Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling functiebeschrijving en –waardering 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling functiebeschrijving en –waardering 2009
CiteertitelRegeling functiebeschrijving en –waardering 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet art. 125; Gemeentewet art. 160; CAR/UWO art. 3:1:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201101-01-2020nieuwe regeling

28-09-2010

De Nieuwsbode d.d. 20-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling functiebeschrijving en –waardering 2009

 

 

Regeling functiebeschrijving en –waardering

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO);

 • b

  functie: het samenstel van werkzaamheden dat door een medewerker verricht wordt;

 • c

  functiebeschrijving: de generieke/abstracte beschrijving van de functie,

 • d

  functiefamilie: groep van functiebeschrijvingen van verschillend niveau, die qua aard van de werkzaamheden gelijk zijn;

 • e

  functieboek: een verzameling functiefamilies;

 • f

  functiedeskundige: de deskundige, die gekwalificeerd is om met het gebruikte functiewaarderingssysteem om te gaan;

 • g

  functiewaarderingsysteem: het vastgestelde systeem met de waarderingsmethode van de functies;

 • h

  toetsingscommissie functiewaardering: de commissie, bedoeld in artikel 8, lid 1;

 • i

  conversietabel: de tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisniveaus;

 • j

  direct leidinggevende: degene die hiërarchisch direct boven de ambtenaar is geplaatst;

 • k

  directie: de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering;

 • l

  het bestuursorgaan: het orgaan van de gemeente Zeist dat bevoegd is.

Artikel 2 Reikwijdte van de regeling

Lid 1

Het niveau van alle voorkomende functies van door het College van B&W aangestelde medewerkers wordt vastgelegd volgens een methode van functiewaardering.

Lid 2

Het bepaalde in het eerste lid geldt slechts ten aanzien van functies waarvoor een bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld, met uitzondering van de directie.

Artikel 3 De functiebeschrijving

Lid 1

De leidinggevende bepaalt de functie van een medewerker. Deze wordt in principe gekoppeld aan een functiebeschrijving uit het functieboek.

Lid 2

 • a

  Elke functiebeschrijving bevat een beschrijving van een functie in algemene termen (generiek en globaal/abstract) en is binnen een functiefamilie geplaatst. De functiebeschrijving wordt aangevuld met functie-eisen en kan eventuele functiespecifieke competenties bevatten.

 • b

  Het geheel van alle functiefamilies vormt het functieboek van de gemeente Zeist.

Lid 3

Een nieuwe functiebeschrijving wordt opgemaakt:

 • a

  als blijkt dat het functieboek niet toereikend is. In dat geval kan zowel een nieuwe functiefamilie aan het functieboek worden toegevoegd als een nieuwe functiebeschrijving (of meerdere functiebeschrijvingen) aan een functiefamilie;

 • b

  bij wijziging van het functiewaarderingssysteem en/of de conversietabel. In dat geval moeten alle functiebeschrijvingen tevens opnieuw worden gewaardeerd.

Lid 4

Een nieuwe conceptfunctiebeschrijving wordt, na overleg met het bestuursorgaan, opgesteld door de functiedeskundige.

Lid 5

De conceptfunctiebeschrijving wordt door de functiedeskundige besproken met de toetsingscommissie functiewaardering en zonodig door de functiedeskundige aangepast.

Lid 6

De toetsingscommissie functiewaardering adviseert het bestuursorgaan over toevoeging van nieuwe functiebeschrijvingen in het functieboek en/of het toevoegen van een nieuwe functiefamilie.

Lid 7

Het bestuursorgaan stelt de conceptfunctiebeschrijving vast.

Lid 8

De conceptfunctiebeschrijving wordt voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Lid 9

Het bestuursorgaan stelt de functiebeschrijving vast.

Artikel 4 De analyse en de waardering

Lid 1

De functiedeskundige vervaardigt gelijktijdig met de conceptfunctiebeschrijving een waarderingsadvies ter behandeling in de toetsingscommissie functiewaardering.

Lid 2

De toetsingscommissie functiewaardering toetst het waarderingsadvies gelijktijdig met de conceptfunctiebeschrijving in een voltallige vergadering.

Lid 3

Het advies van de toetsingscommissie functiewaardering, waarin indien het advies niet unaniem is ook de minderheidsstandpunten zijn verwoord, alsmede in voorkomende gevallen een afwijkende mening van de functiedeskundige, wordt aan het bestuursorgaan gezonden.

