Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (Verordening GBA 2009)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (Verordening GBA 2009)
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (Verordening GBA 2009)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-200921-07-2011Onbekend

16-06-2009

12-11-2009, Gemeenteblad 2009.23

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (Verordening GBA 2009)

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op: juni 2009gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2009gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens,b e s l u i t:vast te stellen de volgende verordening:Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1  

 • 1

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere egevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van authentieke gegevens uit de asisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op rond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2  

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 29 augustus 2002 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening en de daarop door burgemeester en wethouders te stellen nadere regels.

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

Artikel 5  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (Verordening GBA 2009).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van juni 2009 de raad van de gemeente Woensdrecht,de griffier,          de voorzitter,