen bieden een zinvolle en aangename tijdsbesteding aan tal van vrijwilligers. Evenementen vergroten gevoelens van trots en eigenwaarde, versterken de betrokkenheid bij de gemeente en kunnen een brug slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Door het openbare karakter van veel evenementen bieden ze ook een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vermaak.

Het aantal evenementen, zowel incidentele als jaarlijks terugkerende, is de laatste jaren toegenomen. Hoewel dit een positieve invloed heeft op het beeld van de gemeente Wijchen, kan dit leiden tot een toenemende druk op het woon- en leefmilieu. Het is daarom van belang naast een regionaal evenementenbeleid tevens een lokaal evenementenbeleid vast te stellen.

Het doel van dit lokale evenementenbeleid is om aan te geven onder welke voorwaarden en spelregels een evenement in de gemeente gehouden kan worden. Het beleid bevat spelregels voor het houden van evenementen. Die spelregels zijn bedoeld om het evenement goed te laten verlopen en om de eventuele hinder die het evenement voor omwonenden met zich mee kan brengen zo veel mogelijk te beperken.

Het hierna geformuleerde evenementenbeleid is een invulling van de beleidsruimte die de verschillende artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening (hierna Apv) de burgemeester en het college bieden.

Nadat eerst helderheid is verschaft over de vraag wanneer een activiteit gezien moet worden als een evenement, wordt vervolgens ingegaan op de locaties waar evenementen kunnen plaatsvinden, waarbij vooral het houden van grotere evenementen op openbaar terrein en de aspecten die daarbij een rol (kunnen) spelen nadrukkelijk aan de orde komen. Daarna komt de procedure voor een evenementenvergunning aan bod. Het gaat daarbij vooral om de onderdelen die tijdens de procedure tot verlening van een evenementenvergunning beoordeeld moeten worden en die voor zover van toepassing in de vergunning moeten worden meegenomen.

Procedureschema

Ter verduidelijking zijn de beoordelingsmomenten die in dit beleid aan de orde komen opgenomen in een procedureschema. Dit procedureschema is te vinden in bijlage 1.

Hardheidsclausule

In een uitzonderlijk geval kan in afwijking van dit beleid door de burgemeester of college toch vergunning worden verleend voor een evenement (of een onderdeel daarvan) dat een bijzondere toegevoegde waarde heeft voor de gemeente.

2. Evenement of festiviteit?

Wat is een evenement?

Een evenement is een activiteit met een tweetal kenmerken:

 • 1

  het gaat om een verrichting van vermaak.

 • 2

  voor publiek toegankelijk

Gebleken is dat het begrip “voor publiek toegankelijk” soms onvoldoende duidelijk is. Mede op basis van jurisprudentie kan worden vastgesteld dat een “besloten activiteit” in ieder geval als voor publiek toegankelijk beschouwd wordt (en dus als evenement moet wordt aangemerkt) als:

 • -

  sprake is van uitstralingseffect naar buiten (bijv. geluid) en/of

 • -

  publiekelijk kaarten worden verkocht en/of reclame wordt gemaakt.

Is hiervan geen sprake, dan gaat het niet om een evenement.

Wanneer vergunningsplicht?

Voor het organiseren van een evenement is op grond van de Apv een evenementenvergunning vereist (artikel 2:25 Apv).

Hierop zijn in de Apv echter enkele uitzonderingen opgenomen. Niet als evenement worden in de Apv beschouwd:

Categorisering evenementen

Evenementen worden op basis van de mate van belastendheid in het door de veiligheidsregio vastgestelde regionale evenementenbeleid ingedeeld in een viertal categorieën. Deze indeling wordt ook in het gemeentelijk evenementenbeleid gevolgd:

 • Categorie A (zwaar belastend)

 • Categorie B (belastend)

 • Categorie C (minder belastend)

 • Niet belastend (= kleine evenementen art. 2:25 lid 2 Apv)

In het regionale evenementenbeleid, dat in 2008 is vastgesteld door de veiligheidsregio, is een checklist opgenomen voor de indeling van evenementen. Deze checklist is een hulpmiddel bij het bepalen van de mate van belastendheid van een evenement en wordt dus niet strikt toegepast. Strikte toepassing van deze checklist zou namelijk betekenen dat een aantal evenementen onnodig in een te hoge categorie zou worden ingedeeld. Deze checklist is ter informatie als bijlage 2 bij dit lokale evenementenbeleid gevoegd.

Doel van de categorisering is met name het regionaal in beeld krijgen en houden van categorie A-evenementen ondermeer in verband met de beschikbaarheid/capaciteit van hulpdiensten. Categorie A-evenementen moeten daarom worden aangemeld bij de regionale evenementenkalender

Een evenement is zwaar belastend wanneer aangenomen moet worden dat de (leef)omgeving van dat evenement substantieel zal worden belast of wanneer de veiligheid en gezondheid van bezoekers bijzondere maatregelen vereist. Aangezien de overlast en de veiligheidsrisico's voor kleine(re) evenementen gezien hun omvang beperkt blijven is het niet nodig om deze aanvragen of meldingen volgens de regionale jaarplanning te behandelen.

Niet-commerciële evenementen

In dit evenementenbeleid worden als niet-commerciële evenementen aangemerkt: evenementen die overwegend door vrijwilligers worden georganiseerd en die geen direct of indirect oogmerk hebben om hieruit inkomsten te verwerven. Een commercieel evenement kan zowel door commerciële aanvrager als een niet-commerciële aanvrager worden georganiseerd.

Wat is een festiviteit?

Festiviteiten zijn activiteiten van vermaak die georganiseerd worden door een inrichting in de zin van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. In sommige gevallen moeten festiviteiten óók als evenement worden aangemerkt (en zijn dus evenementenvergunningplichtig).

Voor horeca-inrichtingen waarbij het organiseren van evenementen tot de reguliere bedrijfsvoering behoort is dit het geval wanneer

 • -

  Er sprake is van uitstralingseffect naar buiten (bijv. livemuziek buiten de inrichting) en/of

 • -

  Er een tent buiten de inrichting wordt geplaatst.

Voor andere inrichtingen zijn festiviteiten evenementenvergunningplichtig als tenminste één van onderstaande aspecten van toepassing is:

 • -

  Voor publiek toegankelijk

 • -

  Er is sprake van uitstralingseffect naar buiten (bijv. livemuziek buiten de inrichting)

 • -

  Er wordt reclame gemaakt voor de activiteit

 • -

  Er worden publiekelijk kaarten verkocht.

 • -

  Er wordt een tent buiten de inrichting geplaatst.

Feestelijke activiteiten in sportkantines, sporthal en schoolfeesten

Feesten in sportkantines zijn toegankelijk voor leden van de vereniging en/of deelnemers aan sportactiviteiten (toernooien e.d.). Dergelijke feesten zijn niet evenementenvergunningplichtig, tenzij één of meer van de hierboven genoemde aspecten van toepassing is. Wordt er bijvoorbeeld buiten de kantine een tent geplaatst, is de activiteit wel evenementenvergunningsplichtig.

In een sporthal, zoals de nieuwe sporthal Arcus, vinden diverse sportieve activiteiten plaats van meerdere verenigingen. Daartoe behoren ook sportgerelateerde feestelijke activiteiten. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de sportkantines.

Hetzelfde is het geval bij schoolfeesten die gehouden worden binnen de school. Een schoolfeest is alleen toegankelijk voor leerlingen en het schoolpersoneel.

Op grond van de Drank- en Horecawet moeten horeca-activiteiten in de sportkantine sportgerelateerd zijn. Daarnaast mogen sportclubs in Wijchen maximaal twee keer per jaar een feestelijke activiteit in hun kantine organiseren (een vrijwilligersfeest) die niet rechtstreeks gekoppeld is aan een sportactiviteit. Ook deze activiteiten zijn niet evenementenvergunningplichtig tenzij sprake is van één of meer van de hierboven genoemde aspecten.

3. Kleine evenementen (niet belastende evenementen)

Meldingsplicht

Geen vergunning is nodig als het gaat om een “klein” evenement. Voor “kleine” evenementen geldt een meldingsplicht, zodat de gemeente wel op de hoogte is en zonodig nadere regels kan stellen.

In artikel 2:25 Apv staat wanneer sprake is van een klein evenement. Dit is het geval als aan alle in dit artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Het gaat hierbij om een maximaal aantal aanwezige personen, het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt, de maximale geluidsbelasting, het niet belemmeren van het doorgaand verkeer en hulpdiensten, de maximale oppervlakte van objecten zoals tenten en het maximaal aantal personen dat zich hierin mag bevinden.

Verder moet het evenement voldoen aan de door de burgemeester vastgestelde nadere regels voor een klein evenement ( als bijlage opgenomen bij het meldingsformulier) en moet de organisator binnen 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan schriftelijk melding doen aan de burgemeester.

Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan is op grond van artikel 2:25 Apv een evenementenvergunning verplicht. Overtreding van de nadere regels leidt er toe dat niet langer sprake is van een klein evenement en dat dus sprake is van een vergunningsplichtig evenement zonder vergunning.

4. Grote evenementen (categorie A, B en C evenementen)

4.1 Grote evenementen op openbaar terrein

In Wijchen worden enkele locaties regelmatig gebruikt voor het houden van evenementen. Deze zijn aangewezen als evenemententerrein of worden dat binnen afzienbare tijd.

Op andere locaties worden incidenteel (maar soms wel jaarlijks of tweejaarlijks terugkerend) evenementen georganiseerd.

Evenemententerreinen

Een evenemententerrein is een terrein dat in het geldende bestemmingsplan of in een paraplubestemmingsplan (mede) is bestemd als evenemententerrein.

Hoewel het bestemmen van een locatie als evenemententerrein impliceert dat deze locatie geschikt geacht wordt voor het organiseren van evenementen, betekent dit niet dat alle soorten evenementen hier onbeperkt georganiseerd kunnen worden.

