Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2020
CiteertitelVerordening rioolaansluitrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-315682

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2020

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLAANSLUITRECHTEN 2020

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder aansluiten op de gemeentelijke riolering verstaan het aansluitbaar maken van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

 • b.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen en de van gemeentewege gerealiseerde en in gemeentelijk eigendom zijnde Individuele Behandelingssystemen voor Afvalwater (IBA).

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak.

 • d.

  onder tuinbouwriool verstaan het rioolstelsel dat specifiek aangelegd is voor de afvoer van afvalwater van (glas)tuinbouwbedrijven dat met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vervuild is. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de specifiek daarvoor gebouwde zuiveringsinstallatie in Zaltbommel.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  ter zake van het genot van de in het tweede lid omschreven door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst wordt onder de naam “rioolaansluitrechten” een éénmalig recht geheven.

 • 2.

  onder een in het eerste lid bedoelde dienst wordt verstaan:

  • a.

   het aanleggen of wijzigen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding met eventueel een pompunit van het aansluitpunt op de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom naar de gemeentelijke riolering en/of

  • b.

   het plaatsen of wijzigen van een Individuele Behandeling Afvalwatersysteem (IBA) en/of

  • c.

   het aanleggen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding met een pompunit ten behoeve van de afvoer van met gewasbeschermingsmiddelen en/of nutriënten vervuild water vanuit een (glas)tuinbouwbedrijf via het specifiek daarvoor aangelegde “Tuinbouwriool” naar het specifiek voor dit doel gebouwde zuiveringsinstallatie en/of

  • d.

   het verzwaren van een bestaande aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding met een pompunit ten behoeve van de afvoer van met gewasbeschermingsmiddelen en/of nutriënten vervuild water vanuit een (glas)tuinbouwbedrijf via het specifiek daarvoor aangelegde “Tuinbouwriool” naar het specifiek voor dit doel gebouwde zuiveringsinstallatie.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Het recht wordt geheven van degene die op het tijdstip van aansluiting het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het aan te sluiten eigendom.

 • 2.

  Als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt degene die op het tijdstip van aansluiting als zodanig bij het Kadaster bekend staat, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat op dat tijdstip een ander de genothebbende krachtens bezit, eigendom of beperkt recht was.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing als sprake is van een nieuwe aansluiting in het kader van bouwgrondexploitatie.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a en b, wordt geheven per aansluiting;

 • 2.

  Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder c wordt geheven per aansluiting, vermeerderd met een bedrag per bruto vierkante meter glas. De bruto vierkante meters glas worden in het horizontale vlak gemeten, waarbij alle glasopstanden en/of daarmee gelijk te stellen opstallen en/of teeltvoorzieningen en/of teeltondersteunende voorzieningen van het aangesloten bedrijf gemeten worden, ongeacht het gebruik van de glasopstanden of voorzieningen op dat moment. De bruto vierkante meters glas zijn daarbij bepalend voor de capaciteit van de aansluiting met 0,5m³/u/ha.

 • 3.

  Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder d wordt geheven per bruto vierkante meter glas. De bruto vierkante meters glas worden in het horizontale vlak gemeten, waarbij alle glasopstanden en/of daarmee gelijk te stellen opstallen en/of teeltvoorzieningen en/of teeltondersteunende voorzieningen van het aangesloten bedrijf gemeten worden, ongeacht het gebruik van de glasopstanden of voorzieningen op dat moment. De bruto vierkante meters glas zijn daarbij bepalend voor de capaciteit van de aansluiting met 0,5m³/u/ha.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.
  • a.

   Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a, bedraagt voor de aansluiting van een eigendom op de riolering de werkelijk door de gemeente te maken kosten, inclusief eventuele notariskosten, kosten van benodigde vergunningen van derden en kosten van voorbereiding, administratie en toezicht door de gemeente;

  • b.

   Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b, bedraagt voor het plaatsen van een Individuele Behandeling Afvalwatersysteem (IBA) de werkelijke door de gemeente te maken kosten, inclusief eventuele notariskosten, kosten van benodigde vergunningen van derden en kosten van voorbereiding, administratie en toezicht door de gemeente;

  • c.

   Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder c, bedraagt voor de aansluiting op het “Tuinbouwriool” € 7.000,- per aangesloten bedrijf, vermeerderd met € 0,16 per bruto vierkante meter glas van dat bedrijf;

  • d.

   Het recht als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder d, voor verzwaring van een bestaande aansluiting op het “Tuinbouwriool” bedraagt € 0,16 per bruto vierkante meter glas van dat bedrijf, gerekend over het verschil tussen de oude situatie (zoals eerder aangelegd en in rekening gebracht) en nieuwe situatie.

 • 2.

  De hiervoor vermelde tarieven zijn inclusief de eventuele omzetbelasting.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van verschuldigdheid en van betaling

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening en moet worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening rioolaansluitrechten 2019”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening rioolaansluitrechten 2020”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van donderdag 12 december 2019

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. (Monique)Muurling

de voorzitter,

dhr. P.C. (Pieter) vanMaaren