Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Reglement Jongerenraad Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Jongerenraad Woensdrecht
CiteertitelReglement Jongerenraad Woensdrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2012Vernieuwde verordening

14-03-2012

Woensdrechtse Bode, 28-3-2012

Onbekend
13-08-2009Onbekend

09-07-2009

05-08-2009, Gemeenteblad 2009.12

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Jongerenraad Woensdrecht

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:Jongerenraad Woensdrecht: een groep jongeren variërend van 11 tot en met 17 jaar op het moment van hun installatie, wonend in de gemeente Woensdrecht, die actief betrokken is/wordt bij de besluitvorming over kinderen, jeugd en jeugdbeleid;Advies: niet bindende uitspraak, waarin de Jongerenraad Woensdrecht haar mening over een bepaald onderwerp weergeeft; het gemeentebestuur verplicht zich bij afwijking van het advies dit te motiveren aan de Jongerenraad.Lid/leden: jongere(n) die lid is (zijn) van de Jongerenraad Woensdrecht, van 11 tot en met 17 jaar, wonend in de gemeente Woensdrecht;Begeleidingsgroep: een groep die ondersteunend is aan de jongerenraad, de leden benoemt en deze coacht.College van B en W: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht.

Artikel 2 Doelstellingen

 • 1

  Algemene doelstellingenHet adviseren van het college en de raad over het jeugdbeleid in de gemeente Woensdrecht. Het college van B en W en de gemeenteraad verplichten zich daarbij om de mening van de jeugdraad te vragen over jeugdbeleid en de invulling daarvan.

 • 2

  Het op eigen initiatief geven van advies over alles wat te maken heeft met kinderen, jongeren en het jeugdwerk.

 • 3

  Het bevorderen van actieve jongerenparticipatie in de gemeente Woensdrecht. Actief betekent dat jongeren zelf medeverantwoordelijk zijn voor de realisatie van aangedragen ideeën en plannen voor de verbetering van hun woon- en leefomgeving.Werkdoelstellingen

  • 1.

   De Jongerenraad Woensdrecht geeft mee vorm aan het jeugdbeleid van de gemeente Woensdrecht. De Jongerenraad staat mede in voor de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van jeugdbeleid(splan).

  • 2.

   De Jongerenraad is de plaats in Woensdrecht voor het jeugdwerk: samen afspraken maken, thema’s uitwisselen en elkaar beter leren kennen. De jeugdraad vervult hierin een actieve rol.

  • 3.

   De Jongerenraad Woensdrecht signaleert wensen en behoeften van jongeren in de gemeente Woensdrecht.

  • 4.

   De Jongerenraad Woensdrecht geeft gevraagd en ongevraagd haar mening aan de gemeenteraad en het college van B en W over voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk.

  • 5.

   De Jongerenraad Woensdrecht begeleidt de jongeren die meedoen aan projecten op scholen in de gemeente Woensdrecht die te maken hebben met de woon-en leefomgeving van jongeren.

  • 6.

   De Jongerenraad Woensdrecht ondersteunt jongeren in de gemeente Woensdrecht bij de uitvoering van plannen en ideeën.

  • 7.

   De Jongerenraad Woensdrecht informeert en activeert jongeren in de gemeente Woensdrecht.

  • 8.

   De Jongerenraad kan activiteiten organiseren. Dit bevordert de onderlinge samenwerking binnen de Jongerenraad en de bekendheid van de Jongerenraad onder Woensdrechtse jongeren. De Jongerenraad komt tenminste een keer per jaar naar buiten.

Hoofdstuk 2 Leden

Artikel 3 Lid worden

 • 1

  Jongeren die op het moment van installatie de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar hebben en in de gemeente Woensdrecht wonen kunnen lid worden van de Jongerenraad.

 • 2

  De Jongerenraad Woensdrecht bestaat uit 12 leden die op het moment van toelating vertegenwoordigen : - 2 leden in de leeftijdsgroep 11 t/m 12- 2 leden in de leeftijdsgroep 12 t/m 13- 2 leden in de leeftijdsgroep 13 t/m 14- 2 leden in de leeftijdsgroep 14 t/m 15- 2 leden in de leeftijdsgroep 15 t/m 16- 2 leden in de leeftijdsgroep 16 t/m 17

 • 3

  Voordat de kandidaat in de Jongerenraad Woensdrecht komt, wordt de kandidaat uitgenodigd voor twee vergaderingen. Er is de mogelijkheid om kennis met elkaar te maken en elkaar vragen te stellen. Na deze kennismakingsperiode van twee vergaderingen, beslist de kandidaat om wel of niet lid te worden van de Jongerenraad Woensdrecht. Gedurende de kennismakingsperiode mag de kandidaat wel meepraten (wel spreekrecht) maar niet meestemmen(geen stemrecht).