Gebruiksfrequentie evenemententerreinen

Omwonenden van een evenementenlocatie kunnen overlast ervaren van evenementen.

Vooral in het centrum is daarnaast ook sprake van hinder afkomstig van collectieve en incidentele festiviteiten van horecabedrijven.

Gelet hierop is het wenselijk het maximale aantal te vergunnen evenementen per evenementenlocatie vast te stellen, waarbij bovendien een koppeling met de evenementencategorieën wordt gelegd. Meerdere vergunde evenementen per dag op één locatie zijn mogelijk, mits deze gezien hun aard, omvang of tijdstip niet leiden tot een onaanvaardbare toename van de belasting van de woonomgeving van de evenementenlocatie. Bij de toegestane gebruiksfrequentie kunnen ook evenementen meegerekend worden in de direct aangrenzende omgeving van een (evenementen)locatie.

Gelet op een uitspraak van de Raad van State van 9 februari 2011 dient de maximale gebruiksfrequentie van evenementenlocaties te worden opgenomen in het voor de betreffende locatie geldende bestemmingsplan.

Binnen de gemeente Wijchen gaat het om de volgende locaties die regelmatig of sporadisch als evenemententerrein gebruikt worden en als zodanig bestemd zijn of moeten worden:

 • -

  centrum Wijchen

 • -

  Berendonck

 • -

  Centrum Niftrik, Bergharen, Balgoij, Hernen-Leur, Batenburg en Alverna

 • -

  Oosterpark

 • -

  Pauwstraat

 • -

  Veld de Meren/Diemewei (bij de vijver)

Evenementenlocatie centrum Wijchen

Onder de evenementenlocatie “centrum Wijchen” vallen: de Markt, Kasteeltuin en Kasteellaan (vanaf de kruising mr. v. Coothlaan). Op deze locatie worden regelmatig evenementen georganiseerd.

Aangezien de warenmarkt wekelijks op donderdagochtend op de markt plaatsvindt, kan er op donderdagochtend in principe geen evenement op de markt worden georganiseerd.

De markt bevindt zich bovendien in het door middel van beweegbare palen voor verkeer afgesloten winkelgebied. Om ook buiten de openingstijden (van 7.00 tot 12.00) met een motorvoertuig op de markt te kunnen komen, kan een (tijdelijk) toegangspasje worden aangevraagd bij de afdeling BenL.

Evenementenlocatie Berendonck

Sinds enkele jaren wordt er jaarlijks een groot dance-evenement op de Berendonck gehouden (Emporium). Dit is vanzelfsprekend een categorie A evenement. Deze locatie is zeer geschikt voor het houden van diverse soorten evenementen.

Evenementenlocaties in de kerkdorpen en Alverna

In Bergharen, Batenburg, Niftrik, Balgoij, Hernen-Leur en Alverna wordt jaarlijks een kermis georganiseerd. Naast evenementen die met name gericht zijn op de plaatselijke bevolking worden in diverse kernen ook evenementen georganiseerd die veel bezoekers trekken van buiten de kern.

Evenementenlocatie Oosterpark

Het terrein in het Oosterpark wordt al jarenlang ondermeer gebruikt voor het Okiedokiedorp waaraan heel veel Wijchense kinderen deelnemen.

Evenementenlocatie Pauwstraat

Het terrein aan de Pauwstraat wordt sinds kort gebruikt voor het circus. Dit is een jaarlijks terugkerend (belastende) evenement.

Evenementenlocatie Kerkeveld.

Het gaat hier om het veld de Meren/Diemewei (bij de vijver) waar regelmatig het Kerkeveldconcert plaatsvindt.

Vierdaagse

De tweede dag van de vierdaagse vindt traditioneel plaats in Wijchen. Bij dit evenement is een groot deel van Wijchen “evenemententerrein”, met een accent op het centrum. De vierdaagse zelf is vanzelfsprekend een categorie A-evenement (een zwaar belastend evenement), maar dit betekent niet dat activiteiten van vermaak die tijdens de vierdaagse plaatsvinden ook als zwaar belastend moeten worden beschouwd.

Schaatsbaan

Binnen Wijchen zijn enkele locaties aangewezen voor tijdelijke schaatsbanen.

Naast een evenementenvergunning wordt een (tijdelijke) schaatsbaan die langer dan zeven weken op dezelfde plaats staat aangemerkt als een seizoensgebonden bouwwerk waarvoor op grond van 2:1 WABO een omgevingsvergunning nodig is. Meestal zal een tijdelijke schaatsbaan korter dan 31 dagen aanwezig zijn. In dat geval volstaat een evenementenvergunning.

Gelet op het feit dat een natuurlijke schaatsbaan meestal sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden duurt de reguliere procedure voor een evenementenvergunning voor een dergelijke schaatsbaan te lang. Doordat de daarvoor aangewezen locaties ( o.a. het basketbalveld in de Ververt en het terrein bij Dorpshuis Balgoij) op alle onderdelen al zijn beoordeeld kunnen aanvragen voor een evenementenvergunning voor een tijdelijke natuurlijke schaatsbaan op die locaties sneller worden verleend.

Voor kunstijsbanen gelden de voor evenementen gebruikelijke regels en termijnen.

Motorcross

Indien een voor motorcrossevenementen geschikt terrein beschikbaar komt, is uitsluitend op die plaats een motorcrossevenement mogelijk, waarbij tijdens dat evenement de geluidsnormen die gelden voor een minder belastend evenement (C-evenement) niet mogen worden overschreden.

Evenementen op locaties die niet als evenementenlocatie zijn aangewezen.

Naast de hierboven genoemde locaties, zijn er in Wijchen nog diverse locaties waar sporadisch een (niet zwaar belastend) evenement plaatsvindt.

Incidenteel gebruik

Tenzij terreinen in het geldende bestemmingsplan (mede) zijn bestemd als evenemententerrein is het organiseren van een evenement op een dergelijke locatie in strijd met het bestemmingplan, behalve als het strijdig gebruik kortdurend en incidenteel is.

Niet incidenteel gebruik

Uit de jurisprudentie is gebleken dat als niet incidenteel en dus strijdig gebruik bijvoorbeeld wordt aangemerkt: het jaarlijks houden van een (schutters-)feest gedurende 3 dagen, waarop duizenden bezoekers afkomen en waarmee een opbouw- en afbreektijd van ten minste enkele dagen gemoeid zijn. Ook het houden van maximaal 6 openbaar toegankelijke feesten per jaar kan niet als incidenteel strijdig gebruik worden aangemerkt.

Wijziging bestemmingsplan

Om strijdigheid met het bestemmingsplan te voorkomen zal het gebruik van terreinen die vaker dan éénmalig gebruikt worden ten behoeve van evenementen worden vastgelegd in een (paraplu)bestemmingsplan.

Ontheffing

Het wijzigen van een bestemmingsplan vergt echter tijd. Een tijdelijke oplossing die ook geschikt is voor die gevallen waarin een locatie eenmalig wordt gebruikt voor het houden van een evenement is het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo juncto artikel 4, achtste lid, van bijlage II van het Besluit ruimtelijke ordening.

Op grond hiervan kan maximaal 3 keer per jaar een ontheffing worden verleend voor het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen die inclusief opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement ten hoogste 15 dagen mogen duren. De wetgever heeft hierbij het standpunt ingenomen dat voor evenementen (hetzij jaarlijks danwel eenmalig), waarbij met de opbouw en afbraak meerdere dagen zijn gemoeid, een ontheffing van het bestemmingsplan is vereist.

Aangezien deze ontheffingsprocedure ondermeer in verband met de terinzagelegging van het voorgenomen besluit al snel 3 maanden duurt, is dit in de praktijk alleen mogelijk wanneer de aanvraag meer dan 3 maanden van te voren wordt ingediend. Gelet hierop heeft het zo spoedig mogelijk bestemmen van evenementenlocaties in de bestemmingsplannen de voorkeur.

Gebruik grond (precario)

Voor het organiseren van een evenement op een terrein waarvan de gemeente Wijchen eigenaar is, dient door organisatoren van commerciële evenementen na vaststelling van de precario(belasting)verordening precariobelasting voldaan te worden voor het gebruik van gemeentegrond op grond van de jaarlijks vast te stellen verordening precariobelasting.

Nutsvoorzieningen

Voor veel evenementen is elektra en/water nodig. Bij de realisatie van de hiervoor benodigde aansluitingen wordt vaak (praktische) ondersteuning geboden vanuit de gemeente. Deze ondersteuning kost veel tijd. Het is ondoenlijk om als gemeente zorg te dragen voor deze aansluitingen én om hierop toezicht uit te (blijven) oefenen gedurende het evenement. De organisator is hiervoor zelf verantwoordelijk en dient hier attent op te zijn. De aansprakelijkheid voor de aansluitingen berust dan ook volledig bij de organisatie van het evenement, ongeacht of het om een commercieel of niet-commercieel evenement gaat. Indien gebruik gemaakt wordt van een gemeentelijke aansluiting wordt hiervoor een vast bedrag per dag in rekening gebracht, waarin het verbruik is verwerkt.

Bescherming houtopstanden

Bij evenementen die plaatsvinden in de directe nabijheid van bomen worden voorwaarden aan de vergunning verbonden ter bescherming van de bomen.

Tenzij de gemeente hiervoor opdracht heeft gegeven gaat het in ieder geval om het verbod om:

 • houtopstanden in de openbare ruimte te beschadigen, te bekladden of te beplakken,

 • hieraan snoeiwerk te verrichten

 • hierin één of meerdere voorwerpen aan te brengen of te bevestigen

 • afvallozingen te doen binnen een afstand van 10 meter van boomspiegels.

Indien nodig kunnen nog aanvullende voorwaarden worden opgelegd die specifiek zijn voor de desbetreffende locatie of evenement.

