Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere werkzaamheden.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere werkzaamheden.
CiteertitelReglement van Orde College van BenW
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2001Nieuwe regeling

03-01-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere werkzaamheden.

 

 

 

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere werkzaamheden.

Artikel 1 Aantal en plaats der vergaderingen.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee wethouders dit nodig achten.

 • 2.

  De vergaderingen worden in de regel gehouden in de vergaderkamer van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Convocatie

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 53 van de Gemeentewet worden de gewone vergaderingen zonder schriftelijke oproeping gehouden.

 • 2.

  Indien de voorzitter een buitengewone vergadering nodig acht roept hij deze bijeen.

 • 3.

  Indien twee of meer wethouders een buitengewone vergadering nodig achten verzoeken zij de voorzitter deze vergadering bijeen te roepen. Indien de voorzitter de vergadering niet binnen 48 uur belegt zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter.

 • 2.

  Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan degene, die hem op grond van artikel 77 van de Gemeentewet vervangt.

 • 3.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter of diens vervanger, alsmede aan de loco-secretaris.

Artikel 4 Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering stelt de secretaris een agenda samen, die aan de leden tenminste wordt uitgereikt op de aan de dag van de vergadering voorafgaande dag.

 • 2.

  De agenda vermeldt de te behandelen onderwerpen en de korte inhoud van de daarover uitgebrachte adviezen.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter onderwerpen ter behandeling aan de agenda toevoegen.

Artikel 5 Behandeling van de stukken

Aan de leden van het college wordt, spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 4, lid 3 uitgezonderd, gelegenheid gegeven van de stukken kennis te nemen voor de aanvang van de vergadering waarin zij aan de orde worden gesteld.

Artikel 6
 • 1.

  Op de terinzage gegeven stukken en adviezen wordt ruimte gereserveerd waarin de leden door het plaatsen van hun paraaf kunnen aangeven dat zij met het advies instemmen, dan wel bespreking van het stuk verlangen.

 • 2.

  Stukken of adviezen, ten aanzien waarvan alle leden door het stellen van een paraaf te kennen hebben gegeven dat zij met het daarop betrekking hebbend advies instemmen, worden niet in bespreking gebracht. Het besluit is in dat geval genomen conform het uitgebrachte advies.

 • 3.

  Het onder 2 vermelde is van overeenkomstige toepassing op stukken waarvan de afdoening op grond van een regeling van interne werkverdeling aan één of meer leden van het college is overgedragen (mandaat).

 • 4.

  Van de in de leden 2 en 3 bedoelde stukken en de daaromtrent genomen besluiten worden door de zorg van de secretaris lijsten opgesteld.

Artikel 7 Orde van de vergadering

 • 1.

  De voorzitter regelt de volgorde van de werkzaamheden en is belast met het handhaven van de orde in de vergadering.

 • 2.

  Na opening van de vergadering stelt de voorzitter de behandeling van de agenda aan de orde van onderwerpen die op de agenda zijn vermeld.

Artikel 8 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt er zorg voor dat:

  • a.

   de genomen besluiten in het kort op de stukken worden vermeld;

  • b.

   aantekening wordt gehouden van alle overige in bespreking gebrachte onderwerpen en te dien aanzien genomen besluiten;

  • c.

   een lijst wordt aangelegd waarin alle genomen besluiten zijn vermeld;

  • d.

   indien bij het nemen van besluiten is afgeweken van de voorgelegde adviezen, in de aantekening op het stuk, de reden die tot afwijking heeft geleid wordt vermeld;

  • e.

   op de onder c bedoelde lijst de namen van de aanwezige en afwezige leden worden vermeld.

 • 2.

  De lijst, bedoeld in lid 1, onder c wordt in de regel de volgende vergadering aan het college ter vaststelling voorgelegd.

Artikel 9 Portefeuilleverdeling

 • I.

  Burgemeester en wethouders bepalen ten aanzien van de leden welke zaken het lid in het bijzonder ter voorbereiding en uitvoering zullen worden toevertrouwd.

  • 2.

   Bij verhindering of ontstentenis van één van de leden worden diens werkzaamheden, zo nodig, door één of meer van de overige leden verricht op de wijze zoals burgemeester en wethouders bepalen.