 • 4

  De Jongerenraad Woensdrecht moet een afspiegeling zijn van de Woensdrechte jongeren: dit betekent dat bij het opvullen van plaatsen voor de jeugdraad wordt gekeken naar leeftijd, de kern waar de kandidaat woont, de school of de plaats waar gewerkt wordt, een zo evenwichtige als mogelijke verdeling tussen jongens en meisjes en de reden waarom een jongere deel wil uitmaken van de jongerenraad.

 • 5

  De leden van de jongerenraad worden benoemd voor een periode van 3 jaar door de begeleidingsgroep.

 • 6

  Als er binnen een leeftijdscategorie onvoldoende leden zijn kan het aantal leden worden aangevuld met jongeren uit de naasthogere of lagere leeftijdscategorie.

 • 7

  Zittende leden kunnen zich na afloop van hun zittingsperiode voor een leeftijdscategorie zich opnieuw kandidaat stellen voor een nieuwe termijn.

Artikel 4 Voorzitter en griffier

 • 1

  De voorzitter van de Jongerenraad Woensdrecht en de vice-voorzitter zijn leden van de gemeenteraad en door de gemeenteraad aangewezen.

 • 2

  De Jongerenraad wordt ondersteund door een griffier, daarnaast is er ambtelijke ondersteuning van een beleidsmedewerker jeugd en de jongerenwerker.

Hoofdstuk 3 Taken en bevoegdheden

Artikel 5 Taken

 • 1

  Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van B en W van de gemeente Woensdrecht over zaken die betrekking hebben op woon- en leefomgeving van jongeren. De adviezen worden uitgebracht via het college van B en W. (Toelichting: het college is verplicht voorstellen waarover aan de Jongerenraad Woensdrecht advies wordt gevraagd duidelijk en kort zijn weer te geven. Het college behandelt een advies van de Jongerenraad Woensdrecht wordt als elk ander advies).

 • 2

  Wensen en meningen van jongeren in de gemeente Woensdrecht doorgeven aan het college van B en W.

 • 3

  Jongeren stimuleren mee te doen aan overleg over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn.

 • 4

  Ervoor zorgen dat er overleg is tussen jongeren en anderen,die met dezelfde onderwerpen te maken hebben.

 • 5

  Contact onderhouden met de jongeren in de gemeente Woensdrecht van 11 tot 20 jaar via scholen (leerlingenraden), bibliotheken, jeugdcentra, jeugdorganisaties en instellingen die met jeugd te maken hebben.

 • 6

  Jongeren bij hun activiteiten in de gemeente Woensdrecht ondersteunen.

 • 7

  Activiteiten organiseren om jongeren in de gemeente Woensdrecht te betrekken bij hun eigen woon-en leefomgeving.

 • 8

  Informeren van de jongeren in de gemeente Woensdrecht over de activiteiten van de Jongerenraad Woensdrecht.

 • 9

  Begeleiden van jongeren die meedoen aan projecten op scholen in de gemeente Woensdrecht die te maken hebben met de woon-en leefomgeving van jongeren en meehelpen met de uitvoering van de plannen.

Artikel 6 Bevoegdheden

 • 1

  De Jongerenraad Woensdrecht mag de gemeenteraad en het college van B en W van de gemeente Woensdrecht gevraagd en ongevraagd advies geven.

  • a.

   Als een advies wordt behandeld, moet daarvan (schriftelijk) verslag worden uitgebracht aan de Jongerenraad Woensdrecht.

  • b.

   Wordt een advies niet behandeld, dan moet dit besluit schriftelijk, met motivatie, door het betreffende orgaan aan de Jongerenraad Woensdrecht worden meegedeeld.

 • 2

  De Jongerenraad Woensdrecht heeft, indien zij hieraan behoefte heeft, recht op informatie van alle openbare zaken.

 • 3

  De Jongerenraad Woensdrecht kan zelf activiteiten voor jongeren in de gemeente Woensdrecht organiseren. Deze activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van de Jongerenraad Woensdrecht.