Waarborgsom

Wanneer een evenement plaatsvindt op openbaar terrein waarvan de gemeente eigenaar is of wanneer gebruik gemaakt wordt van openbare eigendommen dient een waarborgsom te worden voldaan. Deze wordt opgenomen in de evenementenvergunning en moet betaald zijn voordat het evenement plaatsvindt. De kosten die de gemeente moet maken voor schoonmaak, afvalverwerking, reparatie of andere werkzaamheden worden ingehouden op de waarborgsom.

Om onenigheid over mogelijke schade te voorkomen wordt door de wijkbeheerder voor het evenement de toestand van het terrein vastgelegd. Vergunninghouder is hierbij zo mogelijk aanwezig.

Dit is ondermeer het geval bij evenementen op de markt waar voor het bevestigen van tenten of andere materialen uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van de aanwezige bevestigingspunten. Nadat het evenement heeft plaatsgehad controleert de wijkbeheerder de staat van het terrein. De vergunninghouder wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn.

De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van de belastendheid van het evenement.

Bij minder belastende evenementen bedraagt de waarborgsom € 250, -.

Bij belastende evenementen bedraagt de waarborgsom €500, -.

Bij zwaar belastende evenementen bedraagt de waarborgsom € 1500, -.

Straatmeubilair

Straatmeubilair wordt in beginsel niet voor evenementen verplaatst. Slechts in uitzonderingsgevallen kan het noodzakelijk zijn om straatmeubilair te verwijderen. De uitvoering vindt dan plaats zowel bij commerciële als bij niet-commerciële evenementen door de gemeente op kosten van de organisator. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van de pomp op de Markt.

4.2 Grote evenementen op niet openbaar terrein

Voor grotere evenementen die gehouden worden op niet openbaar terrein is ook een evenementenvergunning vereist (zie hoofdstuk 5).

Het begrip “eigen terrein” is geen synoniem voor het begrip “niet openbaar terrein”, omdat er (bijvoorbeeld in het centrum) diverse locaties zijn waar eigen terrein tevens openbaar terrein is.

4.3 Grote evenementen binnen een inrichting

In de Apv is bepaald dat het hier gaat om inrichtingen zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim).

Naast collectieve festiviteiten die jaarlijks door het college worden aangewezen (zoals carnaval) mogen inrichtingen maximaal 6 keer per jaar een incidentele festiviteit houden (artikel 4:3 Apv) mits hiervan tenminste 10 dagen van tevoren een kennisgeving naar de gemeente is gezonden. Voor deze incidentele festiviteiten gelden ruimere normen dan de inrichting op grond van het Besluit eigenlijk heeft. Het kan daarbij gaan om ruimere geluidsnormen en/of verlichting, zoals vermeld in artikel 2.21 lid 2 Barim. Voor zover het houden van evenementen tot de reguliere bedrijfsvoering van een horeca-inrichting behoort zijn dit geen incidentele festiviteiten tenzij het evenement niet binnen de bestaande milieuvergunning past. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is in die gevallen naast deze kennisgeving óók een evenementenvergunning nodig.

5. Procedure evenementenvergunning

De procedure voor een evenementenvergunning is complex, doordat er veel aspecten zijn die hierbij een rol (kunnen) spelen. Daarnaast zijn in nogal wat gevallen naast de evenementenvergunning nog andere vergunningen of ontheffingen nodig. Bij de behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning worden deze direct meegenomen en de met de evenementenvergunning samenhangende besluiten wordt indien mogelijk gelijktijdig verleend en bekendgemaakt.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van:

 • -

  de gebruiksvergunningen of gebruiksmelding voor tenten e.d.

 • -

  melding bouwvergunning / voldoen eisen Bouwbesluit

 • -

  tijdelijke verkeersmaatregelen voor het afsluiten van wegen

 • -

  tijdelijke ontheffing toegang centrum (geslotenverklaring)

 • -

  vuurwerk (vergunning provincie)

 • -

  ontheffing drank en horecawet voor verkoop alcoholische drank.

 • -

  ontheffing van de Zondagswet

 • -

  ontheffing van de Winkeltijdenwet

 • -

  ontheffing voor geluid ex. 4:6 APV

 • -

  loterijvergunning op grond de Wet op de kansspelen

 • -

  verklaring van geen bezwaar op grond van de Luchtvaartwet (helikopters e.d.)

 • -

  ontheffing wet beheer Rijkswaterstaatwerken (Rijkswaterstaat)

 • -

  vergunning reclame(sandwich)borden op grond van de Apv

Alle aanvragen voor een vergunning of ontheffing die door de gemeente worden verleend, worden samen met de aanvraag voor de evenementenvergunning ingediend bij de afdeling BenL. De juridisch medewerker van BenL zet de aanvragen vervolgens uit bij de relevante adviespartijen.

Advisering

Voor alle vergunningsplichtige evenementen geldt dat advies wordt gevraagd aan diverse interne en externe partijen. Aan wie advies wordt gevraagd is mede afhankelijk van de aard en de belastendheid van het evenement. De adviezen kunnen er toe leiden dat vanwege de openbare orde, veiligheidsaspecten, de volksgezondheid of het milieu een vergunning wordt geweigerd, dan wel dat de vergunning onder voorwaarden wordt verleend.

Externe adviespartijen:

 • Veiligheidsbureau Gelderland-Zuid

 • Bureau Conflict- en Crisisbeheersing, Regionale Politie Gelderland-Zuid (crowd control)

 • GHOR Gelderland-Zuid

 • Team Wijchen, Regionale Politie Gelderland-Zuid

Interne adviespartijen:

 • Afdeling Brandweer

 • Afdeling Openbare werken (cluster beleid, cluster beheer)

 • Afdeling RME (milieu, grondzaken)

 • Afdeling Welzijn

 • Afdeling BenL

 • Afdeling BMO

 • Afdeling Financiën

Bij het aanvraagformulier worden diverse bijlagen gevraagd. Indien deze ontbreken of niet correct worden aangeleverd en deze ook niet binnen een door de gemeente gestelde termijn worden aangevuld, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Waar mogelijk worden doorlopende vergunningen verstrekt. Dit is echter niet mogelijk bij vergunningen waarbij jaarlijks afstemming nodig is tussen de diverse disciplines of wanneer wijzigingen optreden ten opzichte van het jaar ervoor. Voorwaarde daarbij is dat minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement bij de juridisch medewerker van BenL wordt gemeld wanneer onder exact dezelfde omstandigheden als het jaar daarvoor het evenement zal plaatsvinden

Een aanvraag voor een (zwaar) belastend evenement dient minimaal 14 weken voor aanvang van dat evenement te worden ingediend. Daarnaast dient een dergelijk evenement uiterlijk 15 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt te worden gemeld aan de juridisch medewerker van de afdeling Bouwen en Leefomgeving (BenL) ter vermelding van het evenement op de regionale evenementenkalender.

Een aanvraag voor een niet (zwaar) belastend evenement dient op grond van de huidige Apv tenminste 3 weken voor aanvang van dat evenement te worden ingediend. Aanvragen die later binnenkomen worden – behoudens bijzondere omstandigheden – buiten behandeling gelaten. Voor deze evenementen is het juist van belang dat de behandeltermijn beperkt blijft. Zo blijft het mogelijk om op relatief korte termijn evenementen te organiseren.

ALGEMEEN TOETSINGSKADER

5.1 Gezondheid en veiligheid

Brandveiligheid

Voor tijdelijke bouwwerken (zoals tenten) kan een gebruiksvergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening noodzakelijk zijn. Het plaatsen van een (grote) tent is, in verband met de brandveiligheid, verbonden aan een aantal brandveiligheidsvoorschriften. De lokale brandweer beoordeelt voor welke tenten een gebruiksvergunning noodzakelijk is. De vergunningsvoorschriften worden door de brandweer opgesteld en betreffen het maximum aantal aanwezigen, de indeling van de tent (zitplaatsen, in- en uitgangen e.d.), het aantal blusmiddelen, nooduitgangen (aantal en breedte), gebruik nood- en transparantverlichting, verwarming, koken, enz.

Ook voor het houden van een feest of een andere activiteit in een permanent bouwwerk zoals een boerenschuur, is, indien meer dan 50 personen in aanwezig zullen zijn, op basis van het besluit brandveilig gebruik bouwwerken een gebruiksmelding vereist. Hier gelden dezelfde criteria als bij een tent.

Veilige constructies

Naast de veiligheid bij calamiteiten zoals brand moeten tijdelijke bouwwerken zoals tenten, tribunes, podia e.d. constructief voldoende veiligheid waarborgen. Op Europees niveau zijn veiligheidsafspraken gemaakt met betrekking tot tenten en tribunes.

Het gaat hierbij om eisen aan de constructie en beproeving van grotere tenten. Deze tenten worden onder meer gebruikt als circustent en voor muziekuitvoeringen, feesten, markten en andere manifestaties. Bij dergelijke evenementen kunnen zich veel personen in een dergelijke tent bevinden. Veiligheid met betrekking tot windbelasting en brandgevaar is dan van levensbelang. De van toepassing zijnde norm (NEN-EN 13782) geldt ook voor andere overkappingconstructies van tentmateriaal.

Kampeertenten en voortenten van caravans vallen niet onder deze norm; daarvoor bestaan afzonderlijke normen. In de norm is vooral aandacht voor de stabiliteit onder invloed van windbelasting en zwaartekracht, de verankering aan de bodem en aan het toe te passen tentmateriaal.

Voor demonteerbare tijdelijke tribunes is een andere norm ontwikkeld (NEN-EN 13200-6).

