Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren
CiteertitelVerordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren Zeewolde 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 18 december 1997 vastgestelde Destructieverordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 81h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2009nieuwe regeling

28-05-2009

Onbekend.

V139

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 81h van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 12 mei 2009;

 

Besluit

 

vast te stellen de Verordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van de dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen.

Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.

Landbouwhuisdieren zoals runderen, paarden, schapen (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

Artikel 2. Verzamelplaatsen

De dode gezelschapsdieren worden in ontvangst genomen op de Gemeentewerf en bij dierenpension Anneloes aan de Baardmeesweg 25.

Artikel 3. Afgifte
 • 1.

  De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop dode gezelschapsdieren zijn aangetroffen, de dode gezelschapsdieren te vervoeren naar één van de in artikel 2 genoemde verzamelplaatsen en deze daar aan te geven en af te staan.

 • 2.

  Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden de dode gezelschapsdieren zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 4. Begraven

De artikelen 2 en 3 vinden geen toepassing indien dode gezelschapsdieren worden verwijderd door begraving op een terrein dat ter beschikking staat van de eigenaar of houder van desbetreffende dode gezelschapsdieren, dan wel op een plaats die ingevolge een besluit van het college van burgemeester en wethouders daarvoor is toegelaten.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening aangeven en bewaren dode gezelschapsdieren Zeewolde 2009.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening is de Destructieverordening, vastgesteld bij besluit van 18 december 1997, ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 9 juni 2009.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 28 mei 2009.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter

Nota-toelichting  

Artikel 2. Verzamelplaatsen

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bevat geen nadere bepalingen over de aangifte, bewaring, het ophalen en vervoer en de overdracht van dode gezelschapsdieren. Een gemeentelijke verordening is de plaats waar eenvoudige regels hierover moeten staan. In de gemeente Zeewolde is er voor gekozen om als verzamelplaats aan te wijzen de gemeentewerf en dierenpension Anneloes. Ook voor de bij het dierenpension Anneloes afgegeven dode gezelschapsdieren draagt de gemeente zorg voor het ophalen en afvoeren ervan.

 

Artikel 3. Afgifte

Met de bepaling in artikel 3, lid 2 wordt bedoeld, dat dode gezelschapsdieren niet samen met ander materiaal dan van dierlijke herkomst mogen worden bewaard. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om halsbanden, touw en kleden.

 

Artikel 4. Begraven

Op grond van artikel 14, lid 2 van het ministeriële uitvoeringsbesluit van 29 juni 2005 is het toegestaan dode gezelschapsdieren te begraven op het terrein van de eigenaar of houder of op een plaats die ingevolge een besluit van burgemeester en wethouders voor dit doel is toegelaten. Ook als ze worden verast in een crematorium behoeven dode gezelschapsdieren niet te worden afgestaan aan de verzamelplaats.