Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent mandaat dienstverlening bedrijfsbureau jeugd Mandaatbesluit dienstverlening bedrijfsbureau jeugd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent mandaat dienstverlening bedrijfsbureau jeugd Mandaatbesluit dienstverlening bedrijfsbureau jeugd
CiteertitelMandaatbesluit dienstverlening bedrijfsbureau jeugd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
 4. wet Jeugdwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2018nieuwe regeling

05-12-2017

gmb-2017-233628

z170057609

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent mandaat dienstverlening bedrijfsbureau jeugd Mandaatbesluit dienstverlening bedrijfsbureau jeugd

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van Zeewolde,

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1, de Gemeentewet, artikel 160 en artikel 171, de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelingen;

 

overwegende dat:

 • -

  de zes gemeenten binnen de Samenwerking Noord Veluwe en Zeewolde hebben besloten de uitvoeringstaken van het Bedrijfsbureau Jeugd, middels mandaat en een dienstverleningsovereenkomst te beleggen bij gastheergemeente Ermelo;

 • -

  dat de gemeente Ermelo als gastheergemeente heeft besloten de uitvoeringstaken van het bedrijfsbureau Jeugd te beleggen bij de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht;

 • -

  de aard van de dienstverlening het om die reden ook noodzakelijk maakt de uitvoerende taken van het bedrijfsbureau Jeugd middels mandaat en dienstverleningsovereenkomst deels te beleggen bij de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht;

 • -

  is afgesproken dat de gemeente Ermelo voor de door Meerinzicht uitgevoerde taken bestuurlijk aanspreekbaar en verantwoordelijk blijft;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, respectievelijk de burgemeester van Ermelo en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, waarbinnen de taken van het bedrijfsbureau zijn ondergebracht, instemmen met deze mandaatverlening aan een niet ondergeschikte, conform het gestelde in artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluiten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

 

MANDAATBESLUIT DIENSTVERLENING BEDRIJFSBUREAU JEUGD

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • c.

  gemandateerde: degene die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om namens hem een besluit te nemen;

 • d.

  volmacht: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten;

 • e.

  machtiging: de verklaring waarmee de bevoegdheid wordt verleend om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren;

 • f.

  hetcollege: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • g.

  deburgemeester: de burgemeester van de gemeente Zeewolde;

 • h.

  Dienstverleningsovereenkomst: de Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsbureau Jeugd Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde

 • i.

  BedrijfsbureauJeugd: het tot op 1 januari 2018 genoemde regionaal account jeugd. Het bedrijfsbureau jeugd is onderdeel van Meerinzicht Sociaal.

Artikel 2. Mandaat

 • 1.

  Het college, respectievelijk de burgemeester, verleent aan het college van Ermelo, respectievelijk de burgemeester van Ermelo en het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht per 1 januari 2018 mandaat ten aanzien van de bevoegdheden om de opdracht zoals neergelegd in de Dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van het bedrijfsbureau Jeugd uit te voeren.

 • 2.

  De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, houden niet in de bevoegdheid om te besluiten over bezwaren, de vaststelling, wijziging of intrekking van beleid en/of beleidsregels, noch over wijziging/aanpassing van de overeenkomst.

 • 3.

  Gemandateerde wordt toegestaan om voor de gemandateerde bevoegdheden ondermandaat te verlenen aan medewerkers.

Artikel 3. Privaatrechtelijke handelingen en volmacht

Binnen de reikwijdte van de opdracht genoemd in de dienstverleningsovereenkomst:

 • 1.

  Zijn de (onder)gemandateerden bevoegd om in naam van het college privaatrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan;

 • 2.

  Verleent de burgemeester volmacht aan burgemeester van Ermelo, dan wel aan de voorzitter van het bestuur van Meerinzicht, om de desbetreffende gemeente in het kader van de uitvoering van de in lid 1 bedoelde privaatrechtelijke rechtshandelingen te vertegenwoordigen inzake de ondertekening van contracten. De gevolmachtigde wordt toegestaan om subvolmacht te verlenen aan medewerkers.

Artikel 4. Handelingen die noch besluiten, noch privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn, en machtiging

Binnen de reikwijdte van de opdracht genoemd in de dienstverleningsovereenkomst zijn (onder)gemandateerden gemachtigd om in naam van het college handelingen te verrichten die noch besluiten, noch privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn, waaronder:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden;

 • c.

  het verstrekken van informatie.

   

Aldus besloten in de vergadering van 5 december 2017,

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester ,

G.J. Gorter

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

De burgemeester,

G.J. Gorter