Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Bezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999
CiteertitelBezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt de Bezoldigingsverordening zoals vastgesteld door de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/uitwerkingsovereenkomst, art. 3:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1999Nieuwe regeling

04-01-1999

Gemeenteblad, 1999, 3.1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999

 

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

Overwegende dat het in het kader van een goed personeelsbeleid aanbeveling verdient om een bezoldigingsverordening vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

gelet op het behandelde in de vergadering van de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 17 november 1998;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende:Bezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar : 1 hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn (artikel 1:1, lid 1 sub a CAR/UWO), 2 de werknemer zoals bedoeld in artikel 2:5 en 2:5:1 van de CAR/UWO,

 • b.

  salaris : het bedrag van de schaal hetwelk aan de ambtenaar is toegekend of indien voor de betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag (artikel 3:1, lid 2 sub b CAR/UWO),

 • c.

  uurloon : 1/156 gedeelte van het - zo nodig naar een volledige betrekking herberekende - salaris van de ambtenaar per maand,

 • d.

  salarisschaal : de voor een betrekking of voor een aantal betrekkingen tezamen ter bepaling van het salaris geldende opklimmende reeks van bedragen, waaronder mede begrepen de bedragen welke gelden ter verhoging van het salaris als gevolg van diensttijduitloop (artikel 3:1, lid 2 sub a CAR/UWO),

 • e.

  maximum salaris : het hoogste bedrag van een salarisschaal,

 • f.

  bezoldiging : het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - alsmede het bedrag van de waarnemingstoelage (artikel 3:1, lid 2 sub c CAR/UWO),

 • g.

  functie : het geheel van werkzaamheden dat blijkens een functiebeschrijving aan de ambtenaar is opgedragen,

 • h.

  functiewaarderings-onderzoek het op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies met als criterium de relatieve zwaarte van het werk,

 • i.

  conversie-tabel : overzicht van omzetting van functiewaardering in hoofdgroepen en punten naar salarisschalen,

 • j.

  volledige betrekking : een betrekking met een formele arbeidsduur van 36 werkuren per week, (artikel 1:1, lid 1 sub k CAR/UWO),

 • k.

  drie-rangenstelsel : het stelsel waarbij per functie drie rangen worden vastgesteld, de aanloopschaal, de functieschaal en de uitloopschaal,

 • l.

  aanloopschaal : schaal waarin een ambtenaar wordt geplaatst als deze (nog) niet aan de functie-eisen voldoet (één schaal onder de functieschaal),

 • m.

  functieschaal : de schaal die voor een functie wordt vastgesteld aan de hand van het functiewaarderingsonderzoek en door toepassing van de conversie-tabel,

 • n.

  uitloopschaal : de schaal die kan worden toegekend aan een ambtenaar, die meer dan bovenmatige prestaties levert, op voorwaarde dat een beoordeling heeft plaatsgevonden en betrokkene drie jaren het maximum salaris van de functieschaal heeft genoten, (zie artikel 12).

 • o.

  persoonlijke schaal : de schaal die een ambtenaar wordt toebedeeld op persoonlijke gronden, zoals garantie of bij het ontbreken van een functieschaal.

 • p.

  personeels-beoordeling een op schrift gestelde kwalificatie betreffende de wijze van uitoefenen van de functie door de ambtenaar en het door hem daarbij getoonde gedrag gedurende een beoordelingstijdvak.

Artikel 2 uitbetalen bezoldiging

 • 1.

  Het recht op bezoldiging vangt aan op de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op bezoldiging aan op de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  De bezoldiging wordt per kalendermaand uitbetaald.

 • 3.

  Het recht op bezoldiging eindigt op de dag waarop het ontslag ingaat of met ingang van de dag na het overlijden van de ambtenaar.

Artikel 3 berekening over gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris, een emolument of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het uit te betalen bedrag naar evenredigheid berekend door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal kalenderdagen van die maand dat onder de arbeidsrelatie valt.

