Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening burgerinitiatief

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief
CiteertitelVerordening burgerinitiatief
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2012nieuwe regeling

16-02-2012

Zeewolde Actueel, 06-03-2012

R01S010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 februari 2012,

 

Besluit

 

vast te stellen de volgende Verordening burgerinitiatief.

Artikel 1

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan:

ofwel een uitgewerkt voorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing op de agenda van de vergadering van de raad, ofwel een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een concreet omschreven onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2

Initiatiefgerechtigd zijn inwoners van de gemeente van zestien jaar en ouder, die op de dag van de indiening van het burgerinitiatief staan ingeschreven in het GBA.

Artikel 3

Een burgerinitiatief houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een onderwerp dat louter een privé-belang betreft;

 • d.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • e.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

 • f.

  een onderwerp waarover korter dan 2 jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen;

 • g.

  een onderwerp betreffende tarieven en belastingen.

Artikel 4
 • 1.

  Het verzoek om een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen wordt via de griffie schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een uitwerking van het voorstel of een concreet omschreven onderwerp, inclusief omschrijving van het belang dat de initiatiefgerechtigden hebben bij het betreffende onderwerp;

  • b.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker;

  • c.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van minstens 10 initiatiefgerechtigden.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek en de bijbehorende lijst met namen wordt gebruik gemaakt van modelformulieren, die verkrijgbaar zijn op het gemeentehuis en te downloaden zijn van de gemeentelijke website.

Artikel 5
 • 1.

  Indien uit de realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien, wordt daarvan door de indieners een globale raming gegeven.

 • 2.

  Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres en de geboortedatum van tenminste één en ten hoogste drie personen die als vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.

Artikel 6
 • 1.

  De voorzitter van de raad stelt het presidium voor een burgerinitiatief op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering te plaatsen, indien en zodra daartoe door een initiatiefgerechtigde een ontvankelijk verzoek is ingediend.

 • 2.

  Niet-ontvankelijk is het burgerinitiatief dat:

  • a.

   niet door ten minste 10 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, of

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 3 bevat, of

  • c.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 4.

Artikel 7
 • 1.

  Een ontvankelijk burgerinitiatief wordt geplaatst op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het burgerinitiatief op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

 • 2.

  De raad neemt het verzoek terstond in behandeling, of laat het burgerinitiatief agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de desbetreffende raadscommissie.

 • 3.

  De voorzitter van de raad of de voorzitter van de raadscommissie nodigt de vertegenwoordiger(s) van het burgerinitiatief schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De vertegenwoordiger(s) van het burgerinitiatief heeft (hebben) tijdens deze vergadering de gelegenheid om het burgerinitiatief mondeling toe te lichten.

 • 4.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de openbare bekendmakingen van de gemeente en op de website van de gemeente.

 • 5.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de vertegenwoordigers van het burgerinitiatief.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burgerinitiatief.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 16 februari 2012.

de griffier,        de voorzitter,

  

B.J. Schouten G.J. Gorter

Nota-toelichting

Artikel 1

Een inwoner kan op verschillende manieren een burgerinitiatief bij de gemeenteraad indienen. Men kan een uitgewerkt voorstel voorleggen, maar men kan ook volstaan met het agenderen van een onderwerp. Het is dan raadzaam een onderwerp zo concreet mogelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld niet het onderwerp: overlast, maar als onderwerp: concreet de soort ondervonden overlast in een aangegeven gebied.

 

Artikel 2

Het initiatiefrecht wordt toegekend aan inwoners van 16 jaar en ouder. Of iemand inwoner is van onze gemeente wordt eenvoudigweg vastgesteld aan de hand van de gegevens van het GBA.

 

Artikel 3

Het is niet efficiënt om de raad te belasten met de beraadslaging over een onderwerp waarover de raad uiteindelijk geen beslissende bevoegdheid heeft.

Voor vragen over gemeentelijk beleid staan de inwoner andere wegen open, zoals het spreekrecht in een commissie of een spreekuur van een wethouder. Een zaak van louter privébelang kan geen onderwerp van een burgerinitiatief zijn. Een burgerinitiatief mag andere procedures zoals de bezwaar- of de klachtenprocedure niet doorkruisen.

Een burgerinitiatief is niet bedoeld om zaken die minder dan 2 jaar geleden in de raad aan de orde zijn geweest, opnieuw onderwerp van bespreking en besluitvorming te maken.

 

Artikel 4

Dit artikel bevat de vereisten waaraan het verzoek moet voldoen. Het burgerinitiatief is laagdrempelig gehouden door het vereiste aantal ondertekenaars te beperken tot 10.

 

Artikel 5

De in dit artikel genoemde zaken zullen bij het ontbreken daarvan niet kunnen leiden tot een niet-ontvankelijkheid.

Hoe beter een voorstel is onderbouwd, ondermeer met de financiële gevolgen, des te groter is de overtuigingskracht.

Om te voorkomen dat tijdens de verdere procedure steeds met grote groepen moet worden gesproken, is ervoor gekozen één en ten hoogste drie personen aan te laten wijzen die als vertegenwoordigers kunnen optreden.

 

Artikel 6

De inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zijn voorstel spoedig toetst aan de vereisten voor ontvankelijkheid en een besluit neemt over de behandeling.

 

Artikel 7

Dit artikel regelt de nodige procedurele aspecten.