Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit artikel 5:8 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit artikel 5:8 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit 5:8 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Tekening 1 Bijlage 1 Tekening 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit d.d. 23 augustus 1994.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeewolde/633822/CVDR633822_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2020nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-110926

V236

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit artikel 5:8 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van afdeling Publiek d.d. 15 april 2020;

overwegende, dat de raad in zijn vergadering van 19 december 2019 de Algemeen plaatselijke verordening Zeewolde 2020 (APV 2020) heeft vastgesteld;

dat het college op 23 augustus 1994 op grond van de destijds geldende APV heeft besloten plaatsen aan te wijzen waar het parkeren schadelijk wordt geacht voor het uiterlijk aanzien van de gemeente voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter;

dat het wenselijk is het aanwijzingsbesluit te actualiseren;

gelet op het bepaalde in artikel 5:8 van de APV 2020;

 

Besluit

 

  • 1.

    de bebouwde kom van de gemeente Zeewolde, als bedoeld in artikel 1:1, onder a van de APV 2020, aan te wijzen als plaatsen in de zin van artikel 5:8, eerste lid, van de APV 2020, waar het verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren omdat dit schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geacht;

 

  • 2.

    het aanwijzingsbesluit d.d. 23 augustus 1994 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de

gemeente Zeewolde van 21 april 2020.

Zeewolde, 21 april 2020

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

de burgemeester,

G.J. Gorter

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

U kunt dit schriftelijk doen bij de burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening.

 

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

 

Voorlopige voorziening

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

 

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar

Bijlage 1