Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening inzake de winkeltijden Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden Zeewolde
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet, art. 3
 3. Winkeltijdenwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-201112-10-2011intrekking

29-09-2011

Zeewolde Actueel, 11-10-2011

V152
01-01-201012-10-2011art. 6, 10, 11

17-12-2009

Zeewolde Actueel, 29-12-2009

R12S003
28-06-199601-01-2010nieuwe regeling

27-06-1996

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden Zeewolde

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

 

 • I.

  vast te stellen de navolgende Verordening inzake de winkeltijden Zeewolde;

 • II.

  met ingang van de dag, waarop de onder I. bedoelde verordening in werking treedt, de Verordening winkelsluiting gemeente Zeewolde, de Koopavondverordening 1995 en de Verordening openstellingsuren kampwinkels Zeewolde 1995 in te trekken.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 2. Beslistermijn
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing
 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling
 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden niet op ten hoogste twaalf, door burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december*
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:*

  • a.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   een ontheffing als bedoeld in het tweede lid kan voor de duur van hoogstens 1 jaar worden verleend;

  • c.

   burgemeester en wethouders kunnen nadere beleidsregels vaststellen over de wijze van verlening van ontheffingen als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling afzonderlijke situaties
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme*
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Zeewolde.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   recreatiecentra en kampeerterreinen op het gebied van de gemeente Zeewolde;

  • b.

   de periode 1 januari tot 31 december.

  • c.

   06.00 - 22.00 uur.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11. Slotbepalingen*
 • 1.

  Deze verordening kan aangehaald worden als 'Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2009'.*

 • 2.

  Met ingang van de dag, waarop deze verordening in werking treedt, worden de gewijzigde artikelen van de Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde ingetrokken met dien verstande, dat ontheffingen krachtens de gewijzigde artikelen verleend, indien en voor zover het gebod of verbod waarop de ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken, na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht blijven.*

 • 3.

  Deze verordening treedt op 1 januari 2010 in werking.*

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 27 juni 1996, gewijzigd 17 december 2009.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter

* Eerste wijziging

Nota-toelichting

Artikelsgewijze toelichting Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de Winkeltijdenwet. Koninginnedag wordt in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

 

Artikel 2. Beslistermijn

Op de behandeling van verzoeken ter uitvoering van deze verordening is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In de artikelen 4.13 tot en met 4.15 van de Awb wordt aangegeven binnen welke termijn een aan­vraag om ontheffing moet worden afgewikkeld. De Awb geeft echter geen vaste termijn in weken, maar bepaalt dat de aanvraag binnen een redelijke termijn tot een beschikking moet leiden. Die redelijke termijn is ingevolge de Awb in ieder geval verstreken als niet binnen acht weken na het in ontvangst nemen van de aanvraag een beslissing is genomen -of- de aan­vrager is medegedeeld binnen welke termijn hij een beslissing op zijn aanvraag krijgt.Aangezien op verzoeken om ontheffing van de in de verordening neerge­legde wettelijke voorschriften vrij spoedig een beslissing genomen kan worden, is in het onderhavige artikel een ("redelijke") beslissingstermijn opgenomen van 4 weken. Tevens is -omdat zich mogelijk gevallen kunnen voordoen dat niet binnen 4 weken een beslissing genomen kan worden- een verdagingstermijn opgenomen van twee weken.

 

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

De in dit artikel opgenomen bepaling bindt de overdracht van een onthef­fing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussen­komst biedt het college de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

 

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

Maximaal 12 (voorheen 18) zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken wor­den van het sluitingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepas­sing van dit artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden.

 

Artikel 6. Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen. Deze regeling maakt het mogelijk dat een avond­winkel ook op zondagavond en op de avond van een feestdag open kan zijn.

 

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling afzonderlijke situaties

De in dit artikel opgenomen ontheffingsmogelijkheid voor zon- en feest­dagen is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Aan de in geval van feestelijk­heden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen te verlenen ontheffingen kunnen burgemeester en wethou­ders voorschriften verbinden.

 

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken. De vrijstelling kan verleend worden voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

 

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Voorzover dit werkdagen betreft kunnen burgemeester en wethouders ont­heffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet. Per geval zal steeds een afweging gemaakt moeten worden of de gewenste openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de open­bare orde.

 

Artikel 10. Toerisme*

De grondslag van het artikel is artikel 3, derde lid, onder a van de wet. De wet laat de keuze tussen het verlenen van vrijstelling door de raad of het op basis van de verordening verlenen van ontheffing door burgemeester en wethouders.