Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening isolatie eigen woningen 2014
CiteertitelSubsidieverordening isolatie eigen woningen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-201401-05-2014nieuwe regeling

05-06-2014

Gemeenteblad 2014, Nr. 39170

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2014

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014;

Gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet; en

 • -

  artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende: Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2014

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is/zijn.

 • d.

  subsidieplafond: het plafond als bedoeld in artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie op basis van deze verordening met inachtneming van het subsidieplafond en onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,00.

Artikel 4 Doelgroep

Het college kan subsidie verstrekken aan een eigenaar - bewoner van een woning in de gemeente Zaltbommel. Een eigenaar - bewoner binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komt eveneens in aanmerking voor subsidie. Woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze subsidieverordening.

Artikel 5 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan alleen worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen bestaande woning.

Artikel 6 Subsidievereisten

1.Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende

vereisten:

  • a.

   de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar; en

  • b.

   aan de woning wordt tenminste één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

   • 1o

    het aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

   • 2o

    het aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

   • 3o

    gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen van gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is, of door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw.

   • 4o

    het vervangen van bestaand (dubbel) glas door HR++glas.

  • 2.

   Wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, komen uitsluitend de materiaalkosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

1.De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,00

per woning. Onder de subsidiabele kosten worden verstaan de kosten voor de uitvoering van de

maatregelen als genoemd onder 6.1, waarbij de loonkosten niet subsidiabel zijn als de bewoner

deze maatregelen zelf uitvoert.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie onder 1. genoemd, kan hiervan afwijken indien:

 • a.

  eigenaren/bewoners gebruik maken van de Burenbonus, de hoogte van de subsidie bedraagt

  dan een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750,00 per woning. Om voor

  de burenbonus in aanmerking te komen, dienen minimaal zes eigenaren/bewoners uit de

  gemeente Zaltbommel gelijktijdig subsidie aan te vragen.

 • b.

  een eigenaar/bewoner eerder gebruik heeft gemaakt van een regeling isolatiesubsidie bestaande

  woningbouw. Het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte

  van de subsidie.

Artikel 8 Aanvraag, behandeling en uitbetaling

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door het college ter beschikking gesteld formulier.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 4.

  Als het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3 na toepassing van het eerste lid dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt: de hoogste gerangschikte aanvraag komt het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 5.

  Binnen vier weken na het uitvoeren van de maatregel moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie zijn ingediend.

 • 6.

  Als het verzoek tot vaststelling compleet met gevraagde facturen en bankafschriften (betaalbewijzen) is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie als:

 • a.

  door het verlenen van de subsidie het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3 wordt overschreden;

 • b.

  uit de aanvraag en/of in te dienen rekening(en) bij het uitkeringsformulier blijkt, dat niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5 en artikel 6;

 • c.

  indien deze subsidie niet wordt aangevraagd door en niet ten goede komt aan de betreffende eigenaar-bewoner;

 • d.

  de maatregelen gericht zijn op het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, die gelden voor nieuwbouwwoningen;

 • e.

  voor de subsidiëring van isolatie van woningen die geen woonbestemming hebben of niet worden bewoond door de eigenaar;

 • f.

  de maatregel(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd al is/zijn uitgevoerd voordat de subsidie is toegekend.

 • g.

  de aanvrager van subsidie niet de gevraagde kopieën van rekeningen en kopieën van bankafschriften (betaalbewijzen) overlegt bij het uitkeringsformulier.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het voorlopig besluit tot subsidieverstrekking. Ingeval van aantoonbare overmacht kan door het college uitstel worden verleend.

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is aangevraagd, niet zullen worden verricht of dat niet aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Intrekking

De Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2011-2012 (vastgesteld op 7 juli 2011) en de Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2013 - 2014 (vastgesteld op 30 mei 2013) worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht wordt.

Artikel 13 Overgangsrecht

Aanvragen, binnengekomen vóór het van kracht worden van deze verordening en die vielen binnen het subsidieplafonds van de in 2011 vastgestelde Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2011-2012 en de in 2013 vastgestelde Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2013-2014 worden beoordeeld en afgehandeld op grond van voornoemde Subsidieverordeningen. Aanvragen die na het van kracht worden van deze verordening zijn ingediend, worden beoordeeld en afgehandeld op grond van deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 5 juni 2014 en werkt terug tot en met 1 mei 2014.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “ Subsidieverordening isolatie eigen woningen 2014”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van 5 juni 2014.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

M. Muurling

A. van den Bosch