Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening winkeltijden Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Woensdrecht
CiteertitelVerordening winkeltijden Woensdrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, derde lid onder a
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-199706-10-2011onbekend

26-06-1997

16-07-1997

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Woensdrecht

De raad van de gemeente Woensdrecht,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 1997;

gelezen het advies van de Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken d.d. 3 juni 1997;

gehoord de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda en alle belanghebbenden;

gelet op artikel 3, derde lid onder a van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de volgende Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet:

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag„ tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen zes weken,

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtsverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt:

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan m een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse:

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen:

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk van de gemeentedelen Hoogerheide, Huij bergen, Ossendrecht en Woensdreeht, met uitzondering van de gemeente Putte, afzonderlijk.

Artikel 5a Vrijstelling zon- en feestdagen gemeentedeel Putte

Voor het gemeentedeel Putte wordt vrijstelling verleend van het verbod als bepaald in artikel 3, eerste lid van de wet voor het geopend hebben van een winkel op zon- en feestdagen vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2

  Op hetzelfde tijdstip wordt de Verordening winkelsluiting Woensdrecht ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Woensdrecht".

Aldus vastgesteld in de openba raa.dsverga ering van 26 juni 1997.

 

De raad voornoemd,

 

de secretaris,  de voorzitter,