Artikel 10

Zo nodig kunnen burgemeester en wethouders, met afwijking van de verdeling van de werkzaamheden krachtens artikel 9, de voorbereiding van bepaalde zaken opdragen aan één of meer door hen aan te wijzen leden.

Artikel 11 Stemmingen

 • 1.

  Nadat de beraadslaging over een onderwerp is gesloten wordt, zo nodig, tot stemming overgegaan.

 • 2.

  Wanneer geen van de leden stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3.

  leder lid die zich tegen een voorstel heeft uitgesproken kan verlangen dat daarvan aantekening wordt gemaakt op de lijst van besluiten, bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c.

 • 4.

  De stemming over zaken geschiedt mondeling. De leden stemmen met de woorden "voor" of "tegen", zonder enige bijvoeging. De stemming wordt gedaan in volgorde van het aantal jaren dat de wethouders achtereenvolgens deel uitmaken van het college, het eerst door het lid dat het kleinst aantal jaren wethouder is en zo vervolgens, het laatst door de voorzitter. In het geval twee of meer wethouders een gelijk aantal jaren deel uitmaken van het college stemt van hen de in leeftijd jongste wethouder het eerst en zo vervolgens, onverlet het gestelde in de hieraan voorafgaande alinea.

Artikel 12
 • 1.

  Bij het doen van aanbevelingen, voordrachten of keuzen van personen wordt bij gesloten en ongetekende briefjes gestemd, indien één der leden een schriftelijke stemming verlangd.

 • 2.

  Indien tot schriftelijke stemming wordt overgegaan hebben er evenveel stemmingen plaats als er personen aan te bevelen, voor te dragen of te kiezen zijn.

 • 3.

  De voorzitter leest de inhoud van elk stembriefje voor, waarna hij het stembriefje aan één van de wethouders ter inzage geeft.

 • 4.

  De secretaris houdt aantekening van de uitslag van de stemming.

 • 5.

  Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden bij de bepaling van de volstrekte meerderheid buiten beschouwing gelaten. In geval van twijfel over de inhoud van een briefje beslist de vergadering.

  3

Artikel 13 Herstemming bij loting

 • 1.

  Indien bij de eerste vrije stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen heeft een tweede vrije stemming plaats.

 • 2.

  Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben behaald. Indien door het behalen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen beslist het lot wie van degenen, die een gelijk aantal stemmen hebben behaald, tot het tweetal, waarvoor de herstemming zal plaatsvinden, zal of zullen behoren.

 • 3.

  De namen van hen tussen wie overeenkomstig het tweede lid van dit artikel het lot moet beslissen, worden door de voorzitter op gelijke briefjes geschreven. De briefjes worden nagezien door de wethouder, die het grootst aantal jaren lid is van het college of, wanneer bij de bepaling daarvan blijkt dat meerdere wethouders hetzelfde aantal jaren lid zijn, van deze de in leeftijd oudste wethouder.

Vervolgens worden de briefjes door de voorzitter op gelijke wijze gevouwen, in de bus gedaan en geschud.

De wethouder die het kleinst aantal jaren lid is van het college of, wanneer bij bepaling daarvan blijkt dat meerdere wethouders hetzelfde aantal jaren lid zijn, van deze de in leeftijd jongste wethouder, neemt een briefje uit de bus.

Degene, wiens naam op dat briefje staat vermeld, komt voor herstemming in aanmerking, respectievelijk is de gekozene.

Artikel 14 Adviserende stem van de secretaris

De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 25 van de Gemeentewet kunnen burgemeester en wethouders besluiten dat omtrent hetgeen in de vergadering is besproken en besloten aan de voorzitter en de leden geheimhouding wordt opgelegd. Zij bepalen daarbij tevens de duur van de geheimhoudingsplicht.

 • 2.

  In afwijking van artikel 8 van dit reglement worden van de besluiten waaromtrent geheimhouding is opgelegd door de secretaris afzonderlijk notulen gemaakt, die door hem worden bewaard.

Artikel 16 Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in het geval dat enige bepaling voor verschillende uitleg vatbaar blijkt te zijn, beslist de vergadering.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die van de vaststelling.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland op 3 januari 2001.

De secretaris, De burgemeester,

w.g. drs. I. de Muijnck w.g. drs. W.J. Plomp

I