Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Bommelerwaard 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Bommelerwaard 2019
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Bommelerwaard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 4. artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluiten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201921-02-2019Nieuwe regeling

21-02-2019

gmb-2019-59797

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Bommelerwaard 2019

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van 15 januari 2019;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel 2019.

 

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Sociaal domein: het geheel van regelingen met betrekking tot de Wmo, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet;

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel;

  • c.

   Adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Zaltbommel.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  Het doel van het instellen van de adviesraad sociaal domein is het betrekken van inwoners uit de gemeente Zaltbommel bij aangelegenheden die betrekking hebben op het sociaal domein.

 • 2.

  Het doel van de adviesraad is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening, beleidsvorming en uitvoering binnen het sociaal domein te verbeteren.

 • 3.

  De adviesraad is niet bevoegd voor zaken waarvoor de regionale cliëntenraad Werkzaak Rivierenland bevoegd is.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De adviesraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college over het gevoerde en te voeren gemeentelijk beleid aangaande het sociaal domein. Alle adviezen van de adviesraad aan het college worden onverkort ter kennisname aan de gemeenteraad verstrekt.

 • 2.

  De adviesraad heeft tot taak het college te informeren over door de adviesraad gesignaleerde knelpunten of ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van beleid aangaande het sociaal domein.

 • 3.

  De adviesraad heeft tot taak het op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Artikel 4 Omvang en samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden, inclusief een in functie benoemde, onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  De adviesraad wordt samengesteld uit:

  • a.

   Betrokken inwoners van de gemeente Zaltbommel;

  • b.

   Een vertegenwoordiging vanuit de kerk;

  • c.

   Daar waar mogelijk een evenredige verdeling van leeftijd, geslacht, afkomst uit de stad en dorpen en van culturele en religieuze achtergrond.

 • 3.

  Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, wordt de samenstelling van de adviesraad evenredig verdeeld naar aantallen personen van de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met:

  • a.

   een politieke functie binnen de gemeente Zaltbommel;

  • b.

   het lidmaatschap van een andere door het gemeentebestuur van Zaltbommel ingestelde advies- en/of bestuurscommissie;

  • c.

   het beroepsmatig werkzaam zijn bij de gemeente Zaltbommel.

Artikel 5 Werving en Selectie

 • 1.

  Bij een vacature van de adviesraad wordt in de lokale media een oproep geplaatst.

 • 2.

  De adviesraad stelt ten behoeve van de werving een competentieprofiel op.

 • 3.

  De adviesraad stelt een werving- en selectiecommissie in, welke bestaat uit de voorzitter, de ambtelijk secretaris en een lid van de adviesraad.

 • 4.

  Deze commissie verzorgt de werving en selectie en doet een voordracht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de te benoemen leden.

Artikel 6 Aanwijzing en zittingsduur leden

 • 1.

  De leden worden benoemd door het college.

 • 2.

  De onafhankelijk voorzitter van de adviesraad wordt in functie benoemd.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden van de adviesraad is vier jaar, welke periode maximaal eenmaal verlengd kan worden.

 • 4.

  Een lid van de adviesraad kan zijn lidmaatschap tussentijds middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen.

 • 5.

  Naast het vermelde in het vierde lid eindigt het lidmaatschap door:

  • a.

   aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   overlijden;

  • c.

   ontslag door het college wegens het niet meer voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap als genoemd in artikel 4, vierde lid;

  • d.

   verhuizing buiten de gemeente Zaltbommel.

Artikel 7 Overleg

 • 1.

  De adviesraad komt ten minste vier keer per jaar bijeen en verder zoveel als dit nodig is.

 • 2.

  Op verzoek van de adviesraad en na overleg kunnen medewerkers van de gemeente en/of de verantwoordelijk wethouder aanwezig zijn.

 • 3.

  Ten minste éénmaal per jaar staat het onderwerp ‘werkzaamheden en het functioneren van de adviesraad’ op de agenda.

 • 4.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar.

