Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Kledingreglement 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKledingreglement 1999
CiteertitelKledingreglement 1999
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het op 5 december 1995 vastgestelde Kledingreglement 1995.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening rechtspositie personeel gemeente Zeewolde, art. 15:1:16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2010nieuwe regeling

08-02-2000

Onbekend.

V066

Tekst van de regeling

Intitulé

Kledingreglement 1999

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de werk- of dienstkleding van ambtenaren van de gemeente Zeewolde;

gelet op artikel 15:1:16, van de Verordening rechtspositie personeel gemeente Zeewolde;

Besluiten

 

vast te stellen het Kledingreglement 1999.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Verstrekt wordt aan de ambtenaar die een betrekking bekleedt of een functie vervult, genoemd in de bij dit reglement behorende bijlage A, tegen afgifte van een door de ambtenaar ondertekende verklaring, werk- of dienstkleding in bruikleen overeenkomstig het in die bijlage vermelde met betrekking tot de soort en met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2. Bepaalde werkzaamheid, incidenteel geval

Bovendien kunnen aan de ambtenaar, voor de duur van bepaalde werkzaamheden of in andere incidentele gevallen, kledingstukken worden verstrekt uit de voorraad kledingstukken voor algemeen gebruik waarover de gemeente beschikt.

De ambtenaar volgt de aanwijzingen op, welke gegeven worden met betrekking tot het gebruik van deze kledingstukken.

Artikel 3. Vermissing, diefstal of beschadiging

Bij vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van werk- of dienstkleding deelt de ambtenaar dit onmiddellijk aan de gemeente mede.

Artikel 4. Verplichting tot dragen

De ambtenaar is verplicht de aan hem verstrekte werk- of dienstkleding tijdens de uitoefening van zijn dienst te dragen, tenzij dit met het oog op de weersgesteldheid of om andere redenen niet noodzakelijk of ondoenlijk wordt geacht en tenzij de ambtenaar het dragen van werkkleding op medisch advies nalaat.

Artikel 5. Verplichting tot onderhoud
 • 1.

  De ambtenaar is verplicht er voor te zorgen, dat de hem krachtens het bepaalde bij artikel 1, verstrekte werk- of dienstkleding zich steeds in een behoorlijke staat van onderhoud en reinheid bevindt.

 • 2.

  Het onderhoud, het herstel en het schoonhouden van de werk- of dienstkleding geschiedt door envoor rekening van de ambtenaar.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan worden bepaald dat de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden voor rekening van de gemeente worden verricht.

Artikel 6. Initialen, kenmerken of tekens
 • 1.

  Het is de ambtenaar verboden om initialen of andere kenmerken en tekens van de dienst, welke zijn aangebracht in of op de hem overeenkomstig dit reglement verstrekte werk- of dienstkleding, te beschadigen of te verwijderen, zolang deze niet zijn eigendom is geworden.

 • 2.

  De ambtenaar, die overeenkomstig het bepaalde in dit reglement, werk- of dienstkleding in eigendom verwerft, is verplicht daaruit de in het eerste lid bedoelde initialen, kenmerken of tekens te verwijderen.

Artikel 7. Vervanging werk- of dienstkleding
 • 1.

  Vervanging van werk- of dienstkleding vanwege de gemeente vindt plaats, indien de te vervangen kleding voor dienstgebruik ongeschikt is en niet meer door het verrichten van herstelling in bruikbare en behoorlijke staat is te brengen en in ieder geval nadat de vastgestelde draagtijd is verstreken.

 • 2.

  Indien een overeenkomstig de bepalingen van dit reglement verstrekt kledingstuk voor de afloop van de vastgestelde draagtijd moet worden vervangen en dit te wijten is aan de onachtzaamheid of nalatigheid van de ambtenaar, is deze verplicht tot betaling aan de gemeente. Burgemeester en wethouders stellen de vergoeding vast, welke wordt bepaald op een naar de mate van verwijtbaarheid en in verband met de draagtijd evenredig gedeelte van de aanschaffingsprijs van het vervangen kledingstuk.

 • 3.