Beveiliging

De organisator van een evenement is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van het evenement en de veiligheid van bezoekers/deelnemers op het terrein waar het evenement plaatsvindt. De organisatie kan vrijwilligers inzetten of professionele beveiligers inhuren. Bij belastende en zwaar belastende evenementen en het soort evenementen waarbij het publiek risico’s van overlast met zich meebrengt, wordt het aanwezig hebben van gecertificeerde beveiligers in de vergunningvoorwaarden opgenomen. Hierbij wordt in principe de norm van 1 beveiliger op 175 bezoekers gehanteerd. De beveiligers dienen tevens bedrijfshulpverlener te zijn of vergelijkbaar te zijn opgeleid. Indien het karakter van het evenement daar aanleiding toe geeft of indien gevaar van buiten dreigt, kan deze norm op advies van de politie zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld.

Verkeersregelaars

Bij activiteiten op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers en de weggebruikers geregeld moet worden, zijn op basis van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 verkeersregelaars vereist. Het regelen van het verkeer zonder aangewezen te zijn als gecertificeerde verkeersregelaar is niet toegestaan

Verkeersdeelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Zijn er geen verkeersregelaars, maar moeten er toch aanwijzingen aan andere verkeersdeelnemers worden gegeven, dan vindt dat onbevoegd plaats. Dit heeft tot gevolg dat verkeersdeelnemers de aanwijzingen niet hoeven op te volgen en de veiligheid in het geding kan komen.

De burgemeester is bevoegd om in overleg met de politie te bepalen of en zo ja, hoeveel verkeersregelaars ingezet moeten worden. De organisatie dient zelf voor verkeersregelaars of voor (politie)begeleiding te zorgen. De politie heeft vrijwilligers van verschillende verenigingen opgeleid om als verkeersregelaar ingeschakeld te kunnen worden bij één of meerdere evenementen. De verkeersregelaars worden door of namens de burgemeester aangesteld per evenement en treden onder verantwoordelijkheid van de politie op.

Wanneer bepaald is dat verkeersregelaars ingezet moeten worden, wordt als voorwaarde aan de vergunning verbonden dat voor de verkeersregelaars een adequate verzekering wordt afgesloten.

EHBO

Er moeten voldoende EHBO’ers, EHBO posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, bezoekers of deelnemers, locatie en bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Als voldoende kan worden beschouwd:

 • -

  bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers: 1 EHBO-trommel;

 • -

  1 herkenbare EHBO post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO’ers;

Bij een belastend of zwaar belastend evenement is hierover advisering van de GHOR gewenst.

Sanitair

Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn.

Als voldoende kan worden beschouwd:

 • -

  minimaal 1 dames- en 1 herentoilet;

 • -

  voor elk aantal van 75 bezoekers/deelnemers boven de 100 telkens een dames- en herentoilet extra;

 • -

  één op de vier herentoiletten mag vervangen worden door een urinoir;

 • -

  minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen;

 • -

  minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden;

 • -

  als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op waterleiding en riolering is het gebruik van chemische toiletten alleen toegestaan als gegarandeerd is dat de toiletten regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd.

Bij een belastend of zwaar belastend evenement is hierover advisering van de GHOR gewenst.

Voorzieningen voor gehandicapten

Organisatoren van evenementen moeten er rekening mee houden dat ca. 1% van het totaal aantal bezoekers bij een gemiddeld evenement rolstoelgebonden is. Om het evenement (beter) toegankelijk te maken voor gehandicapten kunnen ondermeer de volgende voorwaarden aan de vergunning worden verbonden:

 • Zorg voor een (of meerdere) gehandicaptentoilet(ten);

 • Zorg voor goede aan- en afvoerwegen van en naar het evenemententerrein in verband met rolstoelgebonden publiek;

 • Geef bij calamiteiten niet alleen een geluidssignaal, maar ook een lichtsignaal t.b.v. doven en slechthorenden.

Legionella

Als bij het evenement tijdelijk waterleidingen, drinkwatervoorzieningen of watertappunten worden aangelegd dan dient dit te gebeuren volgens de daarvoor geldende eisen ter bestrijding van legionella.

Circussen met wilde dieren

Hoewel uit onderzoek is gebleken dat het dierenwelzijn bij (wilde) dieren die gebruikt worden in circussen in het geding is, is het op dit moment nog niet mogelijk om circussen met wilde dieren te weren op grond van dierenwelzijnregels. Met wilde dieren worden hier roofdieren bedoeld. Reden hiervoor is dat dit een taak is van de rijksoverheid. Er is (nog) geen rijksregelgeving ten aanzien van het gebruik van wilde dieren in circussen.

Als gevolg van een incident in januari 2011 in Alphen aan de Rijn, waarbij enkele tijgers ontsnapten en andere dieren doden en/of ernstig letsel toebrachten, is niet langer discutabel dat roofdieren in een circus de openbare orde en veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Gelet hierop worden aanvragen van circussen met wilde dieren alleen in behandeling genomen wanneer de aanvraag voorzien is van een veiligheidsplan. In dit veiligheidsplan dient in ieder geval opgenomen te zijn op welke wijze de aanvrager voorkomt dat de openbare orde en veiligheid in gevaar kan komen als gevolg van het ontsnappen of door derden vrijlaten van wilde dieren. Het inschakelen van gecertificeerde beveiligers, het plaatsen van hekken rond de roofdierverblijven en het “uitlaten” van andere wilde dieren dan roofdieren maken onderdeel uit van het veiligheidsplan.

5.2 Aanvang - en Eindtijden

Om enerzijds tegemoet te komen aan de wens tot ruimere eindtijden en anderzijds de belangen van omwonenden in acht te nemen is voor alle locaties gekozen voor differentiatie naar verschillende dagen.

Maandag t.m. donderdag

Van maandag tot en met donderdag geldt een eindtijd van 23.00 uur.

Het gebruik van geluid(versterkende) apparatuur tijdens een evenement is toegestaan vanaf 10.00 tot uiterlijk 23.00 uur.

Vrijdag en zaterdag

Voor evenementen die op vrijdag en zaterdag plaatsvinden, geldt een maximale eindtijd van 01.00 uur. Hetzelfde geldt voor dagen die voorafgaan aan een algemene vrije dag.

Het gebruik van geluid(versterkende) apparatuur tijdens een evenement is toegestaan tussen 10.00 en 01.00 uur.

Zondag

Op zondag geldt een eindtijd van 23.00 uur.

Het gebruik van geluid(versterkende) apparatuur tijdens een evenement is toegestaan tussen 10.00 en 23.00 uur.

Wanneer een evenement (deels) plaatsvindt op zondag ( of daarmee gelijkgestelde dagen) vóór 13.00 is naast de evenementenvergunning ook een ontheffing op grond van artikel 4 van de Zondagswet noodzakelijk.

Opbouw en afbouw

De opbouw en afbouw mag plaatsvinden binnen de reguliere aanvang- en eindtijden. Bij evenementen die eerder starten dan om 10.00 uur mag opbouw plaatsvinden vanaf 2 uur voor aanvang van het evenement. Bij evenementen die duren tot de reguliere eindtijd mag de afbouw plaatsvinden tot 1 uur na het evenement. In uitzonderlijke gevallen of bij zwaar belastende evenementen kan hiervan op grond van artikel 4:6 APV ontheffing worden verleend.

5.3 Licht en Geluid

Licht

Licht(hinder) speelt bij de meeste evenementen geen rol van betekenis. Uitzondering hierop vormen sportevenementen die plaatsvinden in de avonduren (bijvoorbeeld tenniswedstrijden).

Bij evenementen waar gebruik gemaakt wordt van kunstlicht gelden voor dit gebruik de reguliere aanvangs- en eindtijden (zie hoofdstuk 5.2).

Geluid

Geluid van evenementen is meestal een onlosmakelijk onderdeel van dat evenement, maar kan bij omwonenden leiden tot tal van irritaties en complicaties. De vraag welk geluidsniveau door omwonenden geduld moet worden laat zich moeilijk beantwoorden aangezien de mate waarin overlast wordt ervaren van individu tot individu verschild. Enerzijds is het vooral bij grote evenementen onontkoombaar dat inwoners een zekere mate van hinder ondervinden en dit dienen te accepteren. Dit is immers inherent aan het wonen in een dorps- of stadskern. Anderzijds mogen inwoners van de gemeente verwachten dat zij duidelijke grenzen stelt en eventuele geluidsoverlast als gevolg van evenementen zoveel mogelijk beperkt.

Belangenafweging

 • Woningen, winkels en horeca samen bepalen het dorpsbeeld. De belangen die hiermee samenhangen, en waar vooral in de dorpskern sprake van is, kunnen in het kort als volgt worden weergegeven:

 • organisatoren wensen in verband met de publieksaantrekkende werking muziek bij evenementen (met mogelijk geluidhinder tot gevolg);

 • winkeliers en horecaondernemers hebben baat bij verkoopbevorderende evenementen, maar wensen tevens een goede bereikbaarheid;

 • omwonenden verlangen een leefbaar woonklimaat;

 • inwoners van de gemeente willen graag vertier in hun omgeving

 • de gemeente hecht veel waarde aan een positieve uitstraling en aantrekkingskracht van het centrum, waarbij evenementen een belangrijke rol spelen;

 • diverse partijen hechten aan cultuur, vooral culturele evenementen zijn daarom van belang om het centrum tot zijn recht te laten komen;

Een evenement kent een 3-tal fasen waarin geluid een rol speelt:

 • 1.

  Opbouw Tijdens het opbouwen worden hekken geplaatst, podium opgebouwd e.d. In de regel kan dit tijdens de dag- en avondperiode plaatsvinden en zal de overlast beperkt blijven.

 • 2.

  Uitvoering Direct voorafgaande aan en tijdens het evenement zal de muziekinstallatie afgesteld en gebruikt worden.

 • Om geluidsoverlast te beperken kunnen doel- en middelvoorschriften aan de evenementenvergunning worden verbonden.

 • 3.

  Afbouw Afhankelijk van de grootte van het evenement varieert de tijdsduur voor de afbouw van een half uur tot enkele dagen.

