Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Beleidsregel nadere betekenis growshops gemeente Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel nadere betekenis growshops gemeente Woensdrecht
CiteertitelBeleidsregel nadere betekenis growshops gemeente Woensdrecht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoort bij de APV gemeente Woensdrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht (APV), art. 2:40a en 2:40c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2011Nieuwe beleidsregel

06-01-2011

Woensdrechtse Bode, 19-1-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel nadere betekenis growshops gemeente Woensdrecht

De burgemeester van Woensdrecht;gelet op de artikelen 2:40a en 2:40c van de Algemene plaatselijke verordening;overwegende dat het gewenst is een nadere omschrijving vast te stellen, van wat verstaan wordt onder het begrip growshop, als bedoeld in artikel 2:40a aanhef en onder a van de Algemene plaatselijke verordening;Besluit:vast te stellen de “Beleidsregel nadere betekenis growshops”.

Artikel 1  

AlgemeenDoor de gemeenteraad is het winkelexploitatievergunningstelsel voor inrichtingen ingevoerd. Een inrichting is een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet handelingen en / of werkzaamheden worden verricht die zijn aan te merken als het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als smartshop, growshop, belshop of internetcafé.

De Algemene plaatselijke verordening (Apv) definieert het begrip growshop verder niet. Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en een uitspraak van onder andere de rechtbank Breda (1) blijkt echter dat een norm slechts voldoende duidelijk, althans bepaalbaar is, als deze voor de burger toegankelijk is en op basis daarvan gestelde beperkingen voor de burger voorzienbaar zijn. Een norm moet voldoende duidelijk en concreet zijn omschreven, zodat de burger in staat is zijn gedrag op de norm af te stellen.

Doordat het begrip growshop niet wordt gedefinieerd, voldoet volgens de Rechtbank Breda, artikel 2:40a aanhef en sub a van de Apv niet aan eisen van bepaalbaarheid en duidelijkheid, zoals hierboven aangegeven.

Om de burger de vereiste duidelijkheid en bepaalbaarheid te verschaffen, dient het begrip growshop nader te worden ingevuld en geconcretiseerd.

DefinitieOnder growshop als bedoeld in artikel 2:40a aanhef en onder a van de Apv wordt verstaan, een inrichting waarin substanties, voorwerpen of gegevens, die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep, worden bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervaardigd of voorhanden zijn, waarvan de exploitant als bedoeld in artikel 2:40a aanhef en onder b van de Apv of de beheerder als bedoeld in artikel 2:40a aanhef en onder c van de Apv ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een of meer in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten.

Inwerkingtreding en overgangsrechtDeze beleidsregel treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

CiteertitelDeze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel nadere betekenis growshops gemeente Woensdrecht”.

De burgemeester van Woensdrecht,

(1) Rechtbank Breda, 7 april 2010, LJN: BM3401