Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening kostenvergoedingen wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kostenvergoedingen wethouders
CiteertitelVerordening kostenvergoedingen wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit regels kostenvergoedingen wethouders 1992 (stb. 481)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-199701-01-199701-07-2014onbekend

27-03-1997

Woensdrechtse Bode, 15-04-1997

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kostenvergoedingen wethouders

Nr. 97.03.08

De raad van de gemeente Woensdrecht,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 1997 Nummer 97.03.08; gelet op het Besluit regels kostenvergoedingen wethouders 1992 (stb. 481);

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening kostenvergoedingen wethouders.

Artikel 1  

Aan wethouders wordt een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen hun woning en hun werkplaats verstrekt, met dien verstande dat:

 • a.

  geen tegemoetkoming wordt verstrekt indien de afstand tussen woning en werkplaats van de wethouder tien kilometer of minder bedraagt;

 • b.

  de tegemoetkoming niet hoger wordt vastgesteld dan de bedragen die bij of krachtens artikel 12 van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 (stb. 424) zijn of zullen worden vastgesteld.

Artikel 2  

 • 1

  Aan wethouders wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 1, vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 1 bedoelde reizen, ten behoeve van de gemeente gemaakt, met dien verstande dat voor het gebruik van een eigen motorvoertuig de vergoeding wordt vastgesteld op de bedragen die bij of krachtens artikel 6, tweede lid, van het Reisbesluit 1971 (stb. 1970, 602) zijn of zullen worden vastgesteld.

 • 2

  Aan wethouders wordt vergoeding verleend voor werkelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van de reizen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3  

 • 1

  Aan wethouders wordt een vergoeding verleend voor overige kosten, verbonden aan de uitoefening van het ambt.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt per jaar f. 8.049,00.

 • 3

  Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt per 1 januari van elk jaar door onze Minister van Binnenlandse Zaken herzien aan de hand van de prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, geldende voor de maand september.

Artikel 4  

 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1997 en kan worden aangehaald als "Verordening kostenvergoedingen wethouders".

 • b.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop deze verordening bekend gemaakt wordt en werkt terug tot 1 januari 1997.

Aldus vastgesteld ter vergadering van 27 maart 1997.

de raad voornoemd,

de secretaris,       de voorzitter,