  De krachtens dit artikel vervangen werk- of dienstkleding gaat in eigendom over op de ambtenaar

Artikel 8. Afstaan eigendom aan ambtenaar
 • 1.

  De gemeente kan de werk- of dienstkleding aan de ambtenaar in eigendom afstaan, indien de ambtenaar:

  • a.

   de dienst verlaat;

  • b.

   niet langer werk- of dienstkleding behoeft te gebruiken;

  • c.

   de werk of dienstkleding niet meer tot de voorgeschreven werk- of dienstkleding behoort.

   De ambtenaar is verplicht de hem verstrekte werkschoenen onder de voorschriften, bedoeld in het volgende lid, in eigendom over te nemen.

 • 2.

  De ambtenaar die, krachtens het vorige lid, een kledingstuk in eigendom verwerft voordat de daarvoor gestelde draagtijd is verstreken, moet aan de gemeente een vergoeding betalen. De vergoeding wordt bepaald op een in verband met die draagtijd evenredig gedeelte van de aanschaffingsprijs van dat kledingstuk, met dien verstande, dat het aldus berekende bedrag wordt verminderd met 25% wanneer het dienstverband met de gemeente zich uitstrekt over ten hoogste een halfjaar en met 50% wanneer de tijd langer is.

 • 3.

  Werk- en dienstkleding, welke de ambtenaar niet verwerft, moet onmiddellijk worden ingeleverd.

Artikel 9. Aantekening

Er wordt aantekening gehouden van de tijdstippen en de aard van de verstrekking van werk- of dienstkleding en van de reparatie en reiniging van de werk- of dienstkleding, indien dit voor rekening van de gemeente geschiedt.

Artikel 10. Inspectie

De gemeente draagt de zorg voor een geregelde inspectie van de overeenkomstig de bepalingen van dit reglement verstrekte werk- of dienstkleding.

Artikel 11. Voorziening

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treffen burgemeester en wethouders een voorziening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Kledingreglement 1995, vastgesteld bij besluit door burgemeester en wethouder van de gemeente Zeewolde van 5 december 1995.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Kledingreglement 1999".

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 8 februari 2000.

de secretaris, de burgemeester,

W.Nomen T.A. Viezee

Bijlage A  

 

Beheer, Voorbereiding en Realisatie

Activiteit

Te verstrekken kleding

Aantal

Minimale Draagtijd

Toezichtactiviteiten milieuagent

uniform

handschoenen

sokken

pantalon

trui

overhemd

stropdas

blouse

schoenen

lange jas

spencer

riem

shawl

winterpet

regenbroek

2

2 paar

4 paar

2

2

4

2

2

2 paar

1

1

1

1

1

1

*

Buitendienst werkzaamheden

overhemd

winterbroek

zomerbroek

sokken

shirt

dunne trui

dikke trui

thermo onderbroek

zomerpet

winterpet

overall

3

2

2

5 paar

3

2

2

3

1

1

2

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

2 jaar

2 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

1 jaar

* binnen het toegestane budget wordt kleding en schoeisel vervangen dan wel aangeschaft

 

Interne Zaken

Activiteit

Te verstrekken kleding

Aantal

Minimale Draagtijd

Bode/plaatsvervangend bode

colbert/vest

pantalon/rok + zomerpantalon

overhemd/blouse

stropdas/shawl

schoenen

zomer/winter jas/jack

winterpet

spencer

sokken

polo-shirt

2

3

10

5

2 paar

1

1

2

10 paar

3

2 jaar

2 jaar

2jaar

1jaar

1 jaar

2 jaar

2 jaar

2 jaar

1 jaar

2 jaar

Woon- en Werkomgeving

Activiteit

Te verstrekken kleding

Aantal

Draagtijd

buitentoezichtwerkzaamheden

zomer/winterjack, waterdicht

regenbroek/pak

 

5

medewerker milieu

zomer/winterjack, waterdicht

regenbroek/pak

 

5

Zwembad

Activiteit

Te verstrekken kleding

Aantal

Draagtijd

zweminstructeurswerkzaamheden

sportschoenen

badjas

badslippers

sporttenue

*

*

* binnen het toegekende budget wordt kleding en schoeisel vervangen dan wel aangeschaft