Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zwartewaterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zwartewaterland
CiteertitelControleverordening gemeente Zwartewaterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

06-01-2010

Stadskoerier 30 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zwartewaterland

Controleverordening gemeente Zwartewaterland:

De raad van de gemeente Zwartewaterland besluit;

Gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

Vast te stellen:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeente Zwartewaterland.

B02

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  accountant: een door de raad benoemde:

  • ·

   registeraccountant of

  • ·

   accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of

  • ·

   organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b)

  accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant over:

  • ·

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • ·

   het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • ·

   het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoelt in artikel 186 Gemeentewet;

  • ·

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c)

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het meest recente normenkader (als onderdeel van het controleprotocol), zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

 • d)

  goedkeuringstolerantie: dit is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in de jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed.

 • e)

  rapporteringstolerantie: dit is een bedrag dat gelijk is aan of lager dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt er rapportering plaats in het verslag van bevindingen.

 • f)

  Controleprotocol: het controleprotocol bevat de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en geeft de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole aan. Het normenkader vormt een onderdeel van het controleprotocol.

 • g)

  Normenkader: een overzicht van geldende externe en interne regelgeving.

 • h)

  Toetsingskader: een overzicht van alle gemeentelijke verordeningen waarbij op artikelniveau wordt aangegeven, welke artikelen onder de rechtmatigheidscontrole vallen.

 • i)

  Auditcommissie: commissie die adviserend werk verricht ten behoeve van de keuze voor een accountant en het opstellen van een controleprotocol en het bijbehorende normen- en toetsingskader.

Artikel 2.

Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. Het college bereidt in overleg met de raad de aanbesteding van de accountantscontrole voor. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van 4 jaar met een optie tot jaarlijkse verlenging. De verlenging van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden minimaal de volgende punten opgenomen:

  • a)

   De te hanteren goedkeuringstoleranties

  • b)

   De te hanteren rapporteringstoleranties

  • c)

   De inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen

 • 3.

  De raad kan jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in het programma van eisen opnemen aan welke posten van de jaarrekening of sectoren van de gemeente de accountant in het betreffende controlejaar specifiek aandacht moet besteden. Daarnaast kan de raad aangeven of en welke deelverantwoordingen opgesteld moeten worden in het betreffende controlejaar. De raad geeft aan welke rapporteringstoleranties de accountant in die gevallen dient te hanteren indien een lagere rapporteringstolerantie is gewenst dan de van toepassing zijnde goedkeuringstolerantie.

Artikel 3. Informatieverstrekking door college

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten en berekeningen voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie is verstrekt welke van belang is voor de oordeelsvorming van de accountant.

 • 4.

  Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen volgens de datum van de vastgestelde budgetcyclus aan de raad.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats zoals vastgelegd in het controleprotocol.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, registers, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het college draagt er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de gemeente.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor, dat alle afdelingen van de gemeente zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt.

 • 2.

  Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant.

 • 3.

  Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het ABP, de Sociale verzekeringsbank en het CBS) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant.

Artikel 7. Rapportering en décharge

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad, door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 • 3.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de auditcommissie.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag waarop zij is bekend gemaakt, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2009 en later.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Controleverordening gemeente Zwartewaterland” welke is vastgesteld door de Raad op 20 april 2006 en in werking is getreden op 9 mei 2006, die daarmee komt te vervallen.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening gemeente Zwartewaterland”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 17 december 2009.

de griffier, de voorzitter,

E.Boers A.C. Hofland

______________ _____________