Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit samenwerking GLZ 2011
CiteertitelMandaatbesluit samenwerking GLZ 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik.

Eerste wijziging: Algemeen mandaat en ondertekeningsmandaat aan de adjunct-directeur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-201301-08-2012Eerste wijziging

19-02-2013

Het Kontakt, 20 juni 2013

Z.1303
30-09-2011Nieuwe regeling

25-08-2011

Het Kontakt, 29 september 2011

Z.1303

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Giessenlanden, elk voor zover bevoegd; De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Leerdam, elk voor zover bevoegd; De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Zederik, elk voor zover bevoegd;Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, “Raamcontract gemeente Giessenlanden / gemeente Leerdam / gemeente Zederik d.d. 9 mei 2011” en bijbehorende Dienstverleningsovereenkomsten;Overwegende dat: a. de drie gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik hebben besloten tot samenwerking; b. daartoe per 1 januari 2011 de afdelingen P&O, Juridische Zaken, Crisisbeheersing, Brandweer, ICT en Centrale inkoop van de drie gemeenten in GLZ-verband zijn samengevoegd, de zogenaamde ‘GLZ-afdelingen’; c. daartoe het personeel van de GLZ-afdelingen is aangesteld bij een van de drie gemeenten;d. deze nieuwe situatie een andere organisatorische inbedding van activiteiten en werkzaamheden tot gevolg heeft, zodat de geldende mandaatregelingen voor die onderdelen aanpassing behoeven;e. het in deze nieuwe situatie wenselijk is om te regelen de uitvoering van de uitbestede activiteiten in GLZ-verband te mandateren volgens onderstaand besluit;f. het gewenst is op zo ruim mogelijke schaal gebruik te maken van mandaat om redenen van klantgerichtheid, een betere dienstverlening aan de burgers, effectiviteit en doelmatigheid, waardoor bestuursorganen minder uitvoerend bezig zijn;g. het daarom wenselijk is om daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van de colleges van burgemeester en wethouders en enkele bevoegdheden van de burgemeesters op te dragen aan medewerkers of anderen.BESLUITEN Vast te stellen het Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011- De gemeente Giessenlanden stelt voor de GLZ-taakonderdelen in aanvulling op het Mandaatbesluit gemeente Giessenlanden 2010 dit “Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011” vast; - De gemeente Leerdam stelt voor de GLZ-taakonderdelen in aanvulling op het Algemeen mandaat-, volmacht en Machtigingsbesluit Leerdam 2008 dit “Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011” vast;- De gemeente Zederik stelt voor de GLZ-taakonderdelen in aanvulling op de Mandaatregeling gemeente Zederik 2010 en het bijbehorende mandaatregister dit “Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011” vast.  

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen, waaronder tevens de voorbereiding en de uitvoering ervan wordt verstaan;b. mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft verleend;c. gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent; d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;e. machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten.

Artikel 2 Mandaatgever

Het college dan wel de burgemeester verlenen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, mandaat voor de uitoefening van de bevoegdheden zoals verwoord in dit besluit.

Artikel 3 Gevolg mandaat

De bevoegdheden zoals verwoord in dit besluit worden door de gemandateerde uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het college dan wel de burgemeester. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit, geldt als een besluit van het college dan wel de burgemeester.

Artikel 4 Algemene instructies of per geval

De gemandateerde informeert de mandaatgever op diens verzoek over de uitoefening van het mandaat. Ter zake van de uitoefening van dat mandaat kan de mandaatgever te alle tijde per geval of in het algemeen instructies geven.

Artikel 5 Mandaat en volmacht

De in dit besluit opgenomen bepalingen omtrent mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op het uitoefenen van volmacht en machtiging.

