Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011
CiteertitelVerordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 9, 11 en 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201123-07-2015Nieuwe regeling

17-02-2011

Woensdrechtse Bode 2-3-2011 + Gemeenteblad 2011.01

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011

De raad van de gemeente Woensdrecht;

gezien het voorstel van het college d.d. 11 januari 2011;

gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de Wmo;

met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet;Besluit:

vast te stellen de “Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

   Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben de betekenis die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daaraan toekent.

 • 2

  In deze verordening daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning;b. Prestatievelden: de negen prestatievelden als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder g van de Wet;c. Wmo Adviesraad: een onafhankelijk adviesraad voor het college bestaande uit leden benoemd op basis van deskundigheid en affiniteit met de prestatievelden van de Wmo zoals in de gemeente Woensdrecht vastgesteld;d. Belangenorganisatie: samenwerkingsverband van personen of organisaties die voor een gemeenschappelijk belang opkomen; e. Burgerparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Woensdrecht de burgers betrekt bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de Wmo;f. Gemeente; de gemeente Woensdrecht, bestaande uit de kernen Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte;g. College; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;h. Gemeenteraad: de raad van de gemeente Woensdrecht.

Hoofdstuk 2 De Wmo Adviesraad

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van de Wmo Adviesraad is:het versterken van de positie van burgers en vragers van voorzieningen op het brede terrein van welzijn, wonen, zorg en maatschappelijke dienstverlening door advisering, signalering en voorstellen aan het college over het Wmo beleid.

Artikel 3 Bevoegdheden van de Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad:- kan in een concreet geval het college adviseren over de mate waarin deburgerparticipatie zal worden toegepast en georganiseerd;- signaleert leemten en knelpunten in het Wmo beleid en brengt ook de signalen van de Woensdrechtse inwoners over het Wmo beleid over aan het college;- draagt ideeën en voorstellen aan voor de verbetering van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk Wmo beleid;- adviseert niet naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

 • 2

  De Wmo Adviesraad voorziet het college gevraagd en ongevraagd van advies over beleidsontwikkelingen, uitvoering en evaluatie van de gemeentelijke invulling van de Wmo.

 • 3

  Het niveau van burgerparticipatie van de Wmo Adviesraad wordt gesteld op “adviseren +”.

 • 4

  Het college vraagt in ieder geval advies van de Wmo Adviesraad over:- de Wmo-beleidsnotitie;- de uit de beleidsnotitie voortvloeiende beleidsstukken;- de verordeningen op het terrein van de Wmo;- opzet van en hoe te handelen met de uitkomsten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek;- tussentijdse evaluaties op de verschillende prestatievelden.

 • 5

  Het college kan de Wmo Adviesraad daarnaast om advies vragen over alle andere (actuele) onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo.

Artikel 4 Werkwijze Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad en het college leveren een actieve bijdrage aan een vlotte voortgang van het beleidsproces, met inachtneming van de kwaliteit van het proces en van het eindproduct. Als het college advies vraagt aan de Wmo Adviesraad dan wordt het advies op een zodanig tijdstip gevraagd dat het daadwerkelijk van invloed kan zijn op de inhoud van de betreffende documenten en/of besluiten.

 • 2

  De Wmo Adviesraad adviseert in de regel binnen 6 weken nadat daarom is gevraagd. Indien dit niet mogelijk is wordt dit voor afloop van de termijn schriftelijk aan het college bericht met opgaaf van redenen.

 • 3

  De adviezen, signalen en ideeën van de Wmo Adviesraad worden op schrift gesteld en ondertekend, door voorzitter en secretaris.

 • 4

  De Wmo adviesraad adviseert het college. Het college kan bij de besluitvorming, na gehoord de Wmo Adviesraad, alleen om zwaarwegende redenen afwijken.

 • 5

  Het college beargumenteert schriftelijk waarom zij besluit een advies van de Wmo Adviesraad niet dan wel slechts gedeeltelijk over te nemen. Het advies wordt ook meegezonden aan de raad.

 • 6

  De Wmo Adviesraad ziet er op toe,dat besluiten op een juiste wijze worden uitgevoerd en doet voorts verslag van dit onderdeel aan het college.

Artikel 5 Taken en onderlinge communicatie

 • 1

  Het college stelt elk jaar in december een jaarplanning voor het daarop volgend jaar aan de Wmo Adviesraad beschikbaar. In overleg worden daarop afspraken gemaakt tussen Wmo Adviesraad en het college betreffende deze jaarplanning. Per kwartaal ontvangt de Wmo Adviesraad een eventuele bijstelling van de planning.

