Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 19 december 2002 vastgestelde Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

17-12-2009

Zeewolde Actueel, 29-12-2009

V039

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2009;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 1 december 2009;

Besluit

vast te stellen de volgende Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1
 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie, alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
 • a.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 december 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" (Verordening GBA).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 17 december 2009.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter