Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018wijziging bestaande regeling

17-05-2018

gmb-2018-137604

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2018;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende: Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

Artikel I
 • A.

  Artikel 2 komt als volgt te luiden:

  Artikel 2 Gebiedsomschrijving

  Deze verordening is van toepassing binnen het afgebakende gebied van de gemeente Zaltbommel zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaarten (bijlage 1 en 2).

 • B.

  Aan artikel 7 wordt na lid 1 het volgende toegevoegd:

  Artikel 7 Belastingtarief

  • 1.

   Iedere vestiging binnen het aangewezen gebied zoals weergegeven in bijlage 2 waarbij een openbare aankondiging aanwezig is betaalt een bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde zoals beschreven in artikel 6 volgens de volgende staffel:

   WOZ-waarde

   Jaarlijkse bijdrage

    

    

    

    

   Minder dan € 100.000

   120,00

   Van € 100.000 tot € 250.000

   300,00

   Van € 250.000 tot € 500.000

   600,00

   Van € 500.000 tot € 1.000.000

   900,00

   Van € 1.000.000 tot 2.500.000

   1.200,00

   Van € 2.500.000 tot 5.000.000

   1.800,00

   Van € 5.000.000 tot € 10.000.000

   3.200,00

   € 10.000.000 of meer

   7.200,00

  • 2.

   Indien de waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting.

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede en derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2018;

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2018.

Bijlage 2

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel inzijn vergadering van donderdag 17 mei 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier drs. M.S.P. (Monique) Muurling

de voorzitter, dr. J.P. (Peter) Rehwinkel