 • 2

  De wethouder met Wmo in de portefeuille is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de Wmo Adviesraad.

 • 3

  Tussen het bestuurlijk aanspreekpunt ( wethouder) en de Wmo Adviesraad vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats. Dit overleg wordt voorgezeten door de wethouder. De wethouder kan zich bij dit overleg laten ondersteunen door een of meer (beleids) medewerkers van de gemeente. Van het bestuurlijk overleg wordt een schriftelijke verslag opgesteld waarvan binnen veertien dagen na datum van het overleg een afschrift wordt gezonden aan het college.

 • 4

  De data van het overleg worden in een vroeg stadium gepland. Bij voorkeur zijn de vergaderdata in enig kalenderjaar eind januari van dat jaar bekend bij de Wmo Adviesraad en het college.

 • 5

  Naast het bestuurlijk overleg kan de Wmo Adviesraad verzoeken om een ambtelijk danwel extra bestuurlijk overleg. Een verzoek daartoe wordt door de andere partij gehonoreerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om dit niet te doen. Datum en tijdstip worden in overleg vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Samenstelling en toetreding leden

Artikel 6 Samenstelling en selectie van de Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad bestaat ( inclusief de voorzitter) uit een oneven aantal van minimaal zeven en maximaal 13 leden. Een lid van het college kan participeren in de vergadering van de Wmo Adviesraad.

 • 2

  De leden worden door het college ( her-)benoemd en ontslagen.

 • 3

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris evenals hun plaatsvervangers.

 • 4

  Bij de samenstelling van de Wmo- Adviesraad is diversiteit een voorwaarde. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van de overheid en aanbieders van Wmo- voorzieningen.

 • 5

  Bij werving van nieuwe leden wordt door het college en de Wmo-Adviesraad samen een functieprofiel opgesteld.

 • 6

  Het functieprofiel bevat o.a:● woonachtig zijn in de gemeente Woensdrecht en te beschikken over:● kennis van de Woensdrechtse samenleving;● maatschappelijke betrokkenheid;● vaardigheden om te kunnen adviseren over het Wmo-beleid;● een houding waarbij het algemeen belang voorop staat.

 • 7

  Voor de benoeming van een nieuw lid, wordt een selectiecommissie ingesteld. Deze commissie wordt samengesteld door en uit leden van de Wmo Adviesraad en wordt gevormd door:● een voorzitter;● twee leden aan te wijzen door en uit de Wmo Adviesraad;● een ambtelijk secretaris zonder stemrecht.

Artikel 7 Zittingsduur en beëindiging lidmaatschap Wmo Adviesraad

 • 1

  De zittingsperiode van een lid bedraagt vier jaren. Een lid is eenmaal voor een periode van vier jaar herkiesbaar. Een rooster van aftreden wordt door de Adviesraad opgesteld en meegedeeld aan het college.

 • 2

  Het lidmaatschap eindigt door:● het verstrijken van de zittingsduur;● aftreden op eigen schriftelijk verzoek; hiervan wordt schriftelijke mededeling gedaan aan de voorzitter en het college;● onder curatele stelling;● overlijden;● opzeggen van het vertrouwen door een meerderheid van de zitting hebbende ledenbij ernstig en langdurig disfunctioneren van een lid;● niet meer woonachtig te zijn in deze gemeente;● het aanvaarden van een functie, zoals bedoeld in artikel 6 lid 4, dieonverenigbaar is met het lidmaatschap van de Wmo Adviesraad.

 • 3

  De voorzitter treft maatregelen om in de vacatures als bedoeld in lid 2 van dit artikel te voorzien.

Hoofdstuk 4 Vergoedingen

Artikel 8 Kostenvergoeding

 • 1

  Het college stelt halfjaarlijks voor het bijwonen van vergaderingen van de Wmo Adviesraad, een kostenvergoeding beschikbaar, gelijk aan de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies, met dien verstande dat a. de vergoeding voor de voorzitter en de secretaris 1 ½ maal de maandelijkse vergoeding voor een lid bedraagt;b. per kalenderjaar niet meer dan tien maal die vergoeding wordt verstrekt; c. de vergoeding niet van toepassing is op vergaderingen van werkgroepen als bedoeld in artikel 9 lid 2.

