Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010
CiteertitelParkeerverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 2a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014art. A, art. C

27-02-2014

Gemeenteblad 2014, 36110

Onbekend
02-12-200901-07-2014nieuwe regeling

26-11-2009

Gemeenteblad 2009, 4.13

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2009;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING OP HET GEBRUIK VAN PARKEERPLAATSEN EN DE VERLENING VAN VERGUNNINGEN 2010

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

Artikel A

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • e.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • f.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • g.

  vergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • h.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • i.

  zone: binnen de gemeente gelegen door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten ter zake van het parkeren van een motorvoertuig;

 • j.

  parkeertijd: maximale tijd dat een motorvoertuig tegen betaling van het vastgestelde tarief in een zone mag staan.

 • k.

  wachtlijst: betreft een lijst voor een te verstrekken tweede bewonersvergunning of tweede bedrijfsvergunning op basis van volgorde van inschrijving.

Afdeling II Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

Artikel B
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel C
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Een vergunning kan in ieder geval worden verleend aan:

  • a.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont in een zone waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn (categorie 1: Inwoners);

  • b.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent, welk beroep of bedrijf is gevestigd in een zone waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die aantoont dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in een zone een motorvoertuig te parkeren (categorie 2: Bedrijven);

  • c.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent, waarbij regelmatig ter uitvoering van de hoofdactiviteit, tussen een vestiging van het bedrijf en bezorgadressen in de binnenstad van Zaltbommel, goederen per motorvoertuig moeten worden getransporteerd, (categorie 3: Bezorgen);

  • d.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die regelmatig in de binnenstad van Zaltbommel moet zijn om op woonadressen (para-) medische of maatschappelijke welzijnsdiensten te verlenen (categorie 4: Zorgen);

  • e.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die als huisarts praktijk houdt in de binnenstad van Zaltbommel (categorie 5: Praktijkhoudende huisartsen);

  • f.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die in een vooraf bepaalde periode bouw-, installatie- of onderhoudswerkzaamheden verricht aan een in een zone gelegen onroerende zaak waarbij het noodzakelijk is dat het voertuig in de directe nabijheid kan worden geparkeerd (categorie 6: Tijdelijke werkzaamheden);

  • g.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die deze gebruikt ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening (categorie 8: Gemeentelijke dienstverlening);

  • h.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die als bruidspaar of als gast van het bruidspaar op een trouwlocatie parkeert waar geen andere manier tot parkeren voor bruidsparen en gasten voorhanden is (categorie 9: Trouwlocaties);

  • i.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig dat gebruikt wordt ten behoeve van het uitoefenen en mogelijk maken van de weekmarkt gedurende de vastgestelde tijdstippen, en tevens gekoppeld is aan de noodzakelijke marktvergunning (categorie 10: Standplaatshouders weekmarkt).

 • 3.

  Inwoners, zoals bedoeld lid 2, onderdeel a, die uit hoofde van een andere categorie reeds een vergunning hebben, kunnen niet in aanmerking komen voor een vergunning van categorie I: Inwoners.

 • 4.

  Inwoners, zoals bedoeld in lid 2, onderdeel a, die uit hoofde van categorie I: Inwoners reeds een vergunning hebben, kunnen niet in aanmerking komen voor een vergunning van een andere categorie.

 • 5.

  Vergunning uit categorie I: Inwoners en categorie II: Bedrijven kunnen per huisnummer, ongeacht het aantal bewoners en bedrijven, maximaal één maal uitgegeven worden. Een tweede vergunning per huisnummer in de bedoelde categorieën is slecht dan mogelijk na plaatsing op de wachtlijst. Hiervoor kunnen burgemeester en wethouders nadere beleidsregels vaststellen.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere beleidsregels vaststellen met betrekking tot het toewijzen van vergunningen ter uitwerking van de categorieën als genoemd in artikel C lid 2.

Artikel D
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 2 maanden na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste 2 maanden verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel E
 • 1.

  Een vergunning wordt voor ten hoogste 12 maanden verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   de zone waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend;

  • d.

   het type of soort vergunning;

  • e.

   een uniek vergunningnummer.

Artikel F

Het college van burgemeester en wethouders kan een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in de zone, waarvoor de vergunning is verleend;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voor zijn vergunning heeft voldaan;

 • f.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • g.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • h.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel G
 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig op een parkeerapparatuurplaats te plaatsen of te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel H

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel I

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V Toezichtsbepalingen

Artikel J
 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de parkeercontroleurs werkzaam bij het bedrijf dat in opdracht van de gemeente hiermee is belast.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Afdeling VI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel K
 • 1.

  De Parkeerverordening 2009, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Parkeerverordening 2010’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 26 november 2009.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. Muurling

de voorzitter,

A.van den Bosch