Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de Burgertafel Sociaal Domein Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de Burgertafel Sociaal Domein Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017
CiteertitelVerordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het reglement cliëntenparticipatie Wmo (CAR).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 147 Gemeentewet
 2. art. 150 Gemeentewet
 3. art. 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. art. 47 Participatiewet
 5. art. 2.10 Jeudgwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2017nieuwe regeling

01-06-2017

Gemeenteblad 2017, 98372

V206

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017

 

De raad van de gemeente Zeewolde,

     

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2017;

gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017;

gelet op artikel 147 en 150 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet;

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sociaalDomein: omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet en daarop gebaseerde regelgeving;

 • b.

  cliëntenparticipatieSociaalDomein: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Zeewolde belanghebbenden betrekt bij het tot stand komen van de lokale en regionale beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de taken en wetten binnen het Sociaal Domein;

 • c.

  belanghebbenden: inwoners van de gemeente Zeewolde die gebruik kunnen maken van de algemene en maatwerkvoorzieningen van het Sociaal Domein en hun mantelzorgers;

 • d.

  beleid: het gemeentelijk (integrale) beleid (waaronder de gemeentelijke verordeningen) op het terrein van het Sociaal Domein. Onder beleid wordt mede de voorbereiding, evaluatie en uitvoering daarvan verstaan. Onder integraal beleid op het terrein van het Sociaal Domein wordt verstaan voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op brengen van samenhang in het beleid van tenminste de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet of daarop gebaseerde regelgeving dat gericht is op de participatie van de inwoners van Zeewolde;

 • e.

  burgertafel Sociaal Domein Zeewolde: deskundige vertegenwoordigers van en burgers die contacten onderhouden met cliëntengroepen binnen het sociale domein die affiniteit hebben met de doelgroep die zij vertegenwoordigen;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • g.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  Het doel van deze Verordening is om belanghebbenden optimaal betrokken te laten zijn bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid binnen het Sociaal Domein, zodat wordt bijgedragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk beleid, zowel op lokaal als regionaal niveau;

 • 2.

  Ten behoeve van dit doel wordt een adviesorgaan in het leven geroepen dat zal opereren onder de naam Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde, die gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan het college.

Artikel 3. Taak

 • 1.

  De Burgertafel adviseert in een zo vroeg mogelijk stadium aan het college over het beleid;

 • 2.

  Het college overlegt periodiek, doch tenminste twee keer per jaar met de Burgertafel over:

  • a.

   de verwachte beleidsvorming waarover de Burgertafel geconsulteerd wordt;

  • b.

   de wijze en het moment waarop de Burgertafel in de beleidsvorming wordt betrokken;

  • c.

   ontwikkelingen en trends op het terrein van Participatie/Sociaal Domein.

 • 3.

  De Burgertafel houdt zich niet bezig met:

  • a.

   individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  • b.

   verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

Artikel 4. Samenstelling Burgertafel

 • 1.

  De Burgertafel bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, die benoemd worden door het college. Tevens wordt ernaar gestreefd om per lid eveneens een plaatsvervangend lid te benoemen. De leden en plaatsvervangende leden zijn woonachtig in Zeewolde. De Burgertafel is als volgt opgebouwd:

  • a.

   een voorzitter;

  • b.

   algemene leden: betrokken en competente burgers die beschikken over kennis over of ervaring binnen het sociaal domein en verbinding hebben met de Zeewoldense samenleving en deskundige vertegenwoordigers van cliëntengroepen .

 • 2.

  De Burgertafel werft nieuwe leden via een sollicitatieprocedure op basis van het vastgestelde profiel en draagt deze voor aan het college voor benoeming.

 • 3.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor één periode van vier jaar.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Burgertafel is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college en andere combinaties overeenkomend met de uitsluitingsgronden genoemd in artikel 36b van de Gemeentewet. Leden van de Burgertafel functioneren in de Burgertafel zonder last of ruggenspraak.

 • 5.

  Leden van de Burgertafel hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijk aangemerkte gegevens en gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard zijn. Deze verplichting voor leden van de Burgertafel eindigt niet bij het beëindigen van het lidmaatschap.

 • 6.

  Leden van de Burgertafel vervullen deze taak als vrijwilligers.

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, derde lid van de verordening is verlopen.

 • 2.