 • 2

  Het college stelt voor opleidings-, vergader-, administratie- en overige kosten, noodzakelijk voor het functioneren van de Wmo Adviesraad, jaarlijks een budget vast. a. De opleidingskosten worden rechtstreeks, na indiening van de rekeningen, door het college betaalbaar gesteld.b. De vergader-, administratie- en overige kosten worden in één jaarlijks voorschot beschikbaar gesteld aan de Wmo Adviesraad.De kosten onder a en b worden betaalbaar gesteld en afgerekend aan de hand van door de Wmo Adviesraad in te dienen activiteitenbegroting/ eindafrekening.

Artikel 9 Positionering Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad treedt in overleg met haar achterban: burgers en vragers van voorzieningen in de gemeente Woensdrecht.

 • 2

  Door de Wmo Adviesraad worden werkgroepen ingesteld die de Adviesraad van advies dienen over de door de Adviesraad nader te bepalen onderwerpen. In elke werkgroep heeft tenminste één lid van de adviesraad zitting.

Artikel 10 Werkwijze Wmo Adviesraad

 • 1

  De Wmo Adviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of tweederde van het aantal leden het nodig oordeelt. De Wmo adviesraad vergadert en besluit in het openbaar.De voorzitter kan, gelet op de privacy van personen, bepalen dat een vergadering, of een deel daarvan achter gesloten deuren plaatsvindt.

 • 2

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten, die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden 2 weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3

  De Wmo Adviesraad vergadert slechts als een meerderheid van de leden aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen een week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten op voorstellen tot advies aan het college genomen worden ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4

  Besluiten van de Wmo Adviesraad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.

 • 5

  Indien de stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de voorzitter en verleent de voorzitter de leden van het college en de leden van de Adviesraad inzage. Deze inzage kan slechts geweigerd worden voor zover zij in strijd is met artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

 • 6

  Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal de Wmo Adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

 • 7

  Van iedere vergadering wordt door de secretaris van de Wmo Adviesraad verslag gedaan.

Artikel 11 Tekenen van stukken

De stukken van de Wmo Adviesraad worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Hoofdstuk 5 Ondersteuning van de Wmo Adviesraad

Artikel 12 Ambtelijke ondersteuning (beleidsondersteuner)

 • 1

  De beleidsmedewerker Wmo van de gemeente wordt als beleidsondersteuner aan de Wmo-Adviesraad toegevoegd.

 • 2

  De beleidsondersteuner is het ambtelijk aanspreekpunt voor de Wmo Adviesraad en adviseert de Adviesraad over de aan de orde zijnde agendapunten.

 • 3

  De Wmo Adviesraad met bijbehorende werkgroepen wordt desgevraagd en afhankelijk van het te behandelen onderwerp, in adviserende zinbijgestaan door:- de beleidsondersteuner;- de daartoe door het college aangewezen ambtenaren;- (indien nodig) externe ondersteuners.

 • 4

  De beleidsondersteuner heeft geen stemrecht.

Artikel 13 Faciliteiten

 • 1

  De Wmo Adviesraad kan voor het houden van vergaderingen kosteloos gebruik maken van vergaderruimte, apparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten een en ander in het belang van het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo Adviesraad.

 • 2

  De Wmo Adviesraad kan voor het houden van openbare vergaderingen kosteloos gebruik maken van de raadzaal in het gemeentehuis Hoogerheide.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1

  Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening in overleg met de Wmo Adviesraad afwijken van het vorenstaande of nadere regels stellen.

 • 2

  Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht 2011”.

 • 3

  De verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het “Instellingsbesluit klantenpanel Wmo 2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2011De raad voornoemd,De griffier,           De voorzitter,

Toelichting 1 Algemene toelichting wettekst Wmo en Memorie van Toelichting

Relevant in dit verband zijn de volgende bepalingen zoals opgenomen in de wettekst Wmo en Memorie van Toelichting (MvT):

Artikel 3 - Plan gemeenteraad

1. De gemeenteraad stelt een of meer plannen vast, die richting geven aan de door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning.2. de gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast. Het plan kan tussentijds gewijzigd worden.3. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.4. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:a. wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de in artikel 1, eerste lid, onder g, genoemde onderdelen van maatschappelijke ondersteuning;b. hoe het samenhangende beleid betreffende de maatschappelijke ondersteuning zal worden uitgevoerd en welke acties in de door het plan bestreken periode wenst te behalen;c. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen;d. welke maatregelen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nemen om de kwaliteit te borgen van de wijze waarop de maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd;e. welke maatregelen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nemen om voor degene aan wie maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdelen 2, 5 en 6, wordt verleend, de keuzevrijheid te bieden met betrekking tot de activiteiten van maatschappelijke ondersteuning; f. op welke wijze de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zich hebben vergewist van de behoeften van kleine doelgroepen.

