Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-315639

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen binnen de gemeente Zaltbommel;

 • b.

  particulier graf: een zandgraf, grafkelder of graftombe daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke resten, het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het (ondergronds doen) verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf of keldergraf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke resten;

 • d.

  particulier urnengraf: een zandgraf of grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het (ondergronds doen) verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  particulier kindergraf tussen 1-12 jaar: een particulier graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen in de leeftijd tussen 1 en 12 jaar;

 • g.

  particulier kindergraf tot 1 jaar: een particulier graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen onder de 1 jaar;

 • h.

  particuliere urnennis: een nis in een urnenmuur, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  algemene urnenbewaarplaats: een bewaarplaats in de aula Nieuwe Tijningen (kan in gebruik worden genomen bij belangstelling), niet toegankelijk voor publiek;

 • j.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene of doodgeborene;

 • k.

  urn: een voorwerp ter berging van as of van één of meer asbussen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop voor algemene graven mag worden verstrooid;

 • m.

  onderhoud: voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een éénmalig recht geheven gelijk aan de duur van de grafrusttermijn van degene, die een uitsluitend recht of een verlenging daarvan heeft verkregen of een algemeen (urnen)graf in gebruik heeft genomen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van de stoffelijke resten of asbus op rechterlijk bevel;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven;

 • c.

  de op kosten van de gemeente uitgevoerde bijzettingen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

Alle rechten als genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, genoemd in artikel 5, eerste lid, worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Alle rechten als genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten, indien gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, de rechten betaald worden in twaalf gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld. De volgende termijnen vervallen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten, indien geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, de rechten betaald worden binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019’ vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2020’.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van donderdag 12 december 2019

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. (Monique)Muurling

de voorzitter,

dhr. P.C. (Pieter) vanMaaren

Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

 

Hoofdstuk 1 Verlenen en verlengen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/urnen- nis bedraagt het tarief voor een periode van 30 jaar:

 

1.1.1

voor een particulier dubbelgraf (waarin in 2 lagen begraven mag worden of 2 graven naast elkaar) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 2.535,00

1.1.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 1.902,00

1.1.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€ 5.070,00

1.1.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 633,00

1.1.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (één bijzetting per graf)

€ 318,00

1.1.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 1.902,00

1.1.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€ 3.042,00

1.1.8

voor een particuliere gedenkplaats om een gedenkplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil

€ 138,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/urnennis bedraagt het tarief voor een periode van 20 jaar:

 

1.2.1

voor een particulier dubbelgraf (waarin in 2 lagen begraven mag worden of 2 graven naast elkaar) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 1.690,00

1.2.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 1.268,00

1.2.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€ 3.380,00

1.2.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 422,00

1.2.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (een bijzetting per graf)

€ 212,00

1.2.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 1.268,00

1.2.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€ 2.028,00

1.2.8

voor een particuliere gedenkplaats om een gedenkplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil

€ 92,00

 

 

 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/ urnennis/grafkelder/graftombe bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar:

 

1.3.1

voor een particulier dubbelgraf (waarin in 2 lagen begraven mag worden of 2 graven naast elkaar) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 845,00

1.3.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 634,00

1.3.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€ 1.690,00

1.3.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 211,00

1.3.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (één bijzetting per graf)

€ 106,00

1.3.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 634,00

1.3.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€ 1.014,00

1.3.8

voor een particuliere gedenkplaats om een gedenkplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil

€ 46,00

 

 

 

1.4

Voor het verlenen van het gebruiksrecht van een algemeen zand/keldergraf of urnengraf bedraagt het tarief voor een periode van 10 jaar

€ 230,00

 

 

 

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf/urnengraf/urnen- nis bedraagt het tarief voor onbepaalde tijd:

 

1.5.1

voor een particulier dubbelgraf (waarin in 2 lagen begraven mag worden of 2 graven naast elkaar) voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 9.203,00

1.5.2

voor een particulier enkelgraf voor een overledene (ouder dan 12 jaar)

