Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990, art. 26
 2. Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011onbekend

17-12-2009

Woensdrechtse Bode, 23-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 17 december 2009;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;

gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en artikel 255 van de Gemeentewet;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010. 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingen en rechten: 1. afvalstoffenheffing voor zover het betreft heffingen als bedoeld in onderdeel 1.3 van hoofdstuk 1 en de onderdelen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 (extra containers boven het basispakket en kosten die samenhangen met bezoeken aan een Saver Milieustraat); 2. bouwgrondbelasting / baatbelasting; 3. forensenbelasting; 4. toeristenbelasting; 5. hondenbelasting; 6. marktgelden; 7. lijkbezorgingsrechten; 8. leges.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent: 1. onroerende-zaakbelasting; 2. afvalstoffenheffing met uitzondering van de beperking genoemd onder 1.1.; 3. rioolheffing.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2003' van 27 maart 2003 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010.  

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010 '.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2009.

 

De raad voornoemd, De griffier,     De voorzitter,