Opbouw en afbouw

Indien het niet mogelijk is om gedurende de vastgestelde (algemene) aanvangs- en eindtijden op- en af te bouwen kan hiervoor in uitzonderlijke gevallen een ontheffing op grond van art. 4.1.5 APV worden afgegeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van overlastgevende apparaten (bijv. boormachines), voertuigen (bijv. tractoren) en activiteiten ( bijv. het plaatsen of verwijderen van hekwerk).

Uitvoering

Voor het geluid dat tijdens een evenement geproduceerd wordt, is een ontheffing op grond van artikel 4:6 Apv noodzakelijk. Afhankelijk van de omvang en het soort evenement worden in deze ontheffing (die deel uitmaakt van de evenementenvergunning) geluidsnormen opgenomen.

Middelvoorschriften met betrekking tot geluid

Om overlast zoveel mogelijk te beperken kunnen voorschriften verbonden worden aan een ontheffing voor geluid (o.g.v. art. 4:6 Apv) voor zover deze op het betreffende evenement of de betreffende locatie van toepassing zijn.

Het kan hierbij ondermeer gaan om de volgende voorschriften:

 • -

  de luidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen af gericht is.

 • -

  Bewoners van nabijgelegen woningen dienen minimaal 1 week voor het evenement plaatsvindt schriftelijk te worden geïnformeerd door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij dienen de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient minimaal één telefoonnummer(van de vergunninghouder) te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is en waar klachten kunnen worden ingediend.

 • -

  De toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijke afstand van de woningen opgesteld te worden.

 • -

  De bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mogen niet in werking zijn in de uren, waarin geen evenementactiviteiten plaatsvinden.

Geluidsnormen Kermis

De evenementenvergunning wordt verleend aan de gemeente zelf. De hieronder genoemde voorschriften worden als vergunningsvoorwaarde aan de vergunning verbonden.

De organisatie van de kermis is echter uitbesteed aan Bureau de Kermisgids die de standplaatsen op de kermissen namens de gemeente verpacht aan kermisexploitanten. Aan de verpachting worden door Bureau de Kermisgids voorwaarden verbonden. Naast algemene voorwaarden, worden ook de voorschriften die aan de vergunning worden verbonden als voorwaarden die specifiek zijn voor standplaatsen op de kermissen in Wijchen aan de verpachting verbonden.

Voor wat betreft geluid gaat het in ieder geval om de volgende voorschriften:

 • -

  Met de opbouw van de kermisinrichtingen, kramen, tenten, het plaatsen van de wagens, opstallen en dergelijke mag niet eerder worden begonnen dan 2 dagen voor aanvang van de kermis.

 • -

  Met de afbouw van de kermisinrichtingen, kramen, tenten en dergelijke mag op de laatste avond niet langer worden doorgegaan dan tot 2 uur na sluiting van de kermis

 • -

  Het is verboden om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten te gebruiken buiten de openingsuren van de kermis behoudens voor het afstellen en testen op de dag voorafgaande aan de eerste kermisdag gedurende maximaal een half uur;

 • -

  Het is verboden gebruik te maken van sirenes, hoorns en dergelijke geluidsapparaten anders dan voor begin en einde van een rit dan wel om een andere kermisactiviteit aan te kondigen;

 • -

  De geluidsinstallatie moet zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau van 90 dB(A)/ 100 dB(C) gemeten op 1 meter voor de luidsprekers niet wordt overschreden;

 • -

  In geval dat meerdere luidsprekers staan opgesteld, geldt dat gemeten tussen de luidsprekers in of gemeten op 1 meter voor de luidsprekers de 90 dB(A) (100 dB(C)) niet mag worden overschreden;

 • -

  Het ten gehore brengen van muziek en/of andere geluiden dient te worden beëindigd op de voor de desbetreffende kermisdag bepaalde eindtijd, maar nooit later dan 01.00.

De kermisexploitant is zelf verantwoordelijk voor het instellen van het geluidniveau. Het aantal geluidboxen per attractie is niet gelimiteerd.

Geluidsmeting

 • geluidsmeting vindt plaats op 2 meter afstand en op 1,5 meter hoogte van de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming.

 • Een uitzondering hierop vormen zwaar belastende evenementen. Bij dit type evenement kan gemeten worden op vooraf vastgestelde referentiepunten.

 • Metingen worden altijd in tweevoud uitgevoerd. De effectieve meettijd (zonder pauzes voor stoorgeluid) dient minimaal 1 minuut te bedragen.

Er worden geen correcties toegepast.

Laagfrequent geluid

Bij bepaalde typen elektrisch versterkte muziek spelen de lage tonen een grote rol. Dat is bijvoorbeeld het geval met housemuziek. Lage frequenties ondervinden bij de voortplanting door de buitenlucht en bij gevels van gebouwen weinig verzwakking. Daarom treden deze lage frequenties bij de ontvanger, zelfs in de woning, sterk op de voorgrond.

De gebruikelijke maat voor geluidbelasting is het A-gewogen geluidniveau, uitgedrukt in dB(A). Door de A-weging, die ongeveer de gevoeligheid van het menselijk oor representeert bij een geluidsterkte van 80 dB, worden de lage frequenties niet sterk meegenomen. Lage frequenties worden sterker meegenomen in een andere wegingscurve, de dB(C). Door het verschil tussen de waarden dB(A) en dB(C) bij de normstelling mee te nemen, wordt een grens gesteld aan de hoeveelheid laagfrequent geluid.

Het verschil tussen de gemeten/berekende waarden in dB(A) en dB(C) mag niet meer bedragen dan 15 dB.

Voor de verschillende categorieën belastende evenementen geldt een verschillende maximale geluidbelasting.

Categorie

Kenmerken

Max. dB(A)

Max. dB(C)

A Zwaar belastend

Grootschalig versterkte muziek, bijv. dance feest

85 dB(A)

100 dB(C)

B belastend

Gebruik van geluidsinstallatie. Meestal live muziek.

75 dB(A)

90 dB(C)

C Minder belastend

Muziek ondergeschikt aan evenement.

70 dB(A)

85 dB(C)

De maximale ontheffingswaarde is de geluidbelasting op het beoordelingspunt. Het geluidniveau nabij en op het podium kan dus veel hoger zijn.

Het lager stellen van de norm bij de evenementen met veel publiek is echter niet realistisch omdat het achtergrondniveau van het aanwezige publiek al zo hoog is dat 85 dB(A) muziekgeluid (gemeten bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming) nodig is om boven het geluidniveau van het publiek uit te komen.

5.4 Verkeer

Bereikbaarheid/toegankelijkheid

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wanneer ten behoeve van een evenement (tijdelijk) wijzigingen nodig zijn in de reguliere verkeersstructuur is daarvoor op grond van artikel 34 BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) een tijdelijke verkeersmaatregel nodig. Indien voor een evenement tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, adviseert de politie en de afdeling openbare werken daarover. Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn bijvoorbeeld af te sluiten wegen, parkeerverboden en omleidingen. Hoewel de gemeente als wegbeheerder eindverantwoordelijk blijft, ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering conform het advies van politie en/of de afdeling openbare werken bij de organisator.

Omleidingen

Wanneer de verkeersstructuur daartoe aanleiding geeft dient door middel van bebording een omleidingsroute te worden aangegeven. De beheermedewerker van de afdeling Openbare Werken controleert de wegomleidingen en bepaalt zonodig hoe deze moeten worden geplaatst.

Parkeren

De overlast voor omwonenden dient zoveel mogelijk te worden voorkomen en beperkt. Daartoe dient de organisatie er onder meer voor te zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor bezoekers. De organisatie dient voor voldoende bewegwijzering naar de parkeerplaatsen te zorgen ook voor bekendmaking van de parkeergelegenheden. Tevens dienen bij de parkeergelegenheid verkeersregelaars aanwezig te zijn om het parkeren in goede banen te leiden. Dit laatste geldt vooral in geval van (zwaar) belastende evenementen en/of veel verkeersbewegingen.

Er mag niet geparkeerd worden op groenstroken. Indien nodig dienen groenstroken te worden afgezet om parkeren op de groenstroken te voorkomen.

Bij evenementen waarbij grote voertuigen gebruikt worden, wordt de voor deze voertuigen bestemde parkeerplaats gelet op artikel 5.8 Apv als voorwaarde in de vergunning opgenomen. Binnen Wijchen mogen grote voertuigen alleen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen parkeergelegenheid op het bedrijventerrein Wijchen-oost. In bijzondere gevallen is het parkeren van grote voertuigen op een andere locatie mogelijk, zoals bij de Berendonck. Hiervoor is dan een ontheffing op grond van artikel 5:8 Apv nodig.

Indien nodig zullen de afdeling Openbare Werken en de Politie Gelderland-Zuid ten aanzien van het parkeren nader adviseren en zonodig voorwaarden stellen.

Calamiteitenstrook/ route

Hulpverleningsdiensten moeten altijd toegang en vrije doorgang hebben op en naar de plaats waar het evenement gehouden wordt. Indien de locatie dit noodzakelijk maakt wordt bij evenementen waarbij veel publiek aanwezig is, maar ook bij het opstellen van tenten of het inrichten van een (tijdelijke) parkeerplaats ten behoeve van een evenement voorgeschreven dat een calamiteitenstrook of route vrij gehouden moet worden. Deze calamiteitenstrook of route moet tenminste 4,5 meter breed zijn (waarvan 3,25 m. verhard) en 4,2 meter hoog.

Verkeersplan

Bij de organisatie van vrijwel alle evenementen moet specifieke aandacht worden besteed aan verkeer. Bij zwaar belastende evenementen vormt een verkeersplan onderdeel van de aanvraag. Soms is dat ook bij minder belastende evenementen het geval.