Hoofdstuk 2 Mandaatregeling

Artikel 6 Algemeen mandaat gemeentesecretaris

Aan de gemeentesecretaris en de adjunct-directeur/loco-secretaris van Giessenlanden, aan de gemeentesecretaris en de adjunct-directeur van Leerdam en aan de gemeentesecretaris van Zederik, en -bij hun afwezigheid, verhindering of ontstentenis aan hun plaatsvervangers, wordt een algemeen mandaat verleend ten aanzien van de uitoefening van alle bevoegdheden betreffende de GLZ-taakonderdelen die uit welke hoofde dan ook aan het college dan wel de burgemeester toekomen, een en ander met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen en aanwijzingen.

Artikel 7 Reikwijdte mandaat

 • 1

  Het algemeen mandaat onder artikel 6 heeft betrekking op alle bevoegdheden en voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die de taakonderdelen betreffen welke functioneel op de GLZ-afdelingen worden uitgevoerd een en ander zoals opgenomen in het “Raamcontract gemeente Giessenlanden / gemeente Leerdam / gemeente Zederik d.d…...” en bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten.

 • 2

  De in Bijlage 1 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan het college dan wel de burgemeester van betreffende gemeente.

Artikel 8 Mandaat leidinggevenden

 • 1

  De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden onder artikel 6 worden gemandateerd aan de aan hem ondergeschikte leidinggevenden van de betreffende GLZ-afdeling.

 • 2

  De leidinggevenden maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot de taakonderdelen welke functioneel op de GLZ-afdelingen worden uitgevoerd.

 • 3

  De in Bijlage 2 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris.

Artikel 9 Mandaat medewerkers

 • 1

  De aan de leidinggevende gemandateerde bevoegdheden onder artikel 8 worden gemandateerd aan de aan hem ondergeschikte medewerkers van betreffende GLZ-afdeling.

 • 2

  De medewerkers maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

 • 3

  De in Bijlage 3 genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de leidinggevende.

Hoofdstuk 3 Beperkingen en aanwijzingen

Artikel 10 Beperkingen en aanwijzingen

 • 1

  Het mandaat is beperkt tot dagelijkse en bestendige uitvoering en toepassing van regels en voorschriften en daarmee verband houdende handelingen. Daaruit volgt dat het mandaat niet geldt indien:

  a. 

   

  de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aangemerkt en/of een afzonderlijke beoordeling/afweging noodzakelijk is. Daartoe worden in elk geval gerekend:

   

  1˚ 

  weigeren of intrekken van beschikkingen, tenzij dat in overeenstemming is met regels en richtlijnen die rechtstreeks volgen uit regelgeving of op schrift gestelde en bekendgemaakte beleidsregels, of indien de intrekking geschiedt op verzoek van de houder van de beschikking,

   

  2˚ 

  bevoegdheden van de burgemeester ter zake de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van brand, ongevallen en rampen,

  b. 

   

  het besluiten betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels worden vastgesteld, dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend,

  c. 

   

  het (buiten het aangaan van een dienstverband) betreft een voordracht voor of benoeming van personen, waartoe de gemeente op grond van een specifieke regeling bevoegd is verklaard, dan wel waartoe de gemeente wordt uitgenodigd,

  d. 

   

  het voorzienbaar is dat het besluit maatschappelijke gevoelige consequenties kan hebben. Als indicaties voor maatschappelijke gevoeligheid gelden:

   

  uitgebreide aandacht voor en van de media;

   

  2˚ 

  verschillende belangengroeperingen die zich actief met het onderwerp bezighouden;

   

  sterke verschuivingen in het maatschappelijke veld;

   

  4˚ 

  vele bedenkingen/zienswijzen zijn geuit tegen een besluit in de voorbereidingsfase,

  e. 

   

  de afdoening van een zaak zou leiden tot strijdigheid met c.q. afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatgever, wettelijke of interne voorschriften, dan wel plaatsvindt zonder dat een toereikend budget voorhanden is,

  f. 

   

  het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten of uit het besluit niet voorziene financiële consequenties kunnen voortvloeien.

   

 • 2

  In incidentele gevallen kan door de mandaatgever worden bepaald dat van het mandaat geen gebruik kan worden gemaakt. Tenzij door de mandaatgever uitdrukkelijk anders aangegeven, geldt het mandaat niet voor beslissing- en ondertekeningsbevoegdheid ten aanzien van specifieke verzoeken van en correspondentie met bestuursorganen van provincie of rijk.

