Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Tijdelijk subsidiekader cliëntondersteuning Zaltbommel 2015 – 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijk subsidiekader cliëntondersteuning Zaltbommel 2015 – 2016
CiteertitelTijdelijk subsidiekader cliëntondersteuning Zaltbommel 2015 – 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervalt met ingang van 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zaltbommel 2014, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2014Nieuwe regeling

28-07-2014

Gemeenteblad 2014, Nr. 43004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijk subsidiekader cliëntondersteuning Zaltbommel 2015 – 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l;

Overwegende dat:

 • -

  gemeenten op grond van artikel 2.1.2 onder 4 g en 2.2.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor cliëntondersteuning;

 • -

  gemeenten en MEE Gelderse Poort afspraken hebben gemaakt over de continuïteit van de cliëntondersteuning in het regionaal transitiearrangement MEE Gelderse Poort welke afspraken namens de gemeenten in regio Rivierenland en MEE Gelderse Poort zijn ondertekend op 22 april 2014 en aanvullend zijn vastgesteld door de colleges van de individuele gemeenten en door ons college op 15 april 2014;

 • -

  cliëntondersteuning toegankelijk moet zijn voor alle burgers, maar zich vooral richt op burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving, waarbij het bijvoorbeeld gaat om burgers met chronische (psychiatrische) beperkingen, ziekte en/of ouderdomsverschijnselen en hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers.

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen het navolgende: Tijdelijk subsidiekader cliëntondersteuning gemeente Zaltbommel 2015 - 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit subsidiekader wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieaanvrager: MEE Gelderse Poort;

 • b.

  cliëntondersteuning: activiteiten die bijdragen aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie die toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving;

 • c.

  ASV: Algemene Subsidieverordening 2014 van de gemeente Zaltbommel;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het in het jaar 2015 continueren van ondersteuning, bieden met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor de volgende vormen van cliëntenondersteuning op individueel- en op groepsniveau waarvan de beschikbaarheid in 2015 wordt gecontinueerd en toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving:

  • -

   het geven van informatie en advies;

  • -

   vraagverheldering;

  • -

   toegang;

  • -

   korte ondersteuning;

  • -

   evaluatie zorg;

  • -

   lokale netwerken;

  • -

   intelligentieonderzoek;

  • -

   specialistische expertise;

  • -

   ondersteuning crisissituaties;

  • -

   groepswerk;

  • -

   langdurige trajecten;

  • -

   regionale netwerken;

  • -

   consultatie ouders;

  • -

   deskundigheidsbevordering;

  • -

   mediation/vertrouwenspersoon.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan alleen aangevraagd worden door MEE Gelderse Poort.

Artikel 4 Financieel kader op basis van de begroting

 • 1.

  De maximaal aan te vragen subsidie voor MEE Gelderse Poort voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 bedraagt € 164.940 en voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2016 € 123.706, mits de begroting 2015 en 2016 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad van Zaltbommel.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend om de volgende taken uit artikel 2.

 • 3.

  Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in vóór 1 september 2014.

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.

Artikel 6 Subsidieverlening

In afwijking van de termijnen in de ASV beslist het college uiterlijk op 1 oktober 2014 over de subsidieaanvraag, onder voorbehoud van de begrotingbehandeling.

Artikel 7 Voorwaarden

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de subsidieaanvrager heeft voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  voor cliëntondersteuning mag geen eigen bijdrage gevraagd worden;

 • b.

  er wordt zorg gedragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorziening cliëntondersteuning voor alle burgers;

 • c.

  met het oog op het belang van de cliënt werken de cliëntondersteuners op basis van professionele autonomie, vergelijkbaar met sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs;

 • d.

  het aanbod richt zich primair op het verbeteren of behouden van zelfredzaamheid en participatie van de doelgroep;

 • e.

  er wordt samengewerkt met lokale partners.

Artikel 8 Verplichtingen

Onverminderd de verplichtingen uit de ASV is de subsidieontvanger verplicht om:

 • a.

  een zodanig ingerichte administratie te voeren, dat te allen tijde voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan;

 • b.

  inzage te verlenen aan het college dan wel aan de door het college aangewezen ambtenaren of deskundigen in de administratie, indien dit naar het oordeel van het college nodig is voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidie;

 • c.

  onverwijld schriftelijk mee te delen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

 • d.

  op de door het college in de beschikking aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Voor de weigeringsgronden gelden de bepalingen uit de ASV 2014 hoofdstuk 4.

Artikel 10 Subsidievaststelling

Voor de subsidievaststelling gelden de bepalingen uit de ASV 2014 hoofdstuk 7.

Artikel 11 Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Bevoorschotting wordt vermeld in de beschikking.

 • 2.

  Bevoorschotting vindt plaats in vier gelijke termijnen: voor 1 februari, voor 1 april, voor 1 juli en voor 1 oktober.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk subsidiekader cliëntondersteuning gemeente Zaltbommel 2015 - 2016.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommelin de vergadering van 28 juli 2014.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

drs. L.H. Derksen

de burgemeester,

A.van den Bosch