Artikel 9

Het college van burgemeester en wethouders publiceert jaarlijks voor 1 juli de uitkomsten van onderzoek naar de tevredenheid van vragers over maatschappelijke ondersteuning over de uitvoering van de wet, die verkregen zijn volgens een methode die na overleg met representatieve organisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning tot stand is gekomen.

Artikel 11

1. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.2. Het college van burgemeester en wethouders stelt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid inzake maatschappelijke ondersteuning te doen.3. Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en tweede lid.4. Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

Artikel 12

1. Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpplan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Deze verplichting richt zich op de “vragers” van maatschappelijke ondersteuning en niet op de organisaties van aanbieders. Bij “vrager” gaat het niet alleen om mensen die een individuele voorziening vragen, maar ook om (organisaties van) potentiële vragers. De gemeente kan gemotiveerd zelf uitmaken wanneer zij een organisatie als representatief beschouwt (MvT)2. Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de opdracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een motivering hoe met de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft gewogen.

Artikel 150 Gemeentewet

In artikel 150 van de gemeentewet staat het volgende:1. De raad stelt een verordening vast waarin de regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.2. In deze verordening worden tenminste geregeld:a. de wijze waarop van de beleidvoornemens waarop inspraak zal worden verleend, openbaar kennis wordt gegeven;b. de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersoon in staat worden gesteld hun mening over de onder a. bedoelde beleidsvoornemens kenbaar maken;c. de rapportering over de onder b. bedoelde inspraak en over de uitkomsten daarvand. de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid worden gesteld hun beklag te doen over de uitvoering van de verordening.

Toelichting artikelen

Artikel 3 Bevoegdheden van de Wmo Adviesraad

Lid 1 De Wmo Adviesraad heeft twee functies namelijk, indien noodzakelijk, het organiseren van de burgerparticipatie en het adviseren aan het college van burgemeester en wethouders.

Lid 3 Ingevolge de Kadernota Burgerparticipatie,gemeente Woensdrecht bestaat de participatieladder uit vijf treden nl.1. informeren; 2.raadplegen; 3.adviseren; 4. mee-ontwikkelen en 5. meebeslissen. Het college, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kadernota, bepaalt aan de hand van de participatieladder de mate waarin de burgerparticipatie wordt toegepast.Voor de Wmo-Adviesraad is trede 3: adviseren het maximaal haalbare. In concrete situaties kan het college hiervan afwijken. “adviseren +” houdt in dat de Wmo Adviesraad zowel adviseert over beleidsvoorstellen (reactief) als ook meedenkt bij de ontwikkeling van beleid (proactief).

Artikel 4 Werkwijze Wmo AdviesraadLid 2 Om de voortgang van procedures niet onnodig te vertragen wordt aangehouden, dat de Wmo Adviesraad binnen zes weken na ontvangst van het voorstel een advies indient bij het college. Wordt de termijn van zes weken niet gehaald dan wordt dit tijdig tevoren gemeld bij het college onder opgaaf van reden en onder vermelding van de termijn waarop het advies redelijkerwijze door het college tegemoet kan worden gezien.

Lid 3 het advies van de Wmo Adviesraad wordt integraal met de betreffende ambtelijke stukken, die ter besluitvorming naar het college gaan, meegestuurd.Lid 6 De praktijk heeft aangetoond, dat controle op de uitvoering van een door het (voorheen) klantenpanel Wmo becommentarieerd / geadviseerd voorstel ontbrak. Om dit te voorkomen is dit lid opgenomen in de verordening.

