Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Zwartewaterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Zwartewaterland
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zwartewaterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

17-12-2009

Stadskoerier 30 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zwartewaterland.

De raad van de gemeente Zwartewaterland besluit

Gelet op artikel 213a Gemeentewet,

Vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Zwartewaterland.

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)Doelmatigheid:

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijk inzet van middelen.

b)Doeltreffendheid:

De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

c)Onderzoeksplan:

Dit plan wordt door het college opgesteld en geeft aan welke onderzoeken uitgevoerd gaan worden.

Artikel 2. Objecten van onderzoek en onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college bepaalt jaarlijks ten aanzien van welke onderwerpen onderzoek naar de doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur zal worden gedaan.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen. In het jaarlijkse onderzoeksplan wordt opgenomen welk programma en/of paragraaf aan een dergelijke toets wordt onderworpen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college stelt ieder jaar een onderzoeksplan op en verstrekt deze ter kennisname aan de Raad. Dit onderzoeksplan gaat over de te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   Het object van onderzoek

  • b)

   De reikwijdte van het onderzoek

  • c)

   De onderzoeksmethode

  • d)

   De doorlooptijd van het onderzoek

  • e)

   De wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken en in de tussentijdse rapportages over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage en ter kennisgeving aangeboden aan de raad.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien het dit nodig acht, een plan van verbetering op. Dit plan wordt eveneens ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zwartewaterland” welke is vastgesteld door de Raad op 20 april 2006 en in werking is getreden op 9 mei 2006, die daarmee komt te vervallen.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zwartewaterland ”.

_______________ ______________

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 17 december 2009.

de griffier, de voorzitter,

E.Boers A.C. Hofland