Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent grafbedekkingen Nadere regels voor onderhoud en herstel aan de grafbedekkingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent grafbedekkingen Nadere regels voor onderhoud en herstel aan de grafbedekkingen 2018
CiteertitelNadere regels voor onderhoud en herstel aan de grafbedekkingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de nadere regels, vastgesteld bij besluit van 4 september 2012 en in werking getreden op 1 januari 2013.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2019nieuwe regeling

01-05-2018

gmb-2019-4565

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent grafbedekkingen Nadere regels voor onderhoud en herstel aan de grafbedekkingen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van de afdeling Publiek d.d. 25 april 2018;

 

gelet op hoofdstuk 5 Grafbedekkingen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeewolde 2013 en op de Gedenktekens Afdeling 1 en de Gedenktekens Afdeling 2, 3 en 4;

 

Besluiten

 

vast te stellen de volgende Nadere regels voor grafbedekkingen en het onderhoud daaraan 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  tekening: de bij de nadere regels behorende tekening als zodanig gewaarmerkt;

 • d.

  verordening: de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeewolde 2013 voor hetgeen onder de overige begrippen in deze nadere regels wordt verstaan geldt hetgeen in artikel 1 van de verordening is bepaald.

Artikel 2. Melding grafbedekking

 • 1.

  Op de situatieschets bij de melding dient ten minste te worden weergegeven:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het grafbedekking daarop.

 • 2.

  Indien het college, op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid, van de verordening, twee weken na de melding het aanbrengen van de grafbedekking niet heeft verboden kan de grafbedekking aangebracht worden. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient minimaal twee dagen voor de datum van plaatsing een afspraak te worden gemaakt met de beheerder van de begraafplaats.

Artikel 3. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De toegestane omvang van het gedenkteken is aangegeven op de tekeningen.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  De maximale hoogte van de grafbedekking, gemeten ten opzichte van het omliggende maaiveld, is voor wat betreft een:

  • a.

   graf: 1,5 meter;

  • b.

   kindergraf: 1,2 meter;

  • c.

   urnengraf: 0,85 meter.

Artikel 4. Losse bloemen en planten

 • 1.

  Het plaatsen van losse bloemen, eenjarige planten, planten in potten en bloemen in vazen op graven is toegestaan wanneer voldaan wordt aan de maximale afmetingen van de grafbedekking.

 • 2.

  Er wordt regelmatig onderhoud uitgevoerd en verwelkte bloemen en planten die in verwaarloosde staat verkeren worden verwijderd.

 • 3.

  Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat hij daarvoor enige toestemming nodig heeft van de rechthebbende of een ander persoon en zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikel 5. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant, mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte worden gehouden. Deze beplanting mag niet hoger worden dan 1,5 meter.

Artikel 6. Andere voorwerpen om het graf

Het is niet toegestaan losse voorwerpen naast de ruimte die beschikbaar is gesteld voor grafbedekking te plaatsen. Als dit het normale onderhoud van de begraafplaats hindert, ten koste gaat van het aanzien van de begraafplaats of hinder geeft aan omliggende graven kan de beheerder deze voorwerpen verwijderen of op het graf plaatsen. De beheerder zal hierover contact opnemen met de rechthebbenden van het graf en de voorwerpen minimaal 13 weken in bewaring houden.

Artikel 7. Intrekking oude regeling

Bij inwerkingtreding van deze nadere regels zijn hiermee de nadere regels, vastgesteld bij besluit van 4 september 2012 en in werking getreden op 1 januari 2013, ingetrokken.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 juni 2018.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor onderhoud en herstel aan de grafbedekkingen 2018.

 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

de burgemeester,

G.J. Gorter

Bijlage 1: Tekening behorende bij de Nadere regels voor grafbedekkingen 2018