€ 6.902,00

1.5.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep begraven mogelijk is en gekozen wordt voor twee bijzettingen één diep

€ 18.406,00

1.5.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar (één bijzetting per graf)

€ 2.300,00

1.5.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan één jaar (één bijzetting per graf)

€ 1.150,00

1.5.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 6.902,00

1.5.7

voor een particuliere grafkelder of graftombe

€ 11.044,00

1.5.8

voor een particuliere gedenkplaats om een gedenkplaatje aan te brengen op de herdenkingszuil

€ 414,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een overleden persoon ouder dan 12 jaar wordt geheven

€ 1.015,00

2.2

Voor het begraven van een overleden kind tussen 1 en 12 jaar wordt geheven

€ 508,00

2.3

Voor het begraven van een overleden kind jonger dan 1 jaar wordt geheven

€ 254,00

2.4

Voor het begraven op zaterdag worden de rechten, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 van 1 november tot 1 april tussen 10:00 uur en 14:00 uur verhoogd met

€ 478,00

2.5

Voor het begraven buiten normale uren op doordeweekse dagen worden de rechten, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 verhoogd met

€ 159,00

2.6

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het begraven op zaterdag, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 185,00

2.7

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het begraven op doordeweekse dagen van 1 november tot 1 april tussen 10:00 en 14:00 uur binnen de normale tijden, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 106,00

2.8

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het begraven op doordeweekse dagen van 1 november tot 1 april tussen 10:00 en 14:00 uur buiten de normale tijden. bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 133,00

 

(Onder normale uren wordt verstaan: de begin- en eindtijd van de dienst vallen op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur, uitgezonderd de algemene erkende feestdagen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Asbezorging

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn in een particulier urnengraf/nis, particulier graf of in een algemeen urnengraf in bijzijn van de familie wordt geheven

€ 254,00

3.2

Voor het afgeven van een asbus, die in een later stadium zonder familie wordt bijgezet door de beheerder wordt geheven

€ 204,00

3.3

Voor het (ondergronds doen) verstrooien van as op een particulier graf of urnengraf in het bijzijn van familie wordt geheven

€ 254,00

3.4

Voor het (ondergronds doen) verstrooien van as op een particulier graf of urnengraf zonder familie wordt geheven (alleen mogelijk binnen de normale uren)

€ 204,00

3.5

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld in aanwezigheid van familie wordt geheven

€ 204,00

3.6

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld zonder familie wordt geheven

€ 153,00

3.7

Voor het aannemen en bewaren van een asbus of sierurn in de algemene urnenbewaarplaats in de aula van Nieuwe Tijningen (niet toegankelijk voor publiek), wordt geheven

€ 204,00

3.8

Voor het bijzetten van een urn of verstrooien in een graf op zaterdag worden de rechten, bedoeld in 3.1 en 3.3. verhoogd met

€ 240,00

3.9

Voor het bijzetten van een urn of verstrooien in een graf buiten normale uren op doordeweekse dagen worden de rechten, bedoeld in 3.1. en 3.3 verhoogd met

€ 80,00

3.10

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld op zaterdag worden de rechten, bedoeld in 3.5 verhoogd met

€ 120,00

3.11

Voor het verstrooien van as op het algemene strooiveld buiten normale uren op doordeweekse dagen worden de rechten, bedoeld in 3.5 verhoogd met

€ 40,00

3.12

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het bijzetten of verstrooien op zaterdag, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

 

€ 93,00

3.13

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het bijzetten of verstrooien op doordeweekse dagen binnen de normale tijden, bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 53,00

3.14

Een toeslag wordt geheven bij het uitlopen van het bijzetten of verstrooien op doordeweekse dagen buiten de normale tijden. bedoeld in 2.1. t/m 2.3 per half uur

€ 67,00

 

(Onder normale uren wordt verstaan: de begin- en eindtijd van de dienst vallen op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur, uitgezonderd de algemene erkende feestdagen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

 

