Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Instellingsbesluit warenmarkten Zaltbommel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit warenmarkten Zaltbommel 2010
CiteertitelInstellingsbesluit warenmarkten Zaltbommel 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, eerste lid, en onder h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2011nieuwe regeling

05-04-2011

Gemeenteblad 2013, week 26

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit warenmarkten Zaltbommel 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

Gelet op artikel 160, eerste lid, en onder h, van de Gemeentewet

b e s l u i t e n :

 

in te stellen de volgende warenmarkten:

  • ·

    de dinsdagmarkt van 8.00 uur tot 12.30 uur in Zaltbommel;

  • ·

    de zaterdagmarkt van 09.00 uur tot 17.00 uur in Zaltbommel

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel in de vergadering van 5 april 2011.

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen

A.van den Bosch

TOELICHTING

Wet dualisering

Sinds de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur (7 maart 2002) zijn in de gemeente de bevoegdheden van de raad en het college ontvlecht. In dat kader zijn de bestuursbevoegdheden van de Gemeentewet geconcentreerd bij het college en zijn de kaderstellende en controlerende bevoegdheden van de raad versterkt. Artikel 160 van de Gemeentewet regelt de overheveling van de gemeentewettelijke bestuursbevoegdheden aan het college. Hieronder valt onder andere de bevoegdheid om jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen (artikel 160, eerste lid en onder h van de Gemeentewet).

Karakter instellingsbesluit

Het instellingsbesluit is te karakteriseren als een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Hiertegen kan dus bezwaar of beroep worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

De feitelijke indeling van de warenmarkten geschiedt met een separaat besluit op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Marktverordening Zaltbommel 2010.