Artikel 11 Overige beperkingen en aanwijzigingen

Ter zake van het mandaat gelden alle beperkingen en aanwijzingen die ten aanzien van mandaat in, dan wel op grond van de Algemene wet bestuursrecht, andere wettelijke regelingen en/of dit besluit zijn of worden vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel "Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011".

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 30 augustus 2011,door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van GiessenlandenDe secretaris (wnd.) De burgemeesterA.G.H. Gorissen Mevr. E. BootAldus vastgesteld in de vergadering d.d. 30 augustus 2011,door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van LeerdamDe secretaris De burgemeesterM. van Kruijsbergen V. MolkenboerAldus vastgesteld in de vergadering d.d. 25 augustus 2011,door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van ZederikDe secretaris De burgemeesterH. Rook C.J.J. van Ee 

Voorbehoudenlijst - Aangelegenheden welke ingevolge artikel 7 lid 2 van het Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011 blijven voorbehouden aan het college dan wel de burgemeester van betreffende gemeente 1  

A. GLZ-afdeling Juridische zakenAan het college dan wel de burgemeester van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik, elk voor zover bevoegd, blijft voorbehouden:1. De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen ten aanzien van civielrechtelijke schadeclaims van een bedrag boven EUR 2.500,--2.3.B. GLZ-afdeling P&OAan het college dan wel de burgemeester van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik, elk voor zover bevoegd, blijft voorbehouden:1. De bevoegdheid tot het nemen beslissingen van rechtspositionele aard (CAR-GLZUWO) inzake het vaststellen van functieniveaus.2.3.C. GLZ-afdeling BrandweerAan het college dan wel de burgemeester van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik, elk voor zover bevoegd, blijft voorbehouden:1. Geen voorbehouden voorzien2.3.D. GLZ-afdeling ICTAan het college dan wel de burgemeester van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik, elk voor zover bevoegd, blijft voorbehouden:1.Geen voorbehouden voorzien2.3.

Voorbehoudenlijst - Aangelegenheden welke ingevolge artikel 8 lid 3 van het Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011 blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris 2  

A. GLZ-afdeling Juridische zakenAan de gemeentesecretaris van de gemeente Leerdam blijft voorbehouden:1. Geen voorbehouden voorzien2.3.B. GLZ-afdeling P&OAan de gemeentesecretaris van de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik, of de adjunct-directeur (en loco-secretaris) Giessenlanden, elk voor zover bevoegd, blijft voorbehouden:1. De bevoegdheid tot het nemen beslissingen van rechtspositionele aard (CAR-GLZUWO) m.u.v. het vaststellen van functieniveaus.2.3.C. GLZ-afdeling BrandweerAan de gemeentesecretaris van de gemeente Leerdam blijft voorbehouden:1. Geen voorbehouden voorzien2.3.D. GLZ-afdeling ICTAan de gemeentesecretaris van de gemeente Zederik blijft voorbehouden:1. Geen voorbehouden voorzien2.3.

Voorbehoudenlijst - Aangelegenheden welke ingevolge artikel 9 lid 3 van het Mandaatbesluit samenwerking GLZ 2011 blijven voorbehouden aan de teamleider van betreffende GLZ-afdeling 3  

A. GLZ-afdeling Juridische zakenAan de coördinator blijft voorbehouden:1. De bevoegdheid tot het nemen van beslissingen ten aanzien van civielrechtelijke schadeclaims tot een bedrag van EUR 2.500,--2.3.B. GLZ-afdeling P&OAan het afdelingshoofd blijft voorbehouden:1. Geen voorbehouden voorzien2.3. C. GLZ-afdeling BrandweerAan de clustercommandant blijft voorbehouden:1. Geen voorbehouden voorzien2.3.D. GLZ-afdeling ICTAan het hoofd blijft voorbehouden:1. Alle bevoegdheden ten behoeve van ICT-GLZ2.3.