Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009
CiteertitelRegeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 160; Awb art 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009nieuwe regeling

04-08-2009

De nieuwsbode d.d. 29-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009

 

 

Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker(s):De (voormalig(e)) ambtena(a)r(en) in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR en artikel 1:2, onderdeel a; d; e en f van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeist..

 • b

  Commissie:De bezwarencommissie personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

 • c

  (Plaatsvervangend) lid:Een persoon die is aangewezen om zitting te nemen in de commissie en die geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

 • d

  Awb:De Algemene wet bestuursrecht.

 • e

  CAR/UWO:de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/ Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Zeist.

 • f

  Bestuursorgaan:het gemeentelijk orgaan dat dient te beschikken op een bezwaarschrift.

Artikel 2 Inleidende bepaling

Er is een bezwarencommissie personeelsaangelegenheden. Deze commissie is belast met de voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 van de Awb op het gebied van de rechtspositie van medewerkers, die zijn aangesteld op grond van de CAR. Voorafgaand aan de beslissing op een bezwaarschrift, vraagt het bestuursorgaan om het advies van de commissie.

Artikel 3 Samenstelling commissie

Lid 1

 • a

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders van Zeist.

 • b

  Burgemeester en wethouders kunnen een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden benoemen.

 • c

  De voorzitter en de leden van de commissie alsmede de plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Lid 2

De drie leden van de commissie en hun plaatsvervangers worden als volgt aangewezen:

 • a

  één lid, door burgemeester en wethouders van Zeist;

 • b

  één lid, door de werknemersdelegatie vertegenwoordigd in het georganiseerd overleg;

 • c

  één lid, dat tevens als voorzitter zal fungeren, door de twee leden onder sub a en sub b genoemde leden gezamenlijk. Wanneer over de aanwijzing van de voorzitter geen overeenstemming wordt bereikt, beslist het college in overleg met de commissie voor georganiseerd overleg.

Lid 3

De voorzitter en de leden dienen te beschikken over actuele deskundigheid op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling sector Gemeenten.

Artikel 4 Secretaris

Lid 1

Door het college wordt aan de commissie een ambtelijk secretaris toegevoegd.

Lid 2

De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 5 Zittingsduur

Lid 1

De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor de duur van 4 jaar. Daarna is éénmaal herbenoeming voor eenzelfde termijn mogelijk zodat de maximale benoemingsperiode 8 jaar bedraagt.

Lid 2

De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. Zij doen daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het college.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

Lid 1

De bevoegdheden op grond van de volgende artikelen van de Awb, worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a

  artikel 2:1, tweede lid (schriftelijke machtiging);

 • b

  artikel 6:6, voor wat betreft het, ten aanzien van de indiener, stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van het niet voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 6:5 van de Awb, kan worden hersteld;

 • c

  artikel 6:17, voor zover het betreft de verzending van de stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • d

  artikel 7:4, tweede lid (stukken ter inzage leggen);

 • e

  artikel 7:6, vierde lid (geheimhouding horen).

Lid 2

De voorzitter kan de bevoegdheden van dit artikel opdragen aan de secretaris.

Artikel 8 Hoorzitting

Lid 1

De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de medewerker(s) en het verwerende orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

Lid 2

De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 (afzien van horen) van de Awb.

Lid 3

Indien de voorzitter, op grond van het in het tweede lid genoemde artikel, besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de medewerker(s) en het verwerende orgaan.

Artikel 9 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

Lid 1

De voorzitter deelt de medewerker(s) en het verwerende orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

Lid 2

Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kan een medewerker of het verwerende orgaan, onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

Lid 3

De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval twee weken voor het tijdstip van de zitting aan de medewerker(s) en het verwerende orgaan meegedeeld.

Lid 4

De voorzitter is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in de leden 1 tot en met 3.

Artikel 11 Openbaarheid zitting

De zitting van de commissie is besloten tenzij door de commissie anders wordt bepaald.

Artikel 12 Verslaglegging

Lid 1

Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

Lid 2

Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen is aangevoerd en de overige voorvallen tijdens de zitting.

Lid 3

Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien de medewerker(s) respectievelijk hun gemachtigde niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt daarvan in het verslag melding gemaakt.

Lid 4

Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

Lid 5

Na goedkeuring door de voorzitter wordt het verslag ondertekend door de secretaris.

Artikel 13 Nader onderzoek

Lid 1

Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van de commissie, dit onderzoek instellen.

Lid 2

De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerende orgaan en de medewerker(s) toegezonden.

Lid 3

De leden van de commissie, het verwerende orgaan en de medewerker(s) kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter neemt een beslissing over een dergelijk verzoek.

Lid 4

Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in dit reglement, die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Raadkamer en advies

Lid 1

De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

Lid 2

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Van een minderheidsstandpunt wordt bij advies melding gemaakt indien de minderheid dat verlangt.

Lid 3

Het uit te brengen advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het ingestelde bezwaar.

Lid 4

Het advies wordt namens de commissie ondertekend door de secretaris.

Artikel 15 Uitbrengen advies

Lid 1

Het advies wordt, met verzending van het verslag als bedoeld in artikel 12 van deze regeling en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Lid 2

Indien naar het oordeel van de voorzitter de beslistermijn, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing verzoekt, hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

Lid 3

Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de medewerker(s) een afschrift.

Artikel 16 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en kan worden aangehaald als de "Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009".

Lid 2

Bepalingen uit andere Regelingen en/of Verordeningen die strijdig zijn met de bepalingen in de Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009, zijn niet van toepassing.

Lid 3

De Regeling bezwarenadviescommissie personeelsaangelegenheden 2009 is vastgesteld door het College met het Collegebesluitnummer d.d.09cv.00407 d.d. 4 augustus 2009.

Lid 4

In de vergadering d.d. 23 maart 2009 is er overeenstemming bereikt over deze regeling met het Georganiseerd Overleg.