Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling melding financiële belangen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen 2009
CiteertitelRegeling melding financiële belangen 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 125; Ambtenarenwet art. 160; CAR/UWO art. 15:1f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200901-01-2020nieuwe regeling

01-12-2009

De Nieuwsbode d.d. 20-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen 2009

 

 

Regeling melding financiële belangen 2009

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker:De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Zeist werkzaamheden verrichten.

 • b

  Financiële belangen:Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van:

  • -

   effecten;

  • -

   vorderingsrechten;

  • -

   onroerend goed;

  • -

   bouwgrond;

  • -

   financiële deelneming in ondernemingen;

  • -

   schulden.

  Het college is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen.

 • c

  Registratie:De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen van medewerkers, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken, moeten worden gemeld.

Artikel 3 Melding financiële belangen

Lid 1

Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

 • a

  Gemeentesecretaris;

 • b

  Directeur;

 • c

  Directeur Service Centrum;

 • d

  Afdelingsmanagers;

 • e

  Hoofd concernstaf;

 • f

  Afdelingshoofd;

 • g

  Teammanagers;

 • h

  Teamleiders;

 • i

  Concerncontroller;

 • j

  Inkoopcoördinator;

 • k

  Projectmanager;

 • l

  Medewerkers grondzaken;

 • m

  Medewerkers Ruimtelijke Ordening;

 • n

  Medewerkers subsidieverstrekking;

 • o

  Medewerkers sponsoring;

 • p

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van leningen;

 • q

  Medewerkers betrokken bij het verstrekken van garanties;

 • r

  Medewerkers betrokken bij inkoop en aanbesteding;

 • s

  Medewerkers treasury.

Lid 2

Medewerkers als aangegeven in lid 1 melden aan de gemeentesecretaris de financiële belangen, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

Lid 3

De medewerkers die op grond van deze regeling niet verplicht zijn om hun financiële belangen te melden, kunnen dat op vrijwillige basis doen.

Lid 4

De melding wordt gedaan volgens het meldingsformulier financiële belangen, zie bijlage 1.

Lid 5

Het college kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 Registratie

Lid 1

De registratie van financiële belangen geschiedt door middel van opname van de gegevens die de medewerker door middel van het meldingsformulier financiële belangen kenbaar maakt in het persoonsdossier van de medewerker.

Lid 2

Een door de Directie van de gemeente Zeist hiervoor aangewezen persoon is belast met de registratie van financiële belangen.

Lid 3

De geregistreerde financiële belangen worden jaarlijks geactualiseerd.

Artikel 5 Besluit college

Lid 1

Indien het college van mening is, dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

Lid 2

Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

Lid 3

In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten. In voorkomend geval zal (anoniem) melding aan de OR plaatsvinden.

Lid 4

Bij het aanhouden van verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het College een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling melding financiële belangen gemeente Zeist 2009”.

Lid 2

De Regeling melding financiële belangen gemeente Zeist 2009 treedt in werking met ingang van 1 december 2009.

Lid 3

De Regeling melding financiële belangen gemeente Zeist 2009 is vastgesteld door het College met het Collegebesluitnummer d.d.

Lid 4

In de OR-vergadering d.d. 5 oktober 2009 is er instemming verkregen met betrekking tot de wijze waarop de gegevens over financiële belangen worden gemeld en geregistreerd.

Bijlage 1 Meldingsformulier financiële belangen

 

Meldingsformulier financiële belangen