  Het lidmaatschap kan tussentijds door het college beëindigd worden op verzoek van de Burgertafel wegens disfunctioneren van een lid en slechts nadat hierover gesprekken tussen het betreffende lid, de voorzitter van de Burgertafel en een door het college aan te wijzen vertegenwoordiger van het college niet tot overeenstemming en oplossing hebben geleid.

 • 3.

  Naast de beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, derde lid, eindigt het lidmaatschap, indien het lid aftreedt op eigen verzoek.

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in het eerste en derde lid, is het toegestaan dat het lid de functie gedurende een maximale termijn van zes maanden blijft vervullen totdat in de vacature is voorzien.

Artikel 6. Overleg Burgertafel – gemeente Zeewolde

 • 1.

  Het college wordt in het overleg met de Burgertafel vertegenwoordigd door de (desbetreffende) portefeuillehouder(s) van het Sociaal Domein. Tussen de portefeuillehouder(s) en de Burgertafel vindt minimaal twee maal per jaar overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. De portefeuillehouder kan daarnaast op eigen verzoek aan een overleg met de Burgertafel deelnemen dan wel kan hij/zij door de leden van de Burgertafel worden verzocht een overleg bij te wonen.

 • 2.

  De beleidsadviseurs op het Sociaal Domein nemen periodiek of op verzoek deel aan het overleg van de Burgertafel om met hen ontwikkelingen en op te stellen beleid te bespreken.

 • 3.

  Contacten tussen de Burgertafel en de gemeente Zeewolde lopen via de voorzitter van de Burgertafel.

Artikel 7. Voorzitter van de Burgertafel

 • 1.

  De voorzitter, die wordt benoemd door het college, zit de vergaderingen van de Burgertafel voor.

 • 2.

  De voorzitter stelt samen met de secretaris van de Burgertafel de agenda van de vergaderingen op.

 • 3.

  De voorzitter zorgt voor een efficiënte en effectieve werkwijze van de Burgertafel en bewaakt de interne procedure van de Burgertafel zodat gedegen en gedragen adviezen tot stand kunnen komen.

 • 4.

  De voorzitter neemt deel aan de selectiegesprekken voor nieuwe leden, draagt geselecteerde kandidaten voor aan het college en zorgt via onder meer gesprekken met leden van de Burgertafel dat alle leden hun adviesrol goed kunnen vervullen.

 • 5.

  De voorzitter neemt deel aan het periodiek overleg met de portefeuillehouders en aan de jaarlijkse evaluatie.

Artikel 8. Beleidsmatige ondersteuning

 • 1.

  Het college wijst een ambtenaar aan die de Burgertafel beleidsmatig ondersteunt en zorgt voor de contacten en verbindingen tussen de Burgertafel en de gemeente.

 • 2.

  De ambtelijke ondersteuning is geen lid van de Burgertafel. De ambtenaar biedt beleidsondersteuning, stimuleert en signaleert dat relevante (lokale en regionale) beleidsvorming aan de Burgertafel voorgelegd wordt, bewaakt de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte (regionale) adviezen, ondersteunt bij de werving en selectie van nieuwe leden en adviseert de Burgertafel in brede zin.

Artikel 9. Werkwijze advisering

 • 1.

  In het kader van de participatie Sociaal Domein vraagt het college de Burgertafel tijdig om advies. De Burgertafel is daarnaast gerechtigd om ongevraagd advies uit te brengen.

 • 2.

  Het college vraagt de Burgertafel in ieder geval advies over:

  • a.

   de op te stellen beleidsnota’s en uitvoeringsnota’s van het Sociaal Domein;

  • b.

   vaststelling en wijziging van de verordeningen, besluiten en beleidsregels die ter uitvoering van de beleidsplannen worden opgesteld;

  • c.

   de wijze waarop de kwaliteit van participatie van belanghebbenden gewaarborgd wordt;

  • d.

   de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden;

  • e.

   evaluatie van gevoerd beleid.

 • 3.

  De Burgertafel bespreekt per onderwerp met de (vertegenwoordiger) van het college de vorm van advisering en de termijn die nodig is voor de advisering.

 • 4.

  De adviesaanvraag door of namens het college wordt op een zodanig tijdig moment in de beleidsvoorbereiding gevraagd, dat het betrokken kan worden bij de besluitvorming door het college.

 • 5.

  Het college stelt de Burgertafel schriftelijk op de hoogteover de wijze waarop hij omgaat met een advies van de Burgertafel en motiveert de reden als zij een advies (gedeeltelijk) niet overneemt

 • 6.

