Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening tot de 1e wijziging van de Legesverordening gemeente Woensdrecht 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot de 1e wijziging van de Legesverordening gemeente Woensdrecht 2020
Citeertitel1e Wijziging Legesverordening Woensdrecht 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanpassingen zijn gedaan aan de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 3. artikel 7 van de Paspoortwet
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Woensdrecht/630644/CVDR630644_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201931-12-20201e wijziging

10-12-2019

gmb-2019-306188

2019.46805

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot de 1e wijziging van de Legesverordening gemeente Woensdrecht 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening 2020;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende: VERORDENING tot 1EWIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2020.

Artikel 1 Wijzigingen

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt hoofdstuk 2 vervangen door:

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1. (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 55,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 30,70

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

€ 49,85

 

 

 

1.2.7

Het tarief, zijnde een toeslag op de in voorgaande onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen, voor het bezorgen van een reisdocument op een adres in Nederland anders dan het gemeentehuis bedraagt:

voor het bezorgen van één document een bedrag van

voor het gelijktijdig bezorgen van meerdere documenten op hetzelfde adres een bedrag van

 

 

 

€ 5,00

 

€ 10,10

 

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt hoofdstuk 3 vervangen door:

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.1.1

Het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaren voor één van de categorieën A,AM,B,BE of T

Bij vernieuwen of omwisselen wordt de geldigheidsduur gerekend vanaf de datum dat het oude rijbewijs is verlopen

 

 

 

€ 20,30

1.3.1.2

In andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.3.1.1.

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

 

 

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet, kan worden overlegd, verhoogd met

 

 

€ 33,50

 

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt onderdeel 1.9.2 vervangen door:

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.2

Tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn óf attestatie de vita zoals bedoeld in art 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,80

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: '1e Wijziging Legesverordening Woensdrecht 2020’.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 december 2019

De burgemeester, De secretaris,