Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Aanwijzingsbesluit 5:6 Apv Wormerland kampeermiddelen etc.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 5:6 Apv Wormerland kampeermiddelen etc.
CiteertitelAanwijzingsbesluit 5:6 Apv Wormerland kampeermiddelen etc.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2012Nieuwe regeling

14-02-2012

Zaankanter, 22 februari 2012

Aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 5:6 ApvWormerland kampeermiddelen etc.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

 

Gelet op artikel 5:6  van de Algemene plaatselijke verordening Wormerland 2011, luidende als volgt:

 

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.

 

Overwegende;

 

dat er in de gehele gemeente sprake is van toenemende parkeerdruk op de openbare weg;

 

dat het gewenst is maatregelen te treffen ter vermindering van deze parkeerdruk;

 

Besluiten:

  • 1.

    De openbare weg in het gehele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:6 lid 1 onder a waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

  • 2.

    Het verbod tot het plaatsen of hebben van de onder lid 1 bedoelde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen geldt eveneens onverkort indien een dergelijk voertuig na drie dagen wordt verplaatst naar een andere locatie binnen het onder 1 bedoelde gebied.

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Wormerland, 14 februari 2012

De secretaris, De burgemeester,