In een verkeersplan wordt aandacht besteed aan de:

 • diverse vervoersstromen (openbaar vervoer, taxi’s, particulier vervoer, georganiseerd vervoer, pendelbussen, ontheffingen, fietsers en voetgangers);

 • routes (incl. calamiteitenroutes, omleidingen, afsluitingen);

 • parkeerfaciliteiten (inclusief fietsenrekken);

 • bebording.

De afdeling openbare werken (cluster beleid) toetst dit verkeersplan.

Centrum

Het (winkel)centrum van Wijchen is binnen de beweegbare palen afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en laden en lossen tussen 7.00 en 12.00. Parkeren in het (winkel)centrum is niet toegestaan.

Uitgangspunt is dat ook bij evenementen gebruik gemaakt wordt van de tijden waarop het centrum vrij toegankelijk is voor laden en lossen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de organisator tegelijk met de aanvraag voor een evenementenvergunning een gemotiveerd verzoek indienen om toegang te verkrijgen buiten de reguliere toegangstijden.

Gebruik materialen

Voor zover beschikbaar kunnen benodigde materialen voor tijdelijke verkeersmaatregelen (hekken, borden, e.d.) bij de gemeentewerf worden verkregen. Bij evenementen die door de gemeente worden georganiseerd vindt het ophalen en plaatsen van materialen plaats door de gemeente. Bij evenementen die door derden worden georganiseerd moet de organisatie zelf voor het ophalen, correct plaatsen en terugbrengen van hekken en borden zorg dragen. Indien nodig zijn er op de werf aanhangers beschikbaar voor het vervoer van dranghekken. Het ophalen van materialen ten behoeve van evenementen in het weekend moet in verband met de openingstijden van de werf plaatsvinden op vrijdagochtend. Overige materialen (ten behoeve van de aankleding van het evenemententerrein) worden door de afdeling OW uitgeleend voor zover deze beschikbaar zijn. De organisator is aansprakelijk voor schade van derden die veroorzaakt wordt door geplaatste materialen. Bij schade of diefstal van materialen kan het schadebedrag of de vervangingskosten in mindering gebracht worden op de waarborgsom.

Bij niet-commerciële evenementen is het lenen van materialen gratis (maar niet het ophalen en neerzetten van de materialen). Voor commerciële evenementen zijn hier kosten aan verbonden.

5.5 Afval

Op advies van de afdeling OW en/of BenL cluster handhaving worden aan de evenementenvergunning voorwaarden op het gebied van de inzameling en afvoer van afval verbonden.

Afvalinzameling

De organisatie dient er voor te zorgen dat er voldoende afvalbakken geplaatst worden.

De organisatie van een niet-commercieel evenement kan hiervoor op de gemeentewerf voor zover beschikbaar kleine blauwe minicontainers (240 liter) zelf ophalen en terugbrengen.

Voor grotere niet-commerciële evenementen zijn voor zover beschikbaar rol- en/of afzetcontainers beschikbaar. Een voorbeeld hiervan zijn de kindervakantieweken.

Afvalverwerking

De kosten van afvalverwerking komen bij niet-commerciële evenementen voor rekening van de gemeente. Bij commerciële evenementen dient de organisatie zelf zorg te dragen voor voldoende afvalbakken en afvalverwerking.

Opruimen terrein

Daarnaast wordt in de evenementenvergunning de voorwaarde opgenomen dat de organisatie verplicht is om uiterlijk de dag na afloop van het evenement vóór 12.00 uur het afval op en in de directe omgeving van de locatie van het evenement te hebben opgeruimd. De wijkbeheerder controleert dit. Indien dit, naar het oordeel van de gemeente, niet naar genoegen geschiedt, wordt het afval door of vanwege de gemeente verwijderd op kosten van de organisatie. Deze kosten worden in mindering gebracht op de waarborgsom of verhaald als de kosten hoger zijn dan de betaalde waarborgsom.

5.6 Verkoop alcoholische drank

Voor het verstrekken van (zwak)alcoholische drank buiten een horeca-inrichting is op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet een ontheffing van de burgemeester vereist. De ontheffing wordt verleend tot maximaal een half uur voor de eindtijd van het evenement.

Bij evenementen die in hoofdzaak gericht zijn op kinderen onder de 16 jaar zoals kindervakantie-activiteiten wordt geen ontheffing voor het schenken van alcoholische drank verleend.

Wanneer bezoekers/deelnemers aan het evenement hoofdzakelijk ouder zijn dan 16 jaar kan een ontheffing worden verleend, mits de drankverstrekking onder onmiddellijke leiding van een persoon geschiedt die voldoet aan artikel 8, lid 2 Drank- en Horecawet.

Het gaat daarbij om de volgende vereisten: leeftijd minimaal 21 jaar, niet onder curatele staan, niet uit de voogdij of de ouderlijke macht ontzet en niet van slecht levensgedrag zijn en in het bezit van de verklaring sociale hygiëne.

Verstrekking binnen een horeca-inrichting vindt plaats op grond van de reguliere drank- en horecavergunning van deze inrichting.

Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden zoals bij grote evenementen de voorwaarde dat in verband met de veiligheid van de bezoekers en ter bescherming van het milieu drank uitsluitend in plastic glazen of in duurzame kunststofbekers mag worden geschonken.

5.7 Reclame

Evenementenkalender

Wijchense evenementenkalender

Op de internetsite van de gemeente Wijchen is de Wijchense evenementenkalender te vinden. Plaatsing op de gemeentelijke evenementenkalender vindt plaats nadat de vergunning voor het evenement is afgegeven. De juridisch medewerker van BenL verstrekt hiertoe een afschrift van elke verleende evenementenvergunning aan de medewerker van het informatiecentrum die belast is met de evenementenkalender waarna deze zorg draagt voor het opnemen hiervan op de Wijchense evenementenkalender. Meldingsplichtige evenementen kunnen worden opgenomen nadat ze gemeld zijn bij de juridisch medewerker van BenL.

Regionale evenementenkalender

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid beschikt sinds 1 januari 2007 over een regionale evenementenkalender. Op deze door het Veiligheidsbureau beheerde Regionale evenementenkalender die te vinden is op www.rbgz.nl wordt aangegeven voor welke data in de periode van 1 januari tot en met 31 december vergunningen voor (zwaar) belastende evenementen zijn aangevraagd en/of verleend. De kalender heeft tot doel ongewenste samenloop van evenementen inzichtelijk te maken. Vermelding op deze regionale evenementenkalender betekent niet dat een evenement ook daadwerkelijk doorgang (mag) vinden.

VVV evenementenkalender

Voor regionale promotie kunnen evenementen na vergunningverlening ook worden opgenomen in de regionale VVV evenementenkalender.

Sandwichborden

Conform het geldende reclamebeleid is het mogelijk vergunning te krijgen voor het plaatsen van in totaal 15 sandwichborden per activiteit worden geplaatst. Dit geldt alleen voor activiteiten die in Wijchen plaatsvinden. De sandwichborden mogen alleen langs de volgende (invals)wegen worden geplaatst en alleen indien dit geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid:

 • Randweg Noord;

 • Stationslaan;

 • Nieuweweg;

 • Balgoijseweg;

 • Zuiderdreef;

 • Meerdreef;/Hogeweg;

 • Oosterweg;

 • Graafseweg.

 • Wilhelminalaan

 • Bankhoeve

 • Cittersweg

Publicatieframes

Op een beperkt aantal plaatsen zijn langs de toegangswegen publicatieframes aanwezig. Slechts evenementen die in de gemeente Wijchen plaatsvinden kunnen hierop aangekondigd worden nadat de evenementenvergunning is verleend. Vanwege de beperkte plaatsingsruimte is reservering van plaatsingsruimte mogelijk (tot maximaal 1 jaar voor het evenement plaats zal vinden). De reservering vervalt indien de aanvraag voor de evenementenvergunning niet tijdig is ingediend. Publicatieborden mogen maximaal 15 dagen hangen.

Wildplakken

In het reclamebeleid dat is vastgesteld in 2009 is bepaald dat voor alle gebieden geldt dat het wildplakken op straatmeubilair en gevels niet is toegestaan.

Spandoeken

Er zijn in de gemeente Wijchen acht locaties waar het ophangen van spandoeken na vergunningverlening is toegestaan. In het reclamebeleid zijn hiervoor de volgende regels opgenomen:

 • Het spandoek moet boven de weg op een hoogte van minimaal 4,5 meter worden opgehangen;

 • Het spandoek mag enkel betrekking hebben op een activiteit in de gemeente Wijchen;

 • Het spandoek moet goed worden bevestigd in verband met windvang. De bevestiging moet ook regelmatig gecontroleerd worden;

 • Het spandoek mag geen gevaar opleveren voor verkeersveiligheid.

In aanvulling hierop gelden voor spandoeken nog de volgende regels:

 • Per locatie mag maximaal 1 spandoek worden opgehangen en per aanvrager worden maximaal 3 locaties vergund.

 • Publicaties voor commerciële doeleinden zijn niet geoorloofd. Evenmin het aanbrengen van reclame en van sponsornamen.

 • Per evenement mag per frame slechts één publicatiepaneel aangebracht worden.

 • Het reserveren van een plaats gaat volgens het principe vol=vol.

 • De aanvrager draagt zelf zorg voor vervaardigen van de panelen, waarbij met de leesbaarheid van afstand en het passeren met enige snelheid rekening gehouden moet worden. De achterzijde van een paneel moet blanco zijn.

 • De aanvrager draagt zelf zorg voor het bevestigen in en het verwijderen uit de frames, dusdanig dat de kans op beschadiging van de frames en/of andere panelen in welke vorm dan ook uitgesloten is.

 • Een publicatiepaneel mag maximaal 15 dagen hangen. Het verwijderen dient daags na afloop van het evenement te gebeuren.

