Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening op de Auditcommissie gemeente Zeewolde 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Auditcommissie gemeente Zeewolde 2015
CiteertitelVerordening Auditcommissie Zeewolde 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 82
 2. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 3. Verordening regelende de instelling, samenstelling, taken en werkwijze van de vaste raadscommissies Zeewolde 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2015nieuwe regeling

05-11-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 13-11-2015

V190

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Auditcommissie gemeente Zeewolde 2015

Nummer

V190

 

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van de werkgroep financiën d.d. 30 september 2015 en de voordracht van het presidium d.d. 27 oktober 2015 om te komen tot de

instelling van een Auditcommissie en het benoemen van leden;

 

gelet op artikel 82 jo. 147, 1e lid van de Gemeentewet;

 

gelet op de Verordening regelende de instelling, samenstelling, taken en werkwijze van de vaste raadscommissies Zeewolde 2006 (V078);

 

Besluit

 

vast te stellen de Verordening op de Auditcommissie gemeente Zeewolde 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De commissie: de auditcommissie, zijnde een raadscommissie zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet die is belast met taken genoemd in artikel 3;

 • b.

  De raad: de gemeenteraad;

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  De accountant: de in de Controleverordening gemeente Zeewolde bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • e.

  Burgerraadslid: een buitengewoon lid van de raadscommissie zoals bedoeld in de Verordening op de vaste raadscommissies Zeewolde 2006.

Artikel 2 . Doel

De commissie heeft als doel om de raad bij te staan in zijn toezichthoudende rol bij het afleggen van verantwoording door het college aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag en de naleving van de regels ten aanzien van het beleid, het beheer, de informatievoorziening en de verantwoording op financieel gebied.

Artikel 3. Taken

De taken van de commissie zijn:

 • a.

  Afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Controleverordening (verordening artikel 213 Gemeentewet) gemeente Zeewolde;

 • b.

  De voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

 • c.

  Een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde onderwerpen;

 • d.

  Het bespreken van de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en (interim) controles in opdracht van de raad;

 • e.

  Een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door de rekenkamercommissie en college;

 • f.

  De voorbereiding van procedures tot selectie en benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en het doen van een voordracht voor de keuze;

 • g.

  Jaarlijks adviseren aan de raad, na toetsing door de griffie, over de door de fracties aangeleverde fractieverantwoordingen tav fractiebudget van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie kan uit maximaal evenveel leden bestaan als er fracties in de raad zijn. De raad benoemt de leden van de commissie. Er kan maximaal één lid per raadsfractie worden benoemd.

 • 2.

  Een lid kan zowel raadslid als burgerraadslid zijn.

 • 3.

  Indien een lid verhinderd is om aanwezig te zijn, kan hij worden vervangen door een lid van zijn fractie.

 • 4.

  De commissie kiest uit de in de commissie benoemde raadsleden een voorzitter.

 • 5.

  Indien de commissie niet uit het maximale aantal leden bestaat wordt de commissie ten behoeve van bespreking van de resultaten van de controle van de jaarrekening aangevuld met vertegenwoordigers van de fracties die geen zitting hebben in de commissie.

 • 6.

  De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag van het raadslid als lid van de raad.

 • 2.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen als lid van de commissie.

Artikel 6. Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de doelen zoals genoemd in artikel 2 en het bevorderen van een heldere besluitvorming over de commissie aangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7. Vergadering en werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht of indien ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie vinden in openbaarheid plaats tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 3.

  Van iedere vergadering wordt in ieder geval een kort verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Dit verslag wordt vastgesteld in een volgende vergadering van de commissie.

 • 4.

  De commissie is bevoegd om leden van het college, de accountant, ambtenaren en deskundigen uit te nodigen bij haar vergaderingen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen.

 • 5.

  Hoofdstuk 5 (besloten vergadering) en artikel 12, derde lid ( inzage in stukken waarover geheimhouding is opgelegd) van de Verordening op de vaste raadscommissies Zeewolde 2006 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Standpuntbepaling

 • 1.

  De deelnemers aan de vergadering van de commissie streven in hun beraadslagingen zoveel mogelijk naar consensus.

 • 2.

  De commissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. In afwijking hiervan kan tevens beraadslaagd worden indien één of meer van de aanwezige leden volmacht hebben gekregen van de niet aanwezige leden om hen te vertegenwoordigen.

 • 3.

  Indien één van de leden van de commissie dit wenst wordt zijn standpunt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

 • 4.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

Artikel 9. Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 3 genoemde taken voorstellen uit te brengen.

 • 2.

  De commissie kan de gemeenteraad verzoeken om een externe deskundige aan te wijzen om de commissie van advies te dienen.

Artikel 10. Informeren raad

Verslagen van vergaderingen en adviezen van de commissie worden ter inzage gelegd voor de raad en het college. De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Auditcommissie Zeewolde 2015’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 december 2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn vergadering van 5 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

L. van Heezik G.J. Gorter