  Adviezenvan de Burgertafel worden schriftelijk voorgelegd aan het college en voorzien van een concept-reactie door de behandelend gemeentelijk beleidsmedewerker.

 • 7.

  In die gevallen dat een beleidsvoornemen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, wordt het advies van de Burgertafel meegenomen volgens de inspraakverordening van de gemeente Zeewolde.

   

Artikel 10. Werkwijze Burgertafel

 • 1.

  De vergaderingen van de Burgertafel zijn openbaar. De deuren worden gesloten, indien tenminste drie leden dit vorderen of de voorzitter dit nodig acht. De Burgertafel beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. De voorzitter kan ten aanzien van de inhoud van de stukken de leden (tijdelijke) geheimhouding opleggen.

 • 2.

  De Burgertafel organiseert, afhankelijk van het adviesonderwerp, zo nodig een breder overleg met verschillende achterbangroeperingen tezamen. Het college stelt de Burgertafel Sociaal Domein in staat om deze bijeenkomsten adequaat te organiseren.

 • 3.

  De Burgertafel Sociaal Domein kiest (uit zijn midden) een voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter zal een der leden optreden als vice-voorzitter. De Burgertafel draagt zelf zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen en de verzending van de vergaderstukken en wordt hierin gefaciliteerd door het college.

 • 4.

  De Burgertafel Sociaal Domein legt haar werkwijze vast in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement regelt in ieder geval de wijze waarop door de Burgertafel Sociaal Domein wordt gestemd en de totstandkoming van de adviezen. De agenda en vergaderdata worden gepubliceerd op de website van de Burgertafel.

 • 5.

  De uitgebrachte adviezen van de Burgertafel zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de Burgertafel.

 • 6.

  De Burgertafel stelt jaarlijks een verslag samen over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt binnen een halfjaar na afloop van het verslagjaar ter informatie toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de Burgertafel.

 • 7.

  De samenwerking tussen het college en de Burgertafel wordt jaarlijks geëvalueerd.

 • 8.

  De Burgertafel haalt actief signalen op uit de samenleving, bij de inwoners (vooral belanghebbenden) om zicht te krijgen op de ontwikkelingen en trends in participatie. Dit doet zij onder andere door leden van de Burgertafel als contactpersonen voor verschillende aandachtsgebieden aan te wijzen. Deze leden onderhouden contact met organisaties die actief zijn binnen die aandachtsgebieden en wisselen met hen signalen en beleidsontwikkelingen uit. Specifieke relaties worden onderhouden met de cliëntenorganisaties om het cliëntenperspectief op de (kwaliteit van de) hulp- en ondersteuning in beeld te krijgen.

Artikel 11. Faciliteiten

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat aan de Burgertafel de nodige begrijpelijke informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Burgertafel. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 2.

  Ten behoeve van de Burgertafel wordt jaarlijks in de begroting van de gemeente Zeewolde een budget opgenomen dat maximaal in dat jaar door de Burgertafel ten behoeve van haar adviesfunctie besteed kan worden.

 • 3.

  Ten laste hiervan kunnen kosten worden gebracht die verband houden met vergaderen, cliëntenraadpleging en het instellen van werkgroepen, deskundigheidsbevordering, organisatiekosten, het inhuren van externe deskundigen, voorlichting en andere kosten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de adviesfunctie.

 • 4.

  De leden van de Burgertafel ontvangen een vergoeding per vergadering van de Burgertafel (niet van overige bijeenkomsten) tot een nader door het college vast te stellen maximum, naast een vergoeding voor gemaakte reis- en onkosten.

 • 5.

  De Burgertafel stelt jaarlijks een begroting op voor de genoemde uitgaven als bedoeld in het derde en vierde lid, binnen het maximaal beschikbare budget.

 • 6.

  De Burgertafel kan in aanvulling op deze verordening één of meerdere reglementen opstellen, zoals een huishoudelijk reglement of reglementen gericht op de interne werkwijze. Reglementen of notities m.b.t. het functioneren van de Burgertafel worden afgestemd met het college.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘ Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017’.

Artikel 13. Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Het Reglement Cliëntenparticipatie Wmo (CAR) wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het tweede lid.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 1 juni 2017.

de griffier, de voorzitter,

L.van Heezik G.J. Gorter