 • De aanvrager verplicht zich tegelijk met de reservering bij het informatiecentrum de vergoeding te betalen (contant of pinpas). De vergoeding voor één publicatiepaneel (op max. 3 locaties tegelijk) bedraagt € 2,50 per dag.

 • Indien de gemeente panelen moet verwijderen, wegens het niet aanvragen of wegens overschrijding van de afgesproken termijn, worden de daarmee samenhangende kosten in rekening gebracht bij de gebruiker.

6. Legeskosten en subsidiemogelijkheden

Legeskosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn leges verschuldigd. Wanneer er naast de evenementenvergunning nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn, zijn ook hiervoor leges verschuldigd.

De hoogte van de verschuldigde leges staat vermeld in de legesverordening die jaarlijks wordt vastgesteld en is afhankelijk van het aantal bezoekers en het soort evenement. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen met een verwacht bezoekersaantal tot 5000 personen, evenementen met een verwacht bezoekersaantal van meer dan 5000 personen en dancefestivals met een verwacht bezoekersaantal van meer dan 5000 personen.

De leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Gelet hierop moeten deze ook voldaan worden als de aanvraag wordt geweigerd.

Subsidiemogelijkheden

In de Beleidsregel subsidieverstrekkingen 2008, welke regelmatig wordt geactualiseerd, wordt de Algemene subsidieverordening 2008 nader uitgewerkt. In deze beleidsregel is ondermeer opgenomen wanneer voor evenementen subsidie verkregen kan worden.

Wanneer de organisatie die een evenement organiseert gedreven wordt door vrijwilligers én activiteiten ontplooid worden die voor een breed publiek toegankelijk zijn kan een waarderingssubsidie worden aangevraagd. Voor diverse soorten evenementen gelden verschillende maximum (waarderings)subsidiebedragen. Voor een waarderingssubsidie geldt een subsidieplafond. Dit betekent dat subsidie op aanvraag kan worden toegekend totdat het voor de waarderingssubsidie aanwezige budget in de gemeentebegroting is opgebruikt.

Daarnaast kunnen organisaties die een evenement organiseren met een openbaar en voor iedereen toegankelijk karakter, die niet –uitsluitend- een commercieel doel dient, een projectsubsidie aanvragen. Voor een projectsubsidie gelden aanvullende voorwaarden. Een organisatie kan voor het evenement slechts op grond van één subsidietitel een aanvraag doen.

Faciliteren Wijchense niet-commerciële evenementen

In het verleden werden Wijchense niet-commerciële evenementen ad hoc gefaciliteerd.

Dit is deels geformaliseerd sinds in de Legesverordening is opgenomen dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een evenementenvergunning voor een groter (incidenteel) commercieel evenement een hoger legesbedrag verschuldigd is dan voor een incidenteel niet-commercieel evenement.

Sinds de inwerkingtreding van de het huidige subsidiebeleid kunnen Wijchense organisatoren van Wijchense niet-commerciële evenementen een waarderingssubsidie of projectsubsidie aanvragen. Hiermee kan de organisatie de kosten verband houdende met het evenement (zoals de waarborgsom) voldoen.

7. Toezicht, klachten en handhaving

Toezicht

De vergunningverlener stuurt een afschrift van elke vergunningaanvraag naar:

 • het Veiligheidsbureau Gelderland-Zuid (alleen bij belastende en zwaar belastende evenementen)

 • Afdeling BMO, cluster Openbare orde en veiligheid (alleen bij belastende en zwaar belastende evenementen)

 • Team Wijchen, Regionale politie Gelderland-Zuid

 • Afdeling RME (cluster grondzaken)

 • Afdeling Openbare Werken(cluster beheer en cluster beleid)

 • Afdeling brandweer

 • Afdeling Ben L, cluster handhaving en cluster milieu

 • Afdeling FAC

Bij (zwaar) belastende evenementen vindt standaard (preventief) toezicht plaats. Indien één van de ontvangers van mening is dat er bij een bepaald minder of niet belastend evenement (preventief) toezicht plaats dient te vinden, laat deze dat binnen twee weken na ontvangst van het afschrift weten aan de vergunningverlener. Uit het oogpunt van klantvriendelijkheid vinden controles voor zover mogelijk gezamenlijk plaats.

Een afschrift van de vergunning wordt gestuurd naar:

 • het Veiligheidsbureau Gelderland-Zuid (alleen bij belastende en zwaar belastende evenementen)

 • afdeling BMO, cluster Openbare orde en veiligheid (alleen bij belastende en zwaar belastende evenementen)

 • Team Wijchen, Regionale politie Gelderland-Zuid

 • Afdeling Brandweer

 • Afdeling Openbare Werken (t.a.v. de werfbeheerder/cluster beleid)

 • Bureau toezicht

 • Afdeling RME, cluster grondzaken

 • Afdeling Financiën.

 • Afdeling BenL, cluster handhaving

 • Afdeling publiekszaken, publieksbalie

 • Afdeling FAC

Klachten

Om irritatie bij omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen, is het des te belangrijker dat adequaat wordt ingegrepen indien blijkt dat omwonenden onaanvaardbare overlast ondervinden van een evenement. Hiertoe dient de gemeentelijke klachtregistratie op orde te zijn.

Gemeentelijke klachtenregistratie

Burgers kunnen (geluids)klachten overdag melden op een centraal nummer. Uiteraard dient dit nummer afdoende bekend gemaakt te worden bij de bevolking. De afdeling BenL houdt een centrale klachtenregistratie bij. Behalve bij de gemeente kunnen burgers ook bellen met de provinciale milieuklachtentelefoon (026 - 359 9999) en de meldkamer van de Politie Gelderland-Zuid (0900-8844).

Handhaving

Bij overtreding van de vergunningvoorwaarden, ordeverstoring of wanneer de openbare orde of veiligheid bij evenementen in het geding is, kan op grond van artikel 2:26 en 2:26A Apv of bijzondere wetten waarop het college toeziet (medebewind) handhavend worden opgetreden.

Handhaving is mogelijk door middel van:

 • -

  het opleggen van een last onder dwangsom

 • -

  het toepassen van bestuursdwang

 • -

  het intrekken van de verleende vergunning.

Wanneer handhaving moet plaatsvinden, wordt in principe altijd gekozen voor het (preventief) opleggen van een last onder dwangsom. De overtreder moet de overtreding zelf beëindigen en verbeurt een dwangsom als hieraan niet wordt voldaan. De hoogte van de opgelegde dwangsom moet daarbij proportioneel zijn gelet op de aard van de overtreding.

Voordeel hiervan is dat de kosten voor de gemeentelijke organisatie beperkt zijn.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de overtreding direct moet worden opgeheven, duurt het opleggen van een last onder dwangsom te lang. In die gevallen wordt gekozen voor bestuursdwang.

Soms is het beëindigen van een evenement ( is een vorm van bestuursdwang) praktisch onmogelijk omdat dit grote openbare orde risico’s met zich meebrengt (mensenmassa’s) of omdat er conflicterende financiële, imagotechnische en politieke belangen in het spel zijn: afbreken is dan vaak niet meer mogelijk, ongeacht de ernst van de (veiligheids)gebreken. Wel kan worden besloten om bij een volgend evenement geen vergunning meer te verlenen.

Het intrekken van de verleende vergunning is alleen mogelijk als het evenement nog niet heeft plaatsgehad.

Naast de hierboven genoemde bestuursrechtelijke handhaving, kan door de politie ook strafrechtelijk worden gehandhaafd.

Handhavingscenario’s

Handhavend optreden kan voor organisatoren en de Gemeente Wijchen behalve financiële risico’s ook schade aan het imago van Wijchen en het evenement met zich meebrengen. Daarom dient het handhavend optreden voorspelbaar en consequent te zijn. Door het ontwikkelen van handhavingscenario’s voor de meest voorkomende overtredingen wordt hieraan tegemoet gekomen. De scenario’s zijn opgenomen in bijlage 3 van dit lokale beleid.

Integrale handhaving

Bij (zwaar) belastende evenementen is de politie aanwezig. Daarnaast worden (grote) evenementen incidenteel bezocht door inspecteurs van landelijke diensten: bijvoorbeeld inspecteurs van de voedsel- en warenautoriteit (VWA). Het is wenselijk dat niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie integraal wordt gecontroleerd en gehandhaafd, maar dat ook met externe partijen wordt samengewerkt ten aanzien van controles en dat informatie over de te volgen procedures onderling wordt uitgewisseld. Dit is vooral aan de orde bij de drank- en horecaregelgeving waarbij de handhavingmogelijkheden van de gemeente zich beperken tot het kunnen intrekken van de vergunning. Voor het overige is de handhaving van drank- en horecaregelgeving een taak van de inspectie van VWA. De verwachting is overigens dat de handhaving van de drank- en horecaregelgeving binnen afzienbare tijd een gemeentelijke taak wordt.

Afstemming handhaving

Het cluster handhaving van de afdeling bouwen en leefomgeving dient tijdig op de hoogte te zijn van handhavingacties gedurende een evenement. Deze informatie kan immers gevolgen hebben voor de vergunningverlening en de veiligheidsanalyse. Handhaving door de vakafdelingen dient daarom altijd voorafgaand in overleg met het cluster van Bouwen en Leefomgeving plaats te vinden. Zo nodig wordt de kwestie aan de orde gesteld in een evenementenoverleg.

Weigeren (volgende) evenementenvergunning:

Een (volgende) evenementenvergunning kan worden geweigerd indien blijkt dat:

 • 1.

  De gemeente de klacht(en) van eerdere evenementen heeft beoordeeld en tot de conclusie is gekomen dat de overlast voor omwonenden onaanvaardbaar is.

 • Wanneer overlast onaanvaardbaar wordt is lastig te bepalen. Toch kunnen er in voorkomende gevallen wel degelijk aanwijzingen zijn dat dit het geval is. Gedacht kan worden aan:

  • een forse toename van het aantal klachten ten opzichte van voorgaande jaren.