 • 4

  Activiteiten of plannen die geld kosten, en die buiten het budget als bedoeld in artikel 10 lid 1 vallen, moeten via het college van Ben W aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen

Artikel 7 Verslag

 • 1

  Van de openbare vergaderingen van de Jongerenraad Woensdrecht wordt een verslag gemaakt. Dit is een beknopte zakelijke weergave van de besproken onderwerpen. Het verslag wordt gemaakt door de griffie. Aan het verslag wordt een actielijst toegevoegd.

 • 2

  Verslagen van de openbare vergaderingen worden aan alle leden van de Jongerenraad Woensdrecht toegezonden en liggen voor iedereen ter inzage op de in de gemeente gebruikelijke plaats ter inzage en worden gepubliceerd op de website. Het verslag en de actielijst worden ter kennis gebracht van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Artikel 8 Vergaderen

 • 1

  De Jongerenraad Woensdrecht vergadert minimaal 2 keer per jaar in een openbare vergadering. De Jongerenraad Woensdrecht komt in ieder geval acht keer per jaar bij elkaar.

 • 2

  De werkwijze zal zo moeten zijn dat iedereen echt mee kan praten. Dat vraagt om een aantal regels.

 • 3

  Bij de behandeling van een onderwerp zullen tenminste de volgende 4 fasen worden doorlopen:

  * Voorbereiding en informatie: alle leden moeten vooraf voldoende informatie krijgen;

  * Meningsvorming/discussie: tijdens de vergadering is er ruimte voor discussie en informatie-uitwisseling;

  * Besluit: indien nodig een besluit of vervolgafspraken maken;

  * Nazorg: wat is er gedaan met het besluit of vervolgafspraken.

 • 4

  Aanwezigen hebben, op uitzonderingen die in deze reglementen staan na, geen spreekrecht.

 • 5

  De bezoekers van een openbare vergadering, die volgens de Jongerenraad Woensdrecht belanghebbenden zijn, worden in de gelegenheid gesteld om het woord te voeren over aan de orde zijnde zaken.

 • 6

  Om van dit spreekrecht gebruik te kunnen maken, moet de spreker zich, voor de vergadering van de Jongerenraad Woensdrecht, als spreker hebben gemeld bij de voorzitter of de griffier van de Jongerenraad Woensdrecht.

 • 7

  Het spreekrecht is beperkt tot 5 minuten, of zoveel langer als de voorzitter wenselijk acht.

Artikel 9 Stemmen/besluiten

 • 1

  Er kan alleen worden gestemd als meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2

  Een voorstel is aangenomen als de helft plus één van de aanwezige leden van de Jongerenraad Woensdrecht achter het voorstel staat. Daarna geldt: besluit is besluit.

 • 3

  De stemming verloopt mondeling. In gevallen van persoonlijke aangelegenheden verloopt de stemming schriftelijk.

Hoofdstuk 5 Financiën

Artikel 10 Budget

 • 1

  Aan de Jongerenraad Woensdrecht wordt jaarlijks door de gemeenteraad een budget ter beschikking gesteld.

 • 2

  De Jongerenraad Woensdrecht is verantwoordelijk voor de uitgaven van het bovengenoemde budget.

 • 3

  Het onder lid 1 van dit artikel genoemde budget is bestemd voor het financieren van eigen activiteiten. Als het budget niet volledig wordt gebruikt, wordt het resterende bedrag naar het budget van het volgende jaar overgeheveld.

 • 4

  Jaarlijks wordt er door de Jongerenraad Woensdrecht over inkomsten en uitgaven verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 11 Onkosten

De leden van de jongerenraad krijgen per jaar een vergoeding van € 20,-- voor gemaakte reis- en andere onkosten. Deze worden in december uitbetaald en komt ten laste van het in artikel 10 genoemde budget.

Hoofdstuk 6 Ondersteuning

Artikel 12 Praktische en technische ondersteuning

 • 1

  De Jongerenraad Woensdrecht krijgt van de gemeente Woensdrecht begeleiding van een begeleidingscommissie. Deze bestaat uit raadsleden en andere bij de jeugd betrokken inwoners.

 • 2

  De Jongerenraad Woensdrecht kan voor technische ondersteuning (vergaderagenda, vergaderruimte, papier, telefoon, postadres, verslaglegging e.d.) terecht bij de griffier. Deze draagt mede zorg voor het overbrengen van adviezen van de Jongerenraad Woensdrecht aan de gemeenteraad en het college van B. en W.

 • 3

  De Jongerenraad Woensdrecht wordt begeleid door een begeleidingsgroep.

