Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
CiteertitelVerordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht Woensdrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpZ16.05336

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.4, lid 1
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016Nieuwe regeling

01-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 175517

2016-072

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 1 december 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelet op de artikelen 5.4, eerste lid en 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat:

- gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving, waar die zorg gestalte krijgt in vergunningverlening en toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, zich voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om landelijk de kwaliteit van de uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen;

- het daarom wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van omgevingsdiensten ODBN, OMWB en ODZOB, door de deelnemende gemeenten en provincie;

- het richtsnoer voor de kwaliteitsbevordering in ieder geval de -in landelijke samenwerking opgestelde- kwaliteitscriteria VTH zijn;

b e s l u i t :

De volgende Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

- kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

- uitvoering: vergunningverlening;

- bodemniveau: de spelregels zoals verwoord in de ‘Handreiking bij Brabantbrede Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht’ versie 1, 10 maart 2016, opgesteld door de Brabantse werkgroep.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2 Kwaliteit

Artikel 3 Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  a. de dienstverlening;

  b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  c. de financiën.

Artikel 5 Kwaliteitsborging

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de kwaliteitscriteria voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoeringskaders.

 • 2.

  Het kwaliteitsniveau voor uitvoering en handhaving is minimaal gelijk aan het bodemniveau voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving.

 • 3.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de in het eerste lid bedoelde kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 4.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht Woensdrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2016:

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,