Artikel 5 Wijziging conversietabel

Een voornemen van het bestuursorgaan tot wijziging van de conversietabel wordt voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg.

Artikel 6 Indeling van een functie

Lid 1

De verantwoordelijk leidinggevende doet een voorstel aan het bestuursorgaan voor indeling van een functie in één van de functiebeschrijvingen in het functieboek. Zo nodig kunnen ook 2 functiebeschrijvingen worden toegewezen, waarbij de functiebeschrijving met de hoogste waardering bepalend is voor de vaststelling van de functionele schaal.

Lid 2

Het indelingsvoorstel is gebaseerd op een schriftelijk vastgelegde korte opsomming van de door werknemer verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Lid 3

Het bestuursorgaan laat het voorstel toetsen door de P&O adviseur, of functiedeskundige en neemt een voorlopig besluit.

Lid 4

Het voorlopig besluit tot indeling wordt voorgelegd aan de betrokken medewerker(s) voor een zienswijze. De medewerker heeft 2 weken de gelegenheid om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken. Na kennisneming van de zienswijze neemt het bestuursorgaan een besluit.

Lid 5

Het bestuursorgaan maakt de indeling van de functie en het daarbij behorende salarisniveau bekend overeenkomstig de bepalingen van afdeling 3.6, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7 Bezwaarprocedure

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan er bezwaar worden gemaakt tegen de indeling van de functie.

Artikel 8 Samenstelling toetsingscommissie functiewaardering

Lid 1

 • a

  De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuursorgaan.

 • b

  Het bestuursorgaan kan een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden benoemen.

 • c

  De voorzitter en de leden van de commissie alsmede de plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de gemeente Zeist.

Lid 2

De drie leden van de commissie en hun plaatsvervangers worden als volgt aangewezen:

 • a

  één lid, door het bestuursorgaan;

 • b

  één lid, door de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg;

 • c

  één lid, dat tevens als voorzitter zal fungeren, door de twee leden onder sub a en sub b genoemd. Wanneer over de aanwijzing van de voorzitter geen overeenstemming wordt bereikt, beslist het bestuursorgaan in overleg met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Lid 3

 • a

  De voorzitter en de leden van de toetsingscommissie functiewaardering worden benoemd voor de duur van 4 jaar. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.

 • b

  De voorzitter en de leden van de toetsingscommissie functiewaardering kunnen op ieder moment ontslag nemen. Zij doen daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het bestuursorgaan.

 • c

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de toetsingscommissie functiewaardering blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 9 Toevoeging ambtelijk secretaris

Lid 1

Door het bestuursorgaan wordt aan de toetsingscommissie functiewaardering een ambtelijk secretaris toegevoegd.

Lid 2

De ambtelijk secretaris is geen lid van de toetsingscommissie functiewaardering en heeft geen stemrecht.

Artikel 10 Openbaarheid vergadering

Lid 1

De vergaderingen van de toetsingscommissie functiewaardering zijn niet openbaar.

Lid 2

De ambtelijk secretaris en de functiedeskundige wonen de vergaderingen van de toetsingscommissie functiewaardering bij.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet, niet voldoende of niet in redelijkheid voorziet, beslist het bestuursorgaan en/of kunnen nadere voorschriften worden gesteld.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en kan worden aangehaald als de ”Regeling functiebeschrijving en -waardering 2009”.

Lid 2

De Regeling organieke functiewaardering 2005 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Regeling functiebeschrijving en -waardering 2009.

Lid 3

De Regeling functiebeschrijving en -waardering 2009 is vastgesteld door het bestuursorgaan met de Collegebesluitnummers 10cv.00421 d.d. 28 september 2010.

Lid 4

In de vergadering d.d. 22 september 2010 is er overeenstemming bereikt over deze regeling met het Georganiseerd Overleg.

Algemene toelichting

Het door de gemeente Zeist gehanteerde functiewaarderingssysteem is ODRP 1991 met toepassing van de Weesper variant ten aanzien van het aspect leidinggeven*. De beschrijving van dit systeem is opgenomen in het “groene boekje Functiewaardering d.d. februari 1992” met dien verstande dat op grond van de gewijzigde wetgeving en organisatorische wijzigingen na 1992 er bijstellingen aan de orde zijn, onder andere paragraaf 1 en 2.


*

Overeengekomen in de GO vergadering d.d. 21 mei 2002 en besloten in de B&W vergadering van 18 juni 2002, nr 14526.