Artikel 4 bepaling salarisschaal

Het salaris van de ambtenaar, wiens salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, wordt vastgesteld op een bedrag volgens de salarisschalen of, indien voor zijn betrekking een vast bedrag geldt, op een bedrag, zoals opgenomen is in één van de bij deze verordening behorende bijlagen.

Artikel 5
 • 1.

  De toepassing van bijlage II dan wel IIa van de CAR/UWO vindt plaats conform hetgeen bepaald is in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de CAR/UWO.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie-tabel de voor de ambtenaar geldende functieschaal.

 • 3.

  Anders dan bij wijze van disciplinaire straf als bedoeld in hoofdstuk 16 van de CAR/UWO kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gelden met een lager maximum salaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

Artikel 6 salaris bij aanstelling

 • 1.

  Wanneer de ambtenaar (nog) niet aan de functie-eisen voldoet of nog geen juist beeld is verkregen van zijn wijze van functioneren kan hij worden aangesteld in één salarisschaal lager dan de in artikel 1 genoemde functieschaal (de zogenaamde aanloopschaal).

 • 2.

  Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door het toekennen van een hogere salarisschaal, indien daarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

Artikel 7 periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar wordt bij normaal goed functioneren jaarlijks verhoogd tot het naast hogere bedrag binnen de voor hem geldende salarisschaal.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend per 1 januari van elk kalenderjaar totdat het maximum van de geldende schaal is bereikt.

Artikel 8 extra salarisverhoging

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de ambtenaar, die het maximum salaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, een extra salarisverhoging toekennen tot een in de salarisschaal genoemd bedrag op grond van bovenmatige bekwaamheid, geschiktheid en ijver;

 • 2.

  De extra verhoging kan ingaan per eerste van elke kalendermaand. Bij toepassing van een extra verhoging blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet.

Artikel 9 niet toekennen periodieke salarisverhoging

 • 1.

  Bij onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid of ijver van de ambtenaar, blijkens een voor de ambtenaar opgemaakte personeelsbeoordeling, kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat ten aanzien van hem salarisverhogingen, als bedoeld in artikel 7, achterwege worden gelaten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadien bepalen dat de salarisverhogingen, welke met toepassing van het eerste lid achterwege zijn gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht, alsnog worden toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijke mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissingen hebben geleid.

Artikel 10 salaristoekenning bij hogere schaal

Wanneer voor de ambtenaar een salarisschaal gaat gelden met een hoger maximum salaris wordt voor het bepalen van het salaris de volgende berekeningsmethode gehanteerd:

 • a.

  indien relevant wordt eerst de jaarlijkse verhoging bedoeld in artikel 7 lid 1 toegepast,

 • b.

  betrokkene wordt een salaris toegekend conform de hogere schaal met het bedrag van die schaal dat direct boven het onder a. verkregen bedrag ligt,

 • c.

  wanneer het verschil tussen het nieuwe salarisbedrag en het onder a. gehanteerde salaris minder is dan 75% van het verschil tussen onder a. gehanteerde bedrag en het bedrag van de oude schaal dat daar direct onder ligt, dan wordt het naast hogere salarisbedrag van de nieuwe schaal gehanteerd,

 • d.

  indien relevant worden extra verhogingen bedoeld in artikel 8 lid 1 toegepast.

Artikel 11 salarisbepaling bij deeltijdarbeid

Het salaris van de ambtenaar met een niet-volledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 12 toekenning uitloopschaal

De ambtenaar, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders blijk geeft van bovenmatige bekwaamheid, geschiktheid en ijver, kan worden bevorderd naar de naast hoger gelegen salarisschaal (de zogenaamde uitloopschaal) wanneer zijn salaris gedurende drie jaar het maximum van de voor hem geldende functieschaal heeft bedragen.

De bevordering naar deze uitloopschaal is geen automatisme.

Artikel 13 gratificatie

 • 1.