 • 5.

  Een vergadering wordt openbaar aangekondigd. Deze aankondiging vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd, plaats en agenda van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en daarbij behorende voorstellen kan inzien.

 • 6.

  De gemeente Zaltbommel betrekt de adviesraad in een zo vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming van beleid en regeling betreffende het sociaal domein.

Artikel 8 Ondersteuning van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die geen deel uitmaakt van de adviesraad. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor een goede ondersteuning van de adviesraad, opdat deze zijn taken op een goede wijze kan uitvoeren.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de adviesraad een vergaderkalender samen.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris stelt in overleg met de voorzitter van de adviesraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris verzendt de agenda en benodigde stukken uiterlijk zeven dagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden.

 • 5.

  De ambtelijk secretaris maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze aan de leden.

 • 6.

  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de adviezen van de adviesraad worden voorgelegd aan het college.

 • 7.

  De ambtelijk secretaris draagt in overleg met de adviesraad zorg voor de bewaking van het budget zoals dat opgenomen is in de begroting ten behoeve van de werkzaamheden van de adviesraad.

Artikel 9 Werkwijze advisering

 • 1.

  Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de adviesraad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd.

 • 2.

  De vraag om advies wordt begeleid door de aan het voorgestelde besluit ten grondslag liggende stukken, motivering en andere relevante informatie inclusief de planning van het besluitvormingsproces.

 • 3.

  De adviesraad brengt het advies uit uiterlijk vier weken na ontvangst van de vraag om advies.

  • a.

   Het besluit omtrent de advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen;

  • b.

   Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter;

  • c.

   Minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan het college de adviesraad vragen te adviseren waarbij wordt afgeweken van de termijnen, genoemd in lid 3 van dit artikel.

 • 5.

  Het college bericht de adviesraad binnen 4 weken na het uitbrengen van het advies of het advies geheel of op onderdelen wordt overgenomen. In de berichtgeving worden de argumenten gegeven voor het standpunt van het college.

 • 6.

  Op verzoek van de adviesraad kan het college aanvullende faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de adviesraad.

Artikel 10 Vergoedingen en budget

 • 1.

  De vergoeding voor de leden van de adviesraad bedraagt per bezochte vergadering, tot een maximum van 10 vergaderingen per jaar. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en in de Circulaire vergoeding politieke ambtsdragers gemeenten onder het kopje Commissieleden gepubliceerd.

 • 2.

  De vergoeding wordt tweemaal per jaar uitbetaald.

 • 3.

  Voor de voorzitter wordt op jaarbasis een aanvullende vergoeding van € 300,- beschikbaar gesteld.

 • 4.

  Daarnaast wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor kosten die verband houden met:

  • a.

   Deskundigheidsbevordering;

  • b.

   Het inwinnen van advies;

  • c.

   Raadpleging van de achterban;

  • d.

   Geven van voorlichting;

  • e.

   Bijwonen studiedagen of symposia;

  • f.

   Het organiseren van groepsbindende activiteiten;

  • g.

   Organisatiekosten.

 • 5.

  Jaarlijks brengt de adviesraad verslag uit aan het college over de activiteiten en bevindingen van het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financiële paragraaf verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 11 Geheimhouding en privacy

 • 1.

  Aan de leden van de adviesraad wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie.

 • 2.

  In overleg tussen het college en de adviesraad kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over geheimhouding bij onder embargo verstrekte stukken.

 • 3.

  Met alle door de gemeente verstrekte informatie wordt door alle betrokkenen integer en conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming omgegaan.

Artikel 12 Overige bepalingen

De adviesraad behandelt geen klachten of situaties die op individuen betrekking hebben.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt, na bekendmaking, in werking op 21 februari 2019. Per die datum vervalt de Verordening Wmo-raad Zaltbommel 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Adviesraad Sociaal Domein Bommelerwaard 2019.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2019.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

drs. M.S.P.Muurling

de voorzitter,

dr. J.P.Rehwinkel