 • 4

  De beleidsambtenaar jeugd en de jongerenwerker zijn zo nodig aanwezig bij de vergaderingen van de Jongerenraad Woensdrecht. Zij hebben geen stemrecht, wel spreekrecht.

Artikel 13 Publiciteit

 • 1

  Goede publiciteit is van belang. De jongeren uit de gemeente Woensdrecht moeten weten dat er een jongerenraad is. Ook andere instanties en de gemeenteraad moeten van het bestaan weten. De vergadertijden van de Jongerenraad Woensdrecht worden gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode en op de website van de gemeente (en de jongerenraad).

 • 2

  In een later stadium worden spelregels gemaakt hoe om te gaan met publiciteit.

Hoofdstuk 7 intrekkingen en inwerkingstredingsbepalingen

Artikel 14 Intrekking oude reglement

Het ‘Reglement Jongerenraad Woensdrecht 2009’ wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

Artikel 16 Naam

Deze verordening wordt aangehaald als: Reglement Jongerenraad Woensdrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 maart 2012,de raad van de gemeente Woensdrecht,

de griffier,                de voorzitter,

Toelichting 1 Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door de gemeenteraad en beschrijft in grote lijnen de organisatie van de Jongerenraad en omgangsvormen.

Artikel 1: Dagelijks bestuur en werkgroepen

 • 1.

  VoorzitterDe voorzitter heeft als taken:• De vergadering leiden; • Ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt; • Leden van de Jongerenraad Woensdrecht het woord geven; • De vergadering voorbereiden; hiervoor krijgt hij ondersteuning van de begeleidingsgroep en de griffie• Ervoor zorgen dat alle leden van de Jongerenraad Woensdrecht minimaal één week van tevoren de uitnodiging voor de vergadering krijgen; • Ervoor zorgen dat alle leden op de hoogte blijven.

 • 2.

  Griffier De griffier heeft als taken: • Notulen (een verslag) maken van de vergadering van de Jongerenraad Woensdrecht; • Post voor de Jongerenraad Woensdrecht lezen en zorgen dat andere leden weten wat voor post er is binnengekomen.

Artikel 2: Gedrag

 • 1.

  De leden van de Jongerenraad Woensdrecht moeten zich voorbereiden op de vergaderingen door het lezen van de agendastukken en zij moeten ervoor zorgen dat zij alle benodigde spullen voor de vergadering bij zich hebben.

 • 2.

  De leden moeten tijdens de vergaderingen actief meedoen.

 • 3.

  Een lid moet zich altijd afmelden als hij/zij niet kan komen.

 • 4.

  Afmelden gebeurt bij de griffie of de voorzitter, bij voorkeur bij de voorzitter.

 • 5.

  Naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten.

 • 6.

  Hand opsteken als je iets wilt zeggen.

 • 7.

  Als lid moet je bereid zijn om achter de mening van jongeren in de gemeente Woensdrecht te komen.

 • 8.

  Als lid van de Jongerenraad Woensdrecht praat je namens de jongeren in de gemeente Woensdrecht.

 • 9.

  Een lid van de Jongerenraad Woensdrecht moet zich zo gedragen dat hij/zij daarmee de Jongerenraad Woensdrecht geen slechte naam bezorgd.

 • 10.

  Na drie keer niet en zonder goede reden te hebben afgemeld, mag het betreffende lid niet meer terug in de Jongerenraad Woensdrecht komen. Bij een goede reden kan van deze regel worden afgeweken, de begeleidingsgroep beslist of en hoe van deze regel wordt afgeweken.

 • 11.

  Als een lid drie keer te laat op een vergadering komt mag hij/zij niet meer terug in de Jongerenraad Woensdrecht komen. Bij een goede reden kan van deze regel worden afgeweken, de begeleidingsgroep beslist of en hoe van deze regel wordt afgeweken.

 • 12.

  Bij wangedrag: praten en waarschuwen. Helpt dit niet, dan beslist de Jongerenraad Woensdrecht of de betreffende persoon uit de Jongerenraad Woensdrecht wordt gezet.

 • 13.

  Een lid van de Jongerenraad Woensdrecht kan door de begeleidingscommissie geschorst worden en uiteindelijk definitief ontslagen worden als hij/zij lange tijd niet actief is, zich niet aan de regels houdt, of zijn/haar positie gebruikt om er zelf beter van te worden. Een geschorst lid heeft recht op verweer en bij wangedrag op een waarschuwing.

Artikel 3: Adviezen Als de Jongerenraad Woensdrecht een advies uitbrengt, moet dat advies onderbouwd zijn met argumenten.