Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel 2018
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201925-05-2018Nieuwe regeling

15-11-2018

gmb-2019-160162

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel 2018

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018;

 

Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

Besluit:

 

Vast te stellen de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel 2018.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Zaltbommel, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zaltbommel.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Zaltbommel en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Zaltbommel was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college kan over een ingezetene van de gemeente Zaltbommel gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die vooraf schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college wijst aan:

 • 1.

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie;

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel 2018.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 november 2018.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

drs. M.S.P.Muurling

de voorzitter,

dr. J.P. (Peter)Rehwinkel