Artikel 5 Taken en onderlinge communicatieVoor een optimaal functioneren van de Wmo Adviesraad dient de communicatie tussen enerzijds de bestuurders (burgemeester en wethouders) en anderzijds het ambtelijk apparaat verstevigd te worden. Structureel overleg (verplicht) met de verantwoordelijke portefeuillehouder alsmede geregeld overleg met ambtenaren is noodzakelijk om de Wmo Adviesraad van een lerende organisatie te laten uitgroeien tot een volwaardig adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders.Van alle besprekingen die gevoerd worden op grond van dit artikel wordt door het secretariaat van de Wmo Adviesraad een kort zakelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt binnen 1 week na datum vergadering toegezonden aan het college. Artikel 6 Samenstelling en selectie van de Wmo Adviesraad

Lid 4 Bij de selectie van kandidaten, die laagdrempelig moet zijn, zal gelet worden op wie wat vertegenwoordigt (georganiseerde leden) en zo dit niet het geval is welke belangstellingsferen en interesses de kandidaat heeft (niet georganiseerde leden). Diversiteit aan kwaliteiten is een voorwaarde zodat de mogelijkheid aanwezig is een representatieve (= een juiste afspiegeling van de lokale bevolking) vertegenwoordiging te krijgen in de Wmo Adviesraad zoals bedoeld in de Wmo.

Artikel 8Lid 1 de presentiegelden- regeling die de gemeente Woensdrecht hanteert voor het bijwonen van vergaderingen door burgerleden is gebaseerd op de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden e.d. worden geregeld. Deze regeling is ook van toepassing voor de leden van de Wmo Adviesraad met dien verstande, dat de voorzitter en de secretaris een vergoeding per bijgewoonde vergadering krijgen van 1½ maal van die voor een lid. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de realiteit, dat de voorzitter en secretaris normaliter een grotere inspanning leveren dan een ‘gewoon’lid van Adviesraad. De presentiegeldenregeling is niet van toepassing op vergaderingen van werkgroepen (zie artikel 9).De presentiegelden worden halfjaarlijks vóór 1 juli en vóór 31 december via de salarisadministratie van de gemeente betaalbaar gesteld. Voor de betaalbaarstelling is maatstafgevend de ondertekening van de presentielijst met een maximum aantal bezoeken van 10 per kalenderjaar.

Lid 2 Met uitzondering van de opleidingskosten, worden de kosten voor vergaderingen, thema-avonden ( buiten het gemeentehuis), administratie- en overige kosten in één bedrag als voorschot betaald aan de Wmo Adviesraad zodat die naar eigen inzicht en binnen de gestelde kaders het budget kan verdelen over de diverse kostenposten. Afrekening van het voorschot vindt plaats na overlegging van een eindafrekening, voorzien van alle daarop betrekkinghebbende rekeningen, aan het college. Namens de Adviesraad wordt de eindafrekening, conform het gestelde in artikel 11, ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 9 Positionering Wmo AdviesraadLid 2 Uit de gemeentelijke overleg structuur rond de Wmo hebben enkele adviesorganen te kennen gegeven te willen deelnemen in de onderliggende structuur van de Wmo Adviesraad (behandeling in werkgroepen onder supervisie van de Wmo Adviesraad).

Artikel 10 Werkwijze Wmo-Adviesraad.Lid 2 De agenda en uitnodiging voor de vergadering worden in de Woensdrechtse Bode gepubliceerd en geplaatst op de internetsite van de gemeente.

Lid 7 In het verslag wordt melding gemaakt van minderheidsstandpunten. Het verslag wordt voorzien van een presentielijst, binnen 1 week na datum van de vergadering ter kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 11 Tekenen van stukkenDe Wmo Adviesraad heeft een secretaris (lid met stemrecht) en een ambtelijk secretaris (geen lid en geen stemrecht)

Artikel 12 en 13 Ondersteuning

In artikel 12 wordt professionele ondersteuning geboden aan de Wmo Adviesraad door een beleidsondersteuner, overgenomen uit het “Instellingbesluit klantenpanel Wmo gemeente Woensdrecht 2007”. Voor het secretariaat van de Wmo Adviesraad wijst de raad uit de eigen leden een secretaris aan.

Artikel 14 FaciliteitenDe gemeente stelt de Wmo Adviesraad binnen het gemeentehuis kosteloos vergaderruimte met de daarbij behorende faciliteiten (koffieverstrekking, beschikbaarstellen beamer/laptop etc.).Aangezien de vergadering van de Wmo Adviesraad in principe openbaar zijn moet de vergaderruimte buiten de beveiligde dienstgangen van het gemeentehuis liggen. Daarom wordt als vergaderlocatie aangewezen de raadzaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.