  Aan de ambtenaar, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders bijzondere prestaties heeft geleverd of onder bijzondere omstandigheden zijn functie heeft moeten vervullen, kan een gratificatie worden toegekend. Het bedrag van deze gratificatie wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 2.

  Een gratificatie als bedoeld in lid 1 dient een incidenteel karakter te hebben.

Artikel 14 arbeidsmarkttoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend over een tijdvak dat vooraf is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar.

 • 3.

  De toelage eindigt op de vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd daartoe aanleiding geeft kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste lid worden toegekend.

Artikel 15 toelage voor wacht - en consignatiediensten

 • 1.

  De ambtenaar, die belast is met het verrichten van wacht- en consignatiedienst, geniet hiervoor een toelage.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere regels vast met betrekking tot het toekennen en de hoogte van de in lid 1 bedoelde toelage.

Artikel 16 toelage voor onregelmatige diensten

 • 1.

  Wanneer sprake is van het verrichten van incidenteel onregelmatig werk vindt compensatie en/of vergoeding per geval plaats conform artikel 3.2. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling.

 • 2.

  Wanneer sprake is van structureel onregelmatig werk, dan wordt/worden er persoonlijke afspraken met de ambtenaar/ambtenaren gemaakt betreffende compensatie en/of vergoeding. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 17 afbouw toelagen ex artikel 15 en 16

 • 1.

  Indien een ambtenaar gedurende een onafgebroken periode van minimaal 24 maanden werkzaamheden heeft verricht ingevolge artikel 15 en/of 16 en deze werkzaamheden komen te vervallen buiten het toedoen of schuld van de ambtenaar, dan worden er persoonlijke afspraken gemaakt over de afbouw van deze toelage. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Uitgangspunt bij een afbouwregeling is:

  • -

   gedurende het eerste twaalf maanden een bedrag van 100% van de inkomstenderving;

  • -

   gedurende het tijdvak van de dertiende tot en met de vierentwintigste maand 75% van de oorspronkelijke inkomstenderving.

  • -

   gedurende het tijdvak van de vijfentwintigste tot en met de zesendertigste maand 50% van de oorspronkelijke inkomstenderving.

  • -

   gedurende het tijdvak van de zevenendertigste tot en met de achten veertigste maand 25% van de oorspronkelijke inkomstenderving.

Artikel 18 overneming salarismaatregelingen sector gemeenten

 • 1.

  Indien in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg sector gemeenten in de salarissen van het gemeentepersoneel een wijziging wordt aangebracht welke een algemeen karakter draagt, wordt door burgemeester en wethouders met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat een overeenkomstige wijziging aangebracht in de salarissen van de ambtenaren.

 • 2.

  Van de wijziging bedoeld in het vorige lid stellen burgemeester en wethouders de raad in kennis.

Artikel 19 slotbepalingen

 • 1.

  Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders in de geest van deze verordening.

 • 2.

  De verordening wordt geacht op 1 januari 1999 in werking te zijn getreden. Op deze datum vervallen de eerder vastgestelde Bezoldigingsverordeningen van de gemeenten Brakel, Kerkwijk en Zaltbommel.

 • 3.

  De verotrdening kan worden aangehaald als 'Bezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

gehouden d.d 4 januari 1999

De raad voornoemd

de secretaris, de voorzitter,

Bijlage 1 bij de 'Bezoldigingsverordening gemeente Zaltbommel 1999'

Lijst met vastgestelde bedragen voor bepaalde werkzaamheden.

deze lijst bevat de volgende twee werkzaamheden:

 • 1.

  deurwaarder € 99,83 bruto per maand nominaal.

 • 2.

  beiaardier € 429,89 bruto per maand

  Dit bedrag wordt met een gelijk percentage aangepast als dat welke bij algemene salarisverhogingen van toepassing is op bijlage II als bedoeld in artikel 3:1, eerste lid van de CAR/UWO.