Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Subsidieregeling incontinentiemateriaal en medisch afval gemeente Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling incontinentiemateriaal en medisch afval gemeente Zaltbommel
CiteertitelSubsidieregeling incontinentiemateriaal en medisch afval gemeente Zaltbommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaltbommel/449221/CVDR449221_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-202001-07-2019Nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-35370

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling incontinentiemateriaal en medisch afval gemeente Zaltbommel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 en artikel 4, lid 2, van de “Algemene Subsidieverordening Zaltbommel 2018”;

 

Mede gelet op de wenselijkheid om inwoners die door incontinentie en/of een medische aandoening extra restafval hebben financieel te compenseren voor de hoeveelheid extra restafval;

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende “Subsidieregeling incontinentiemateriaal en medisch afval gemeente Zaltbommel”

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • a.

  Aanvrager: een persoon die digitaal via Digid of analoog via het aanvraagformulier een verzoek indient om de vergoeding te verkrijgen.

 • b.

  Incontinentiemateriaal: luiermateriaal en soortgelijk materiaal, dat dient voor incontinentie, niet zijnde luiers voor baby’s en peuters.

 • c.

  Medisch materiaal: stomamateriaal, infuusmateriaal, hulpmiddelen van sondevoeding en nierdialyse-materiaal.

Artikel 2: Wie kan de subsidie aanvragen?

Inwoners van de gemeente Zaltbommel kunnen de vergoeding aanvragen indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager is als inwoner ingeschreven in de gemeente Zaltbommel.

 • b.

  De aanvrager woont niet in een verzorgingstehuis of andere instelling waar het afval van inwoners als bedrijfsafval wordt verzameld.

 • c.

  De aanvrager onderbouwt de aanvraag met stukken waaruit blijkt dat langdurig (minimaal 1 jaar) van incontinentiemateriaal of medisch materiaal gebruik gemaakt wordt. Dit kan zijn:

  • een doktersverklaring/medische verklaring/huisartsverklaring specifiek voor incontinentie of de medische aandoening;

  • een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar met hierop in ieder geval de productnaam en de naam van de aanvrager.

Artikel 3: Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 52 resp. 104 euro voor incontinentiemateriaal en 26 resp. 52 euro voor medisch afval. Dit bedrag is voor een half jaar resp. één jaar en wordt in een keer uitgekeerd, uiterlijk 4 weken nadat de aanvraag is beoordeeld.

Artikel 4: Termijn indienen aanvrage om subsidie

Aanvragen voor 2019 kunnen worden ingediend tot 18 januari 2020. Aanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020.

Artikel 5: Looptijd subsidie

Deze subsidieregeling geldt tot 31 december 2020, tenzij deze verlengd wordt.

Artikel 6: Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze subsidieregels, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

Artikel 8: Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als “Subsidieregeling incontinentiemateriaal en medisch afval gemeente Zaltbommel”

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 4 februari 2020

Het college voornoemd,

de secretaris,

W. (Wabe)Wieringa

de Burgemeester,

P.C. (Pieter) van Maaren