Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale Werkvoorziening Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (WSW/AV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale Werkvoorziening Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (WSW/AV)
CiteertitelVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken WSW/AV
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-07-2008Onbekend

07-07-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken WSW/AV

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen bestuur; het Algemeen Bestuur van de Avelingen Groep;

 • b.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  periodieke subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Het Algemeen Bestuur van de Avelingen Groep stelt elk jaar voor 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur van de Avelingen Groep verstrekt op aanvraag aan iedere WSW-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken WSW, indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de WSW-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2.

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de WSW-geïndiceerde, als passend aan te merken;

 • 3.

  a. De onderneming beschikt over een RIenE voor de aangeboden arbeidsplaats en heeft beschikking over een bedrijfshulpverleningsorganisatie;

  • b.

   De duur van de dienstbetrekking bedraagt tenminste 12 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.

 • 4.

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de kamer van koophandel;

  • b.

   De begeleidingsorganisatie beschikt over een “Blik op Werk” keurmerk;

  • c.

   De begeleidingsorganisatie werk met marktconforme tarieven.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van de WSW-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast;

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan om de hoogte van de subsidie vast te stellen een loonwaardeonderzoek laten plaats vinden. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 10 van deze verordening vindt jaarlijks een loonwaardebepaling plaats in geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op grond hiervan kan de loonkostensubsidie aan de werkgever worden aangepast.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1.

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2.

  De loonkostensubsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal uren begeleiding wordt in partijen in onderling overleg vastgesteld.

 • 2.

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst met en duur van minimaal 12 maanden.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur kan een vergoeding verstrekken voor eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als (indien gewenst uit een deskundigenrapport) blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoons gerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2.

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbo-wetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding door het Algemeen Bestuur.

 • 3.

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal 12 maanden.

 • 4.

  Aanpassingen waarvan de kosten hoger zijn dan de loonkostensubsidie over 1 jaar komen niet voor een vergoeding in aanmerking. In dat geval wordt de arbeidsplaats niet als passend beschouwd.

 • 5.

  Het Algemeen Bestuur regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt mede ondertekend oor de werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vaststellen.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur besluit over de aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan dit besluit met ten hoogste 6 weken verdagen. Het bestuur stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever

Artikel 11 Het vaststelen van de periodieke subsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen 4 weken na afloop van het kalenderjaar aan het Algemeen Bestuur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de WSW-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten. Deze schriftelijke opgave wordt aangevuld met een kopie van de loonstroken van het kalenderjaar waarop dit CAO-loon betrekking heeft.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt de periodieke subsidie binnen 4 weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen 4 weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever

De werkgever doet onmiddellijke schriftelijke mededeling aan het Algemeen Bestuur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken WSW/AV.

 • 2.

  Zij treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008.