Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Consignatieregeling 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingConsignatieregeling 2005
CiteertitelConsignatieregeling 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet art. 125; Gemeentewet art. 160; AWB; CAR/UWO art. 3:3:1 jo. 15:1:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2020nieuwe regeling

20-12-2005

De Nieuwsbode d.d.29-09-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Consignatieregeling 2005

 

 

Consignatieregeling 2005

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • -

    Ambtenaar: de medewerker als omschreven in artikel 1:1, eerste lid onder a, van de CAR/UWO;

  • -

    Consignatiedienst: het zich ingevolge een schriftelijke aanwijzing van Burgemeester en Wethouders periodiek, blijkens een rooster, regelmatig of vrij regelmatig buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden bereikbaar en beschikbaar te houden om bij oproep arbeid te gaan verrichten dat geen uitstel duldt.

  • -

    Dienstrooster: het rooster waarin de werktijd van de ambtenaar is opgenomen.

Artikel 2  Aanwijzing consignatiedienst

Lid 1

Een ambtenaar kan door het bevoegde gezag worden aangewezen voor het verrichten van consignatiedienst.

Lid 2

De ambtenaar van 55 jaar en ouder kan jaarlijks vóór 1 november een verzoek indienen niet meer te worden aangewezen als ambtenaar als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Het verzoek wordt ingewilligd als blijkt, dat het dienstrooster als bedoeld in lid 3 van dit artikel dit toestaat.

Lid 3

De ambtenaren die door het bevoegd gezag consignatiedienst worden opgedragen ontvangen jaarlijks vóór 1 november een schriftelijke aanwijzing in de vorm van een dienstrooster.

Artikel 3  Vergoeding

Lid 1

Aan de ambtenaar als bedoeld in artikel 2 wordt een vergoeding toegekend.

Lid 2

De vergoeding is geregeld in de Bezoldigingsregeling van de gemeente Zeist.

Lid 3

Niet in aanmerking voor een vergoeding komt de ambtenaar voor wie reeds bij de vaststelling van zijn bezoldiging of bij de regeling van zijn overige arbeidsvoorwaarden, rekening is gehouden met het verrichten van consignatiedienst.

Artikel 4  Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet, niet voldoende of niet in redelijkheid voorziet, beslissen Burgemeester en Wethouders en/of kunnen nadere voorschriften worden gesteld.

Artikel 5  Overgangsregeling

In die gevallen waarin (vóór 1 juli 2004) een andere vergoeding voor consignatiediensten is toegekend, geldt dat voorzover deze vergoeding hoger is dan ingevolge deze regeling zou zijn toegekend, deze vergoeding wordt gehandhaafd zolang het dienstverband voortduurt.

Artikel 6  Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en kan worden aangehaald als de. Consignatieregeling 2005.

Lid 2

De Consignatieregeling gemeente Zeist 2004 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Consignatieregeling 2005.

Lid 3

De Consignatieregeling 2005 is vastgesteld door het College met de Collegebesluitnummers 25778 d.d. 25 oktober 2005 respectievelijk 32829 d.d. 20 december 2005.

Lid 4

In de vergadering d.d. 16 november 2005 is er overeenstemming bereikt over deze regeling met het Georganiseerd Overleg.