4

Voor het afgeven van vergunningen voor het aanleggen van een grafkelder of –tombe, het hebben en houden van grafbedekking of het aanleggen van een graftuin, gedurende de grafrechtperiode, wordt geheven voor:

 

4.1

de aanleg van een grafkelder of -tombe

€ 282,00

4.2

de aanleg van een grafkelder voor één of twee asbussen/sierurnen

€ 225,00

4.3

het plaatsen van een gedenkteken, kruis, zerk, of ornament of grafbeplanting

€ 156,00

4.4

het plaatsen van een in de grond verankerd naamplaatje, waarbij het beheer van de bovengrondse grafruimte aan de gemeente is overgedragen

€ 156,00

4.5

Voor het plaatsen van een metalen herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil als herdenkingsplaats (elders begraven, verstrooid of vermist), na het verstrooien op het algemene strooiveld, na het opheffen van het graf na het verlopen van het uitsluitend recht wordt geheven (verplaatst naar grafbedekking vanuit asverstrooiing)

€ 78,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Opgraven en ruimen

 

5.1

Voor het opgraven van een overledene voor herbegraving/crematie elders wordt geheven

€ 1.015,00

5.2

Voor het opgraven en het weer terugplaatsen van een overledene in hetzelfde graf wordt geheven

€ 508,00

5.3

Voor het na het opgraven en het weer herbegraven van een overledene in een ander graf op de betrokken begraafplaats wordt geheven

€ 1.523,00

5.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

€ 255,00

5.5

Voor het na het opgraven weer terugplaatsen van een asbus in een ander urnengraf of nis op de begraafplaats wordt geheven

€ 255,00

5.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende, na de verplichte grafrusttermijn van 10 jaar en voor het verstrijken van de grafrechtperiode van 20 of 30 jaar, wordt geheven

€ 508,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Onderhoud

 

6

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven van degene, die een uitsluitend recht heeft gekregen,

 

6.1

voor een periode van 30 jaar:

 

6.1.1

voor een particulier dubbel graf

€ 1.365,00

6.1.2

voor een particulier enkelgraf

€ 1.023,00

6.1.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep mogelijk is

€ 2.727,00

6.1.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar

€ 345,00

6.1.5.

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 171,00

6.1.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 678,00

6.1.7

voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 69,00

 

 

 

6.2.

voor een periode van 20 jaar:

 

6.2.1

voor een particulier dubbel graf

€ 910,00

6.2.2

voor een particulier enkelgraf

€ 682,00

6.2.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep mogelijk is

€ 1.818,00

6.2.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar

€ 230,00

6.2.5.

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 114,00

6.2.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 452,00

6.2.7

Voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 46,00

 

 

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven

 

6.3

voor een periode van 10 jaar:

 

6.3.1

voor een algemeen zand/keldergraf of urnengraf

€ 226,00

6.3.2

voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 23,00

 

 

 

 

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven van degene, die een verlenging van het uitsluitende recht (alleen particuliere graven) heeft verkregen

 

6.4

voor een periode van 10 jaar:

 

6.4.1

voor een particulier dubbel graf

€ 455,00

6.4.2

voor een particulier enkelgraf

€ 341,00

6.4.3

voor een particulier dubbelgraf NAAST elkaar, waar tweediep mogelijk is

€ 909,00

6.4.4

voor een particulier graf voor een overleden kind tussen 1 en 12 jaar

€ 115,00

6.4.5

voor een particulier graf voor een overleden kind jonger dan 1 jaar

€ 57,00

6.4.6

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 226,00

6.4.7

voor een gedenkplaatje op het gedenkteken

€ 23,00

 

 

 

6.5

voor een periode van 20 jaar, de tarieven van het betreffende graf genoemd onder 6.2.1 tot en met 6.2.7

 

 

 

 

6.6

voor een periode van 30 jaar, de tarieven van het betreffende graf genoemd onder 6.1.1 tot en met 6.1.7

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2019

de griffier,

drs. M.S.P.Muurling