  • wanneer niet alleen direct aanwonenden klagen maar ook burgers die op enige afstand van het evenement wonen.

  • wanneer uit geluidsmetingen blijkt dat de geluidsniveaus vergeleken met voorgaande jaren drastisch zijn gestegen.

 • 2.

  Indien de politie of een gemeentelijke toezichthouder van de verantwoordelijke persoon heeft gevorderd dat het volume verlaagd wordt en hieraan geen of te laat gevolg is gegeven.

 • 3.

  Wanneer de vergunningsvoorwaarden (herhaaldelijk) niet worden nagekomen.

Beleid inzake illegale houseparty's

In de districtsoverleggen van Tweestromenland [1]en de Waarden [2]is beleid vastgesteld over de handhaving van illegale feesten c.q. houseparty's. Het doel van dit beleid is het niet laten plaatsvinden, dan wel beëindigen van het illegale feest vanuit het perspectief van de veiligheidsrisico's voor de feestgangers enerzijds en de overlast voor de burgers in de omgeving anderzijds. Hoe er in het voorkomende geval wordt opgetreden, strafrechtelijk of bestuursrechtelijk, hangt af van de omstandigheden van het concrete geval.

8. Communicatie

Rol medewerker vergunningverlening Apv

De medewerker vergunningverlening Apv is het aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen. Voor wat betreft (pro) actieve informatie is de medewerker vergunningverlener niet alleen betrokken bij de informatieronde voorafgaand aan het evenementenseizoen (over de regionale evenementenkalender) maar informeert hij organisatoren en belanghebbenden mede na advies van BMO, cluster juridische zaken. Het lokale huis-aan-huisblad en de website van de Gemeente Wijchen zijn geschikte media voor dergelijke publicaties.

Evenementencoördinator

De taak van de Wijchense evenementencoördinator is het coördineren en organiseren van evenementen waarvan de gemeente Wijchen de organisatie in handen heeft.

Rol afdeling BMO, team communicatie

De expertise van de communicatieadviseur van de Gemeente Wijchen wordt op verzoek van de medewerker vergunningverlening en/of de evenementencoördinator ingezet.

De beantwoording van persvragen namens de Gemeente Wijchen aangaande een evenement of het evenementenbeleid wordt altijd gecoördineerd door het team communicatie.

Bijlagen lokaal deel Evenementenbeleid

Bijlage 2: Checklist Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (versie 1-4-2008)

Checklist voor evenementen

Belastend wordt uiteen gesplitst in:

 • Categorie A: Zeer Belastend (ZB) als er 4-6 vragen in de lijst met ja zijn aangekruist.

 • Categorie B: Belastend (B) als er 2 of 3 vragen met ja zijn aangekruist.

 • Categorie C: Minder Belastend (MB) als er 1 vraag met ja wordt aangekruist.

Evenementen die als Minder Belastend worden aangemerkt komen NIET op de regionale kalender

pijltjessschema

Opm: De checklist is een hulpmiddel bij het bepalen van de belastendheid van het evenement. De gemeente moet zelf een eigen oordeel vellen over de belastendheid van het evenement voor haar gemeente en de omliggende omgeving.

Bijlage 3: Handhavingscenario’s

1.Constatering door politie en/of (gemeentelijke) toezichthouder die aangewezen is o.g.v. art. 6.2 APV
2.Voor zover de veiligheid van bezoekers en omwonenden dit toelaat wordt de organisator in de gelegenheid gesteld de overtreding binnen een redelijke termijn te verhelpen
3.Indien de veiligheid van bezoekers en/of omwonenden in onmiddellijk en ernstig gevaar is terwijl het veiligheidsgebrek niet onmiddellijk kan worden verholpen, wordt de organisatie gevorderd het evenement te beëindigen. Wanneer dit wordt geweigerd wordt mondeling bestuursdwang aangezegd en wordt de beëindiging desnoods met hulp van de sterke arm geforceerd.
4.Indien de beëindiging van het evenement grotere of even grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt als het gevaar dat is ontstaan als gevolg van het veiligheidsgebrek, wordt het evenement niet of gefaseerd/gedeeltelijk beëindigd. Wanneer dit wordt geweigerd wordt mondeling bestuursdwang aangezegd en wordt de beëindiging desnoods met hulp van de sterke arm geforceerd. [2]
5.Zo nodig achteraf op schrift stellen bestuursdwangprocedure.
6.De medewerker vergunningverlening APV wordt achteraf geïnformeerd over de veiligheidsgebreken. Indien de overtreding te wijten was aan verwijtbare nalatigheid van de vergunninghouder of indien er niet (voldoende) is meegewerkt aan het opheffen van de overtreding, kan een volgende vergunningaanvraag worden geweigerd. De vergunninghouder wordt hiervan door de medewerker vergunningverlening APV op de hoogte gesteld.
1.Constatering door politie en/of (gemeentelijke) toezichthouder die aangewezen is o.g.v. art. 6.2 APV
2.De vergunninghouder wordt in de gelegenheid gesteld om het evenement onmiddellijk te beëindigen. In overleg met politie kan worden besloten tot gefaseerde beëindiging omwille van de veiligheid van het publiek.
3. Van de overtreding kan procesverbaal worden opgemaakt. In ieder geval wordt de medewerker vergunningverlening en de evenementencoördinator geïnformeerd. De toezichthouder onderneemt de volgende actie: 1e overtreding: waarschuwing vergunninghouder 2e overtreding: laatste waarschuwing vergunninghouder, last onder dwangsom aanzegging op het moment van volgende vergunningaanvraag. 3e overtreding: weigering verdere vergunningaanvragen, verbeuring dwangsom. Gecombineerd met overtreding geluid of veiligheid: weigering verdere vergunningaanvragen.
4.Wanneer beëindiging door of namens vergunninghouder wordt geweigerd, wordt mondeling bestuursdwang aangezegd en wordt de beëindiging desnoods met hulp van de sterke arm geforceerd.[3] In dit geval wordt de vergunningverlener APV en de evenementencoördinator geïnformeerd en worden volgende vergunningaanvragen geweigerd.
5.Zo nodig achteraf op schrift stellen bestuursdwangprocedure.
1.Politie of gemeentelijke toezichthouder kunnen de toezichthouder van de afdeling RME verzoeken geluidsmetingen te verrichten. / De mate van overlast wordt onderzocht.
2.Overschrijding van 1 of 2 dB(A) of dB(C): •Overschrijdingen van 1 of 2 dB(A) of dB(C) krijgen geen vervolg omdat de meetonzekerheid zodanig is dat bij deze waarden niet met zekerheid gesteld kan worden dat er daadwerkelijk sprake is van overschrijding van de gestelde norm.
3. Overschrijding van 3 tot 6 dB(A) of dB(C): •1e overtreding: waarschuwing vergunninghouder/organisator zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden om het geluidsniveau te herstellen. Hiermee wordt de organisator in de gelegenheid gesteld weer te voldoen aan de geluidsnormen uit de evenementenvergunning. Van de overtreding kan procesverbaal worden opgemaakt. 2e overtreding: laatste waarschuwing vergunninghouder, aanzegging bestuursdwang 3e overtreding: (of wanneer verlaging / opheffen overtreding door of namens vergunninghouder wordt geweigerd) toepassen bestuursdwang: de geluidsapparatuur wordt desnoods met hulp van de sterke arm verwijderd of aangepast. In dit geval wordt de vergunningverlener APV geïnformeerd en worden volgende vergunningaanvragen geweigerd. Indien een preventieve dwangsom is opgelegd, wordt deze geïnd. Gecombineerd met overtreding eindtijden of veiligheid: weigering verdere vergunningaanvragen.
4. Overschrijding van 6 dB(A) of dB(C) of meer 1e overtreding: waarschuwing vergunninghouder/organisator zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden om het geluidsniveau te herstellen. Hiermee wordt de organisator in de gelegenheid gesteld weer te voldoen aan de geluidsnormen uit de evenementenvergunning. Mondelinge aanzegging bestuursdwang Van de overtreding kan proces-verbaal worden opgemaakt. 2e overtreding: (of wanneer verlaging / opheffen overtreding door of namens vergunninghouder wordt geweigerd) toepassen bestuursdwang: de geluidsapparatuur wordt desnoods met hulp van de sterke arm verwijderd of aangepast. In dit geval wordt de vergunningverlener APV geïnformeerd en worden volgende vergunningaanvragen geweigerd. Gecombineerd met overtreding eindtijden of veiligheid: weigering verdere vergunningaanvragen
5.Zo nodig achteraf op schrift stellen bestuursdwangprocedure.
1.Vaststelling door gemeentelijke toezichthouder en/of wijkbeheerder. De schade wordt gemeld aan de wijkbeheerder, de medewerker groen en de vergunningverlener.
2.De vergunninghouder wordt in de gelegenheid gesteld om de schade te repareren binnen een redelijke termijn (afhankelijk van de schade).
3.Tweede controle door gemeentelijke toezichthouder en/of wijkbeheerder na verloop van termijn. Begroting van de schade wordt door de afdeling openbare werken verzonden naar vergunningverlener.
4.Resterende schade wordt ingehouden op borgsom of wordt gefactureerd.
5.Zo nodig invordering in handen stellen van de deurwaarder.

[1] De politie Gelderland-Zuid is gemandateerd om het evenement desnoods met toepassing van bestuursdwang te beëindigen indien de overtreding betrekking heeft op veiligheidskwesties.

[2] Tevens van toepassing op overtreding brandbeveiligingsverordening en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

[3] De politie Gelderland-Zuid is gemandateerd om het evenement desnoods met toepassing van bestuursdwang te beëindigen indien de overtreding betrekking heeft op veiligheidskwesties.

Voetnoten

[1]

Vastgesteld op 9 februari 2006

[2